Методологія та дидактика професійної освіти (016 Спеціальна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Фалинська З. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни “Методологія та дидактика професійної світи ”, оволодіти
системою знань загально-педагогічних основ педагогіки, дидактики, управління та
педагогічного менеджменту, підготовка майбутніх компетентнісних фахівців розпочати
свою педагогічну діяльність в сфері професійної освіти, вирішувати виробничі та наукові
завдання і відповідати за прийняття професійних рішень

Рекомендована література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. — К., 2002.
2. Боднар В. І. Дидактика. — К., 2005.
3. Болонський процес: Модернізація системи вищої освіти України: Мат. VI Міжнародної
наукової конференції. — К.: МАУП, 2006.
4. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. — К., 1997.
47. Бондар Л. С. Педагогічна культура вчителя як основа.
5. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. — К., 2006.
6. Гронлунд Н. Е. Оцінювання студентської успішності. — К., 2005.
7. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К.: Райдуга, 1994.
– 61 с.
8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. — К., 2004.
9. Євтух М. Б. Нові технології навчання. — К., 2003.

Силабус:

Завантажити силабус