Марчук Алла Володимирівна

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: alla.marchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

– Педагогіка творчості

– Компетентнісний підхід в освіти

– Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті

– Теорія та методика навчання дорослих

– Технології соціальної роботи

– Корпоративна культура та соціальна відповідальність організаці

– Технології соціальної роботи

– Соціалізація особистості

Курси

Публікації

Авторка та співавторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць, з них 4 монографії (1 – одноосібна), навчальний посібник «Андрагогіка» (одноосібно), статті, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі виданнях, які індексуються наукометричною базою Web of Science.

Навчальні посібники:

 1. Марчук А.В. Андрагогіка : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 300 с.

Монографії:

 1. Resiliency of People facing military Aggression against Ukraine. The monograph: Why war in Ukraine and in Europe? Psychoanalysis, trauma and resiliency: Frenis Zero Press Paperback. (2023). (235). (pp. 189-208). ISBN: 978-88-97479-42- https://www.researchgate.net/publication/369417402_

 

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus,  Web of Science Core Collection:

 1. Marchuk А. Psychological and Pedagogical Readiness of Future Psychologists For Work in the System of Inclusive Education. / Vyacheslav Blikhar, Mariana Kashchuk, Alla Marchuk // Science and Education, 2018, Issue 2 .рр. 27-33. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-2-4 (Web of Science)
 2. Marchuk A. The main aspects of professional training of students in a pandemic. / Sybirna R., Fursykova. T., Polishchuk. G., Balanutsa. O., Marchuk. A. // Revista Tempos E Espaços em Educação, (2021), 14 (33), e16583. https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16583 (Web of Science) URL: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16583
 3. Marchuk A. The main aspects of distance education for students in times of epidemic restrictions / Sybirna, R., Polishchuk, G., Balanutsa, O., & Marchuk, A. // Revista Tempos E Espaços Em Educação, (2022), 15(34), e16906. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16906 (Web of Science)

URL: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16906

 1. Alla Marchuk. Scientific tools for forming professional competence of patrol police officers / Valentyn Bondarenko, Ivan Okhrimenko, Vadym Piaskovskyi, Andrii Antoshchuk, Alla Marchuk // International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). 11, No. 2, June 2022, pp. 687~695 ISSN: 2252-8822, DOI: 10.11591/ijere.v11i2.21987 (Scopus)

https://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/21987

 1. Marchuk A. Analysis of Peculiarities and Components of Resiliency of People Facing Military Aggression against Ukraine / Kalka, N., Blikhar, V., Tsyvinska, M., Kuzo, L., Marchuk, A., & Katolyk, H. // Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, (2022). 13(3), 00-00. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/

URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/5641

Публікації у наукових виданнях:

 1. Марчук А. В. Полікультурність в освітньому просторі / Алла Марчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – 2010. – В. ХХХІІ. – С. 14–19.
 2. Марчук А. В. Глобалізація та її вплив на розвиток вищої освіти / Алла Марчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 1. – С. 19–25.
 3. Марчук А. В. Інновації як основа розвитку системи вищої професійної освіти / Алла Марчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 582. – С. 107–114.
 4. Марчук А. В. Модернізація мережі вищих навчальних закладів у Російській Федерації / А. В. Марчук // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2012. – Вип. 2. – С. 98–106.
 5. Марчук А. В. Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх фахівців / А. В. Марчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 2. – 2012. – С. 32–40.
 6. Марчук А.В, Кузик О.М. Психолого-педагогічні основи та особливості соціальної роботи з різними типами сімей. // Збірник наукових праць ЛьвДУВС. Серія психологічна. Випуск 1. 2014. – С. 39-48.
 7. Марчук А.В. Міждисциплінарний підхід у світовому досвіді використання технологій дистанційної освіти / А.В.Марчук // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка – 2017 – № 27 – С. 44 – 56.
 8. Марчук А.В. Професійна самосвідомість як основа професіоналізму практичного психолога / А.В. Марчук // Збірник наукових праць ЛьвДУВС. Серія психологічна. Випуск 1. 2018. – С. 132-144.
 9. Марчук А.В., Корнят В.С. Нормативно-правові основи організації соціальним педагогом статевого виховання дітей та молоді // Інноваційна педагогіка. № 14. 2019. – с.127-139.
 10. Марчук А. В. Роль дисциплін гуманітарного циклу у формуванні особистості майбутнього фахівця // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. Матеріали Третьої наукової конференції від 24 квітня 2009 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – С. 5–15.
 11. Марчук А. В. Місце та значення гуманітарних дисциплін у підвищенні якості вищої освіти / А. В. Марчук // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. Матеріали Четвертої наукової конференції від 23 квітня 2010 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 52–62.
 12. Марчук А. В. Освіта як засіб боротьби з екстремізмом у молодіжному середовищі / А. В. Марчук // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 140–142.
 13. Марчук А. В. Глобалізація та її вплив на організацію та зміст вищої освіти / А. В. Марчук // Наука і духовність у системі сучасного управління : зб. тез міжнар. наук.-практ. конференції, 19 квітня 2012 р., Львів / відп. ред. М. О. Кохан, Ю. В. Максимець. – Львів : «СПОЛОМ», 2012. – С. 185.
 14. Застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі ВНЗ // Соціально-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої школи / Збірник матеріалів наукового семінару факультету психології ЛьвДУВС: 28 лютого 2014 року. Львів: Ліга Прес, 2014. – 84с. – С. 53-57.
 15. Полікультурність в освітньому просторі // Трансформація ціннісних орієнтацій професійного становлення світогляду працівників ОВС України в сучасному полікультурному суспільстві: Збірник матеріалів круглого столу 30 травня 2014 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014 – 308 с. – С. 190-197.
 16. Сучасні підходи до організації контролю навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України // Управління в освіті : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2015. – С. 107-108.
 17. Фобії викладача та їх вплив на педагогічну діяльність (VII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах» ( Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 20 травня 2015 р.);
 18. Марчук Алла. Компетентнісно-орієнтоване навчання як засіб підвищення якості вищої освіти / А.В. Марчук // Матеріали Засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті «Якість вищої освіти: національний і університетські виміри» (7 квітня 2016 р.) – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 27-30 с.
 19. Марчук А.В. Застосування інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх педагогів / А.В. Марчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (13 травня 2016 р.) – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 40-52 с.
 20. Марчук Алла. Оптимізм як предиктор збереження психічного здоров’я особистості // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року). Львів: ЛьвДУВС, 2017. – с. 192-195.
 21. Марчук А.В. Психолого-педагогічні аспекти готовність психологів до роботи у системі інклюзивної освіти. / Марчук А.В. // Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць. Випуск 7: наукові праці; матеріали наукового семінару «Психологія у видатних постатях і віхах розвитку», 26 квітня 2018 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. –   242 с. – Львів – 2018 – 79-91.
 22. Марчук А.В. Психологічні аспекти негативного впливу сучасного інформаційного середовища на людину // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року). Львів: ЛьвДУВС, 2018. 448 с. – С.274-279.
 23.  Марчук А.В. Освітнє середовище як чинник формування стійкості та опірності особистості до складних життєвих ситуацій. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 23 жовтня 2020 року). Львів, 2020. С. 167-170.
 24. Marchuk A. Professional training of students of creative professions: methodological aspect / Sybirna R., Fursykova. T., Polishchuk. G., Balanutsa. O., Marchuk. A. // Laplage in Journal. 2021. 7(3D), p. 623-628. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173D1752p.623-628

 

Біографія

У 1996 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобула кваліфікацію «Викладач педагогіки і психології». У 2012 році закінчила навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за напрямом 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Досвід педагогічної діяльності становить понад 30 років, викладацької діяльності – понад 20 років. З 1997 року працювала у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка. Протягом 2008 – 2021 рр викладала у Львівському державному університеті внутрішніх справ. З 2021 року працюю у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

В аспекті громадської активності:

 1. Членкиня Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка,
 2. Членкиня наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті (науковий керівник школи: Сисоєва С. О. – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України).
 3. Членкиня робочої групи з питань упровадження принципу гендерної рівності в освітньому процесі закладів вищої освіти (Наказ МВС № 961 від 20.12.2021).

4. Членкиня Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Професійний розвиток:

– участь у Проекті «Наукове стажування» (Фінляндія) «Проектний підхід в організації навчального процесу у Фінляндії»;

– майстер-клас Ш.О. Амонашвілі;

 • курси:

ГО «Прометеус»,  курс «Інформаційна гігієна під час війни» (15 год / 0,5 кредити ЄКТС),. Сертифікат від 14.10.2022.

International foundation educators and scholars

International skills development on the theme: «Interactive technologies and cloud services in online education: the experience of the European union countries and Ukraine» (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits / 45 hours). 11.07.-25.07.2022. Certificate ES № 97031  25.07.2022, Lublin, Republic of Poland)

NAQA, ГО «Прометеус»,  курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 22.02.2022.

ГО «Прометеус», курс «Освітні інструменти критичного мислення» (60 год / 2 кредити ЄКТС),. Сертифікат від 14.10.2022.

Інтернет-конференція «Безпечне інтернет-середовище» за напрямами «Проєктне навчання», «Критичне мислення», «Медіаграмотність», «ІКТ», «Практичні прийоми» (15 годин / 0.5 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № К71-2962214 від 17.02.2022.

International foundation educators and scholars

International skills development on the theme: «Online studying as latest form Meet and Google classroom platforms» (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits / 45 hours). 15.03.-22.03.2021. Certificate ES № 5009/2020  22.03.2021, Lublin, Republic of Poland)

Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR ACCELS, ГО «Прометеус», «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 год / 2 кредити ЄКТС),. Сертифікат від 12.08.2021.

International foundation educators and scholars

International skills development on the theme: «The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialities as psychology and law enforcement activity on the example of Zoom and Moodle platforms» (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits / 45 hours). 08.02.-15.02.2021. Certificate ES № 3974/2021  15.02.2021, Lublin, Republic of Poland)

Ministry of Foreign of the Czech Republic, ГО «Прометеус», курс «Медіаграмотність для освітян» (60 год /2 кредити ЄКТС),. Сертифікат від 31.01.2021.

ГО Ресурсний Центр Майбуття (за координації Віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, за участі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, за технічної підтримки ООН Жінки в Україні при фінансуванні Уряду Швеції)

Онлайн тренінг з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців складових сектору безпеки і оборони України для керівного та викладацького складу вищих військових навчальних закладів сектору безпеки і оборони «Підвищення ґендерної компетентності для науково-педагогічних та наукових працівників і працівниць ЗВО та ВВНЗ СБО України» (7 год / 0,2 кредити ЄКТС) )  Сертифікат від 22.07.21

Ministry of Foreign of the Czech Republic, ГО «Прометеус», курс «Критичне мислення для освітян» (30 год / 1 кредит ЄКТС),. Сертифікат від 03.04.2020.

Міністерство освіти і науки України, Міжнародний фонд «Відродження»,  ГО «Прометеус»  курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (80 год / 2,6 кредитів ЄКТС),. Сертифікат від 09.09.2020.

International foundation educators and scholars

International skills development on the theme: «Online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the Moodle platform» (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits / 45 hours). 09.11.-16.11.2020. Certificate ES № 2626/2020 16.11.2020, Lublin, Republic of Poland)  та ін.

Розклад