Майстерність педагогічної діяльності (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

«Майстерність педагогічної діяльності» є однією із нормативних дисциплін для магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Даний курс призначений для формування у магістра викладацької компетентності. Вивчення курсу «Майстерність педагогічної діяльності» спрямоване на формування у студентів програмних компетентностей для здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти. Зміст навчального курсу забезпечує оволодіння теоретичними засадами та практичними аспектами організації освітнього процесу у вищій школі, розуміння функціонування системи вищої освіти, вміння побудови педагогічної взаємодії в системі «викладач-студент», огляд особливостей професійного становлення викладача та формування його методичних знань і вмінь у застосуванні дидактичних технологій, методів, прийомів, засобів та інноваційних підходів в організації форм навчання.
Дисципліна «Майстерність педагогічної діяльності» є нормативною дисципліною зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» для освітньої програми магістра, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Майстерність педагогічної діяльності викладача ЗВО .
2. Дидактика вищої школи.
3. Методика викладання у вищій школі.
У першому модулі представлено сучасні теоретико-методологічні погляди на «Майстерність педагогічної діяльності» як навчальну дисципліну та область наукових досліджень. Висвітлено особливості педагогічної діяльності викладача ЗВО; формування системи вищої освіти в історико-хронологічній ретроспективі та сучасні тенденції із позиції нормативно-правових засад, інноваційних парадигм, концепцій, стратегії розвитку. Розкрито аспекти педагогічного професіоналізму викладача вищої школи та професійного становлення студента як майбутнього фахівця, а також способи, стилі педагогічного спілкування та педагогічної взаємодії «викладач-студент» в умовах закладів вищої освіти.
У другому модулі розглянуто дидактичну систему вищої школи та організаційно-функціональні аспекти освітнього процесу в умовах кредитно-модульної технології навчання. Визначено головні поняття теорії навчання, механізми формування знань, умінь, навичок, компетентностей, закономірності і принципи навчання. Здійснено детальний аналіз цільового, стимулююче-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного компонентів процесу навчання у вищій школі. Представлено класифікації методів та засобів навчання у вищій школі та методику їх застосування.
У третьому модулі висвітлено методику підготовки і проведення лекційних та семінарсько-практичних занять як головних форм організації навчання у вищій школі, педагогічне керівництво самостійною роботою студентів в умовах кредитно-модульного навчання. Розкрито особливості педагогічного контролю та оцінювання навчально-пізнавальної діяльністю студентів у вищій школі.

Рекомендована література

Базова
1.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384 с.
2.Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі:
навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с.
3.Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Кондор, 2011. 628 с.
4.Цюра С.Б., Біляковська О.О., Мищишин І.Я. Дидактика вищої
школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.
5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ : «Академви-дав», 2006. 352 с.

Додаткова
1.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
2.Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федоро-вич, Н. Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
3. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: мо-нографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.
4.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. посібник. К.: Вища шк., 2005. 239 с.
5.Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Со-юзу: загальна характеристика: навч. посібник. Рівне, 2012. 352 с.
6.Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 320 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
3. Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
4.http://www pidruchniki.ws/pedagogika
5. http://www pedagogika.ucoz.ua
6.http://www.pedpresa.com.ua;
7.https://www.ed-era.com

Матеріали

Робоча програма навчального курсу
Методичні вказівки до семінарських занять
Методичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус