Конфліктологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Теорія і практика вирішення конфліктів — необхідна складова соціальної культури в бізнесі, суспільному житті та особистісних відносинах. Мета вивчення курсу “Конфліктологія” — опанувати базові знання з актуальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взаємовідносин, сформувати вміння та навички вирішення конфліктів у діловій та професійній сферах, міжнародних відносинах, а також у приватному житті.
Знання та практичні навички виходу з конфлікту, продуктивного вирішення конфліктів та профілактики і подолання конфліктних ситуацій необхідні керівникам, соціальним працівникам, педагогам, вони допоможуть сформувати мислення, орієнтоване не на конфронтацію і боротьбу, а на порозуміння, взаємодопомогу, співробітництво та спільне розв’язання проблем.
Дисципліна “Конфліктологія” охоплює питання проблемного характеру щодо прогнозування і вирішення конфліктів практичними психологами, соціальними працівниками, педагогами, менеджерами тощо.

Рекомендована література

 1. Калагур С.М. Соціальна конфліктологія : навч. посібник / С.М. Калагур, З.З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 360 с.
 2. Ковальчук Лариса. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Лариса Ковальчук. – Львів, Видавничий Цент ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 3. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» / В. Л. Андрєєнкова, К. Б. Левченко, Н. В. Лунченко, М. М. Матвійчук. – К: ТОВ «Агенство
  «Україна», 2018. – 144 с.
 4. Конфліктологія: Конспект лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм навчання /В.Я.Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 293 с.
 5. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. — Х. : Право, 2012. — 128 с.
 6. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник / Г.В. Ложккін – К. : ВД «Професіонал», 2006. − 416 с.
 7. Миронова О. М. Конфліктологія : навчальний посібник / О. М. Миро-нова, О.В. Мазоренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с.
 8. Нагаєв В.М. Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант): навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.
 9. Орлянський В.С. Конфліктологія: навчльний посібник / В.С. Орлянський. − К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.
 10. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Джагалі. – Харків – Київ, 2006. – 320 с.
 11. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. – [Навч.-метод.посібник] / К.: ФОП Стеценко В. В., 2016. – 192 с.
 12. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2018. – 174 с.

Матеріали

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ПИТАННЯ НА ІСПИТ

Словник термінів

Перелік психодіагностичних методик для дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату:

№ з/п Назва методики, автор Джерело Для вирішення яких завдань використовується, спрямованість Вік досліджуваних
1.  – у сім’ї
1.1. Проективна методика “Малюнок сім’ї” (В. Хьюлс, Дж. Ділео, Л.Корман) Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. – М.: Дидакт, 1992. – 256 с. (С. 66-74) Вивчення особливостей взаємин дитини з батьками та найближчими родичами Діти 6-7 років
1.2. Проективна методика “Кінетичний малюнок сім’ї” (Р. Бернс, С. Кауфман) Ганишина И.С. Неблагополучная семья и девиантное поведение несовершеннолетних. Учеб. пособие / И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков. – М.: Изд-во НПО “МОДЭК”, 2006. – 288с. (С. 187-191) Вивчення особливостей взаємин дитини з батьками 6-7 років
1.3. Анкета “Взаємини в сім’ї” Професія: соціальний працівник / Упоряд.: С. Максименко. – К.: Главник, 2005. – 112 с. (С. 47-48) Вивчення специфіки взаємин у сім’ї, виявлення сімейних конфліктів, вивчення способів вирішення конфліктних ситуацій 13-18 років
1.4. Тест-опитувальник батьківського ставлення (А.Я. Варга, В.В. Столін) Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с. (С. 328-334) Вивчення типу батьківського ставлення до дитини, визначення наявності поведінкових стереотипів у спілкуванні з дітьми, особливостей сприйняття і розуміння характеру та вчинків дитини Батьки
1.5. Методика “Аналіз сімейних стосунків” (Е.Г Ейдеміллер, В.В. Юстицький) Романовська Д. Технологія роботи з батьками. – К.: Главник, 2007. – 128 с. (С. 7-17) Виявлення причин порушень сімейних стосунків, побудова стратегії консультування як з батьками, так і підлітками, вивчення особливостей взаємодії батьків з дітьми Батьки
1.6. Методика PARI (parental attitude research instrument). Автори: Е.С. Боярин, Р.К. Белл. Адаптована Т.В. Нещерет Мілютіна К. Психологія сім’ї. Техніки раціонально-інтуїтивної психокорекції родини. – К.: Главник, 2007. – 144 с. (С. 127-138) Вивчення ставлення батьків до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі), вивчення ставлення батьків до дитини й життя в родині, особливостей батьківсько-дитячих відносин Батьки
2. – у навчальному колективі
2.1. Анкета “Мій клас” (адаптована Ю.З. Гільбухом , О.В. Киричуком) Гільбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. – К.: Міжвід. наук.-практ. центр “Психодіагностика й диференційоване навчання”, 1994. – 208 с. (С. 106-108) Визначення рівня згуртованості учнівського колективу, конфліктності, вивчення ставлення окремих учнів до свого класу 8-12 років
2.2. Соціометрія (Дж. Морено) Битянова М. Как измерить отношения в классе: Социометрический метод в школьной практике / М. Битянова. – М.: ООО “Чистые пруды”, 2005. – 32 с. Вивчення емоційних зв’язків у групі учнів, адекватності уявлень учнів про свій статус в емоційній структурі групи, визначення осіб, що мають психологічний вплив у колективі 11-15 років
2.3. Анкета оцінки стосунків підлітка з класом Мерзлякова О. Інтерактивні заняття психолога з батьками / О. Мерзлякова. – К.: Шк. світ, 2008. – 120 с. (С. 67-71) Виявлення типів сприйняття підлітком колективу класу, визначення у який спосіб конкретний підліток спілкується з однокласниками 11-15 років
2.4. Карта-схема для експертного оцінювання психологічного клімату колективу Гільбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. – К.: Міжвід. наук.-практ. центр “Психодіагностика й диференційоване навчання”, 1994. – 208 с. (С. 97-98) Вивчення соціально-психологічного мікроклімату у класі 13-18 років
2.5. Тест опису поведінки К. Томаса (адаптований Н.В. Гришиною) Семиченко В.А. Психологія спілкування. – К.: “Магістр-S”, 1998. – 152 с. (С. 42-58) Визначення типових способів реагування у конфліктих ситуаціях 15-18 років, педпрацівники
 3. – у педагогічному колективі
3.1. Анкета “Директор та завуч очима педагогів” Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. -–М. Просвещение, 1990. – 208 с. Вивчення ставлення підлеглих до директора закладу чи заступника адміністрації Педагогічні працівники
3.2. Анкета “Психологічний клімат у колективі” Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. –М. Просвещение, 1990. – 208 с. Вивчення психологічного клімату в колективі Педагогічні працівники
3.3. Тест на визначення переважаючого типу організаційної культури Мерзлякова Е.Л. Чему и как учить учителей. Тренинг эффективного педагогического общения. – СПб.: Речь, 2007.- 296 с. (С. 79-92) Вивчення специфіки організаційної культури навчального закладу Педагогічні працівники
3.4. “Експрес-методика” для вивчення соціально-психологічного клімату у колективі (О.С. Михалюк) Лучшие психологические тесты для профотбора и профориетации / Отв. ред. А.Ф. Кудряшов. – Петрозаводск.: “Петроком”, 1992. – 320 с. (С. 184-188) Вивчення соціально-психологічного клімату колективу на основі емоційного, поведінкового та когнітивного компонентів стосунків у колективі Педагогічні працівники
3.5. Тест на професійно- педагогічну комунікабельність (В.А. Кан-Калик, М.Д. Никандров) Семиченко В.А. Психологія спілкування. – К.: “Магістр-S”, 1998. – 152 с. (С. 65-70) Визначення рівня професійно-педагогічного спілкування, загального рівня комунікабельності Педагогічні працівники
3.6. Методика визначення стилю керівництва колективом (В.П. Захаров) Лучшие психологические тесты для профотбора и профориетации / Отв. ред. А.Ф. Кудряшов. – Петрозаводск.: “Петроком”, 1992. – 320 с. (С. 159-162) Визначення стилю керіництва Педагогічні працівники
3.7. Групова оцінка особистості керівника Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков: ООО “Фортуна-пресс”, 1998. – 464 с. (С. 45-44 – 60) Вивчення психологічних характеристик керівника Педагогічні працівники
3.8. Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом (А.Л.Журавльов, адаптована В.П. Захаровим) Лучшие психологические тесты для профотбора и профориетации / Отв. ред. А.Ф. Кудряшов. – Петрозаводск.: “Петроком”, 1992. – 320 с. (С. 159-162) Визначення стилю керівництва колективом Педагогічні працівники
3.9 Методика діагностики стилю взаємодії суб’єктів менеджменту у вербальних показниках Психологічний клімат колективу / Упоряд.: О.Марінушкіна, За заг. ред. С.Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96с. (С. 67-75) Вивчення стилю взаємодії у колективі Педагогічні працівники
4. – особливості навчально-виховного процесу
4.1. Анкета «Директор і завуч очима вчителів» (Р.Х.Шакуров) Шакуров Р.Х Социально-психологические основы управлением: руководитель и педагогический коллектив. – М.: Просвещение, 1990. – 208 с. (С. 1) Визначення рівня задоволеності педагогічного колективу стилем керівництва педагоги
4.2. Анкета для педагогів Организация и содержание деятельности психологической службы образования. Методические рекомендации для руководителей средних общеобразовательных учреждений /Сост. К.Г.Теплякова, Л.П.Пономаренко. О.: ИУУ, 1999. – 124 с. (С. 111 – 112) Визначення рівня задоволеності педагогічного колективу стилем керівництва педагоги
4.3. Анкета «Адміністрація очима педагогів» Інструментарій соціально-психологічної експертизи щодо ефективності діяльності загальноосвітнього начального закладу. Частина 1. Частина 2. Х.: ХОНМІБО, 2003. -34 с. Визначення рівня задоволеності педагогічного колективу стилем керівництва педагоги
4.4. Анкета для вчителів Інструментарій соціально-психологічної експертизи щодо ефективності діяльності загальноосвітнього начального закладу. Частина 1. Частина 2. Х.: ХОНМІБО, 2003. – 34 с. Визначення рівня задоволеності педагогів від роботи в навчальному закладі педагоги
4.5. Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом (А.Л.Журавльов) Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Описание и руководство к использованию /Под ред. А.Ф.Кудряшова. Петрозаводск: изд-во «Петроком», 1992. – 320 с. (С. 159 – 161) Визначення стилю керівництва колективом педагоги
4.6. Методика векторного моделювання освітнього середовища (В.Ясвін) Ясвин В. Векторная модель школьной среды // Директор школы. – 1998. – №6. – С. 13-22 Визначення якості освітнього середовища навчального закладу педагоги
4.7. Анкета для педагогів (Н.Л. Коломінський) Антощак О. Психологічні аспекти моніторингу плинності кадрів у закладах освіти // Психолог. – 2008. – №20 (Вкладка) (С. 30 – 39) Визначення мікроклімату у педагогічному колективі педагоги
4.8. Визначення наявності стресу у педагогічних працівників (Шеффер) Інструментарій соціально-психологічної експертизи щодо ефективності діяльності загальноосвітнього начального закладу. Частина 1. Частина 2. Х.: ХОНМІБО, 2003. – 34 с. (С. 22) Визначення рівню стресу у педагогічних працівників педагоги
4.9. Анкета для педагогічних працівників Теория і практика атестаційної експертизи в закладах освіти. Друге видання, перероблене та доповнене: посібник. – Тернопіль: Астон, 2005. – 136 с. Визначення рівня правової захищеності педагогів педагоги
4.10. Анкета на виявлення факторів, які стимулюють та перешкоджають навчанню, розвитку, саморозвитку вчителя у школі Организация и содержание деятельности психологической службы образования. Методические рекомендации для руководителей средних общеобразовательных учреждений /Сост. К.Г.Теплякова, Л.П.Пономаренко. О.: ИУУ, 1999. – 124 с. (С. 115 – 116) Виявлення факторів, які стимулюють та перешкоджають навчанню, розвитку, саморозвитку вчителя у школі педагоги
4.11. Анкета «Визначення здатності вчителя до роботи в умовах особистісно зорієнтованої парадигми освіти» (О.Є.Марінушкіна) Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2006. – 141 с. (С. 64 – 65) Визначення готовності вчителя до роботи в умовах особистісно зорієнтованого навчання педагоги
4.12. Анкета «Батьки і школа» Інструментарій соціально-психологічної експертизи щодо ефективності діяльності загальноосвітнього начального закладу. Частина 1. Частина 2. Х.: ХОНМІБО, 2003. – 34 с. (С. 23 – 24) Визначення ставлення батьків до організації навчально-виховного процесу у школі батьки
4.13. Анкета для учнів Інструментарій соціально-психологічної експертизи щодо ефективності діяльності загальноосвітнього начального закладу. Частина 1. Частина 2. Х.: ХОНМІБО, 2003. – 34 с. (С. 30) Визначення ставлення учнів до вчителів учні 7-11 класів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму