Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5ФПС-31

Опис курсу

Мета курсу: оволодіння студентами основами соціально-педагогічної роботи з молодіжними та дитячими організаціями, формування практичних навичок використання їх потенціалу для розв’язання соціально-педагогічних проблем дітей та молоді.

Завдання курсу:

 • показати роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем, в системі соціалізації молоді та громадського виховання;
 • ознайомити з нормативно-правовою базою щодо створення та функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій;
 • познайомити з історією виникнення та розвитку молодіжного і дитячого руху в Україні та за кордоном;
 • ознайомити з теоретичними та практичними засадами діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій в Україні; напрямами та формами роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними об’єднаннями.

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями» студенти мають:

знати:

 • правові та організаційні основи створення дитячих та молодіжних громадських організацій, тенденції і закономірності розвитку, особливості формування дитячих та молодіжних організацій на території України;
 • мету, завдання, зміст, принципи діяльності дитячих та молодіжних організацій, їх структуру, традиції, символи та ритуали;
 • соціально-педагогічні аспекти діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій: соціалізуючий потенціал, основні напрями і форми соціальної роботи в дитячих та молодіжних організаціях, зміст діяльності в них соціального педагога;

вміти:

 • аналізувати статутні документи дитячих та молодіжних громадських організацій;
 • надавати допомогу по створенню та організації життєдіяльності організацій на основі співробітництва, співтворчості, спільної діяльності;
 • проводити соціально-педагогічну роботу по організації спілкування і змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, молоді, дорослих безпосередньо в організації чи в об’єднаннях за інтересами в мікрорайоні, у сімейно-сусідських спільнотах, в умовах неформального та відкритого соціального середовища;
 • планувати діяльність організації, складати проекти програм;
 • координувати діяльність дитячих та молодіжних організацій в школі, місті, районі тощо;
 • застосовувати різноманітні форми і методи роботи дитячих громадських об’єднань.

Рекомендована література

Базова література

 1. Алєксєєнко Т. Ф. Виховання особистості у Пласті: моногр. / Т. Ф. Алєксє-єнко, Ю. М. Жданович. – К.: ПП «Проспект-А», 2006. – 262 с.
 2. Все вирішують… стандарти: Професійні та етичні стандарти діяльності громадських організацій: посібн. для громадських організацій / Ресурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт». – К., 2001. – 60 с.
 3. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.
 4. Державна підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій у м. Києві: посібник для лідерів неурядових об’єднань / О. Кулик, Ю. Шевцова, Т. Логінова, О. Ілясевич. – К.: Головне управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської міськради, 2003. – С. 65.
 5. Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник-посібник / Р. М. Охрімчук, Л. В. Шелестова, О. В. Кравченко та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 256 с.
 6. Заверико Н. В. Особливості соціалізації підлітків і молоді в умовах сучасності / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія і практика. –
  – №1. – С. 30-35.
 7. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Урядовий кур’єр. – 1999. – 12 січня. – №4. – С. 10.
 8. Закон України «Про громадські об’єднання».
 9. Закон України «Про соціальні послуги».
 10. Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навч. посіб. / О. В. Лісовець. – 2011. – 256 с.
 11. Молодіжна державна політика України – хто є хто: інформаційний довідник. – К.: Міністерство молоді та спорту України, 2013. – С. 184.
 12. Молодіжна політика в Україні. Висновки команди міжнародних оглядачів Ради Європи: Департамент підготовки документів та публікацій Ради Європи. – Страсбург. – 193 с.
 13. Настільна книга неприбуткових організацій / За ред. А. Ткачука. – К.: Ін-т громадянського суспільства, 2000. – 274 с.
 14. Новохацький В. Д. Неурядові організації як фактор розбудови грома-дянського суспільства в Україні: автореф. дис. канд. політ. наук; Дніпро-петровський нац. ун-т / В. Д. Новохацький. – Дніпропетровськ, 2005. – 16 с.
 15. Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських організацій: посіб. для НУО України. – К., 2002. – С. 6.
 16. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання: моногр. / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова та ін.; наук. ред.
  Т. К. Окушко. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД». – 260 с.
 17. Поліщук Ю. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні / Ю. Поліщук; за ред. Н. Г. Никало. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 432 с.
 18. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч. / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
 19. Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – К., 2001. – 170 с.
 20. Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – К.: Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 158.
 21. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні: метод. посіб. / О. В. Пащенко, Н. В. Чиренко, К. І. Чорна; наук. ред.
  Т. К. Окушко. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД». – 300 с.

 

 

Допоміжна література

 1. Диба С. Г. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації / С. Г. Диба // Рідна школа. – 2003. – №1. – С. 25-27.
 2. Дитячі громадські організації України на захисті прав та інтересів дітей // Початкова школа. – 2004. – №8. – С. 11-16.
 3. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с.
 4. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз з громадськими організаціями в Україні. – К., 2002. – 48 с.
 5. Поліщук Ю. Й. Теорія самовиховання як фундаментальна основа соціально-педагогічної діяльності сучасних молодіжних об’єднань / Ю. Й. Поліщук // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2004. – №1. – С. 16-21.

Матеріали

Теми семінарських занять

Теми самостійної роботи

Тестові завдання для підсумкового контролю

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму