Методика викладання соціально-педагогічних і психологічних дисциплін

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Марчук А. В.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51доцент Марчук А. В.

Рекомендована література

Базова
1. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи : навч. посібник / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 360 с.
2. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти: навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 142 с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
4. Закон України «Про вищу освіту».
Допоміжна
1. Корнят В.С. Тестові технології оцінювання знань студентів: навчально-методичний посібник / В.С, Корнят – Львів. «Растр-7», 2015. – 68 с.
2. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т; [уклад.: І.П. Моісєєва, Н.Д. Грудініна] – К.: [б. в.], 2005. – 307 с.
Інформаційні ресурси:
1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
5. Нагаев Методика викладання у вищій школі. [Електронний ресурс]. Доступ до посібника: http://imanbooks.com/book_429_page_1
6. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush.
7. http://www.osvita.ua/
8. http://www.npu.edu.ua
9. http://www.psylist.net/praktikum/index.htm

Матеріали

Методика викладання

Методика викладання у вищій школі

Методика викладання психології у вищій школі

Посилання на курс в системі Moodl: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3608

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус