Технології соціальної роботи в Україні і світі (231)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Контрольна робота
54Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Марчук А. В.ФПС-21
532доцент Марчук А. В.ФПС-31
632доцент Марчук А. В.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПС-21Пиріг У. Я.
532ФПС-31Пиріг У. Я.
632ФПС-31Пиріг У. Я.

Опис курсу

Курс «Технології соціальної роботи в Україні і світі» призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: технологічні аспекти  практики соціальної роботи в Україні і світі. У межах навчальної дисципліни розглядаються: теоретичні основи технологічного підходу  до соціальної роботи в Україні і світі; сутність, структура, види технологій соціальної роботи, принципи побудови технологій соціальної роботи та зміст їх етапів; теоретичні і практичні напрацювання щодо технологічного підходу в соціальній роботі в Україні і світі.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні і методологічні основи технологій соціальної роботи в Україні і світі.

Змістовий модуль 2. Інтервенції у соціальній роботі як технологічний процес.

Змістовий модуль 3 Загальні технології соціальної роботи в Україні і світі.

Змістовий модуль 4. Конкретні технології соціальної роботи з різними групами і категоріями клієнтів в Україні і світі.

Змістовий модуль 5. Інноваційні технології соціальної роботи в Україні і світі.

Змістовий модуль 6. Технології організації та управління у закладах соціального захисту.

Метою навчальної дисципліни “Технології соціальної роботи в Україні і світі” є: формування у студентів першого (бакалаврського) рівня технологічної компетентності і методичного професіоналізму, системи цілісних і системних знань сутності та змісту технологічного процесу у соціальній роботі в Україні і світі, інструментарію реалізації технологічного процесу у соціальній роботі в Україні і світі.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • формування систематизованих знань про змістову і процесуальну сторони соціальної роботи в Україні і світі;
 • вироблення уміння аналізувати факти та явища соціальної роботи, узагальнювати їх у контексті проблеми, яка розглядається;
 • формування уміння здійснювати порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду вирішення соціальних проблем із використання технологій соціальної роботи;
 • формування знань про систему технологій і методів соціальної роботи, які позитивно зарекомендували себе у вітчизняній і зарубіжній практиці;
 • вдосконалення уміння виділяти і творчо використовувати кращі ідеї та вітчизняний і зарубіжний досвід щодо організації соціальної роботи з метою їх ефективного використання у подальшій професійній діяльності;
 • розвиток здатності критично осмислювати та аналізувати технології соціальної роботи в Україні і світі з метою їх застосування й удосконалення у майбутній професійній діяльності, а також використання отриманих компетенцій для розробки нових, ефективних технологій соціальної роботи.

Рекомендована література

Базова:

 1. Капська А.Й., Завацька JI.M., Грищенко С.В. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – К . : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 248 с.
 2. Кубіцький С.О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах: Навч. посіб. – 3-те вид. доп. і перероб. – К.: Міленіум, 2015. – 300 с.
 3. Муращкевич О.А. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навчально-методичний посібник. Луганськ. Вид-во ДЗ «ЛНУімені Тараса Шевченка№, 2013. 202 с..
 4. Основи соціальної реабілітації: навчально-методичні рекомендації. ІДГУІзмаїл, 2019. – 193 с.
 5. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.
 6. Соціальна робота в зарубіжних країнах : [навчальний посібник]. – [Видання друге, доповнене та перероблене].– К. : СПД Чалчинська Н.В., 2016. – 169 с.
 7. Соціальна  робота в Україні:   Навч.  посіб.  /  І.  Д.  Зверева,  О.  В.   Безпалько, СЯ . Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 256 с
 8. Соціальна робота з жінками : навчальний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: Візаві, 2018. – 229 с.
 9. Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практичний посібник / [Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 220 c.
 10. Соціальний захист постраждалих від збройних конфліктів: конспект лекцій навчальної дисципліни. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 231 «Соціальна робота»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.П. Руденко, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 34 с.
 11. Технології соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОНУкраїни. / О.А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В.Мещан, В. М. Попович. Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015.487 с.
 12. Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду: навчально-методичний посібник / за заг. ред. А. О. Поляничко, А. В. Кирилюк. Суми : ФОП Цьома, 2020. 336 с.
 13. Ушакова І.В. Супервізія : навч. посіб. Миколаїв. : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. 228 с.
 14. Закон України «Про соціальні послуги» (№ 2671-VIII, 17.01.2019) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Допоміжна:

 1. Загальна декларація прав людини на сервері верховної ради України.
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 1. Бех В. П., Лукашевич М.П. , Туленков М.В. Соціальна робота в сучасному суспільстві : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 601 с.
 1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., за спец. «Соц. педагогіка»]. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. 134 с.
 2. Горемикіна Ю.В. Інноваційні практики соціальної роботи з вразливими групами населення в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 3 (41). С.91−113.
 3. Григоренко І.О., Савельєва Н. М. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами в сучасних умовах: навч. посіб. [для студ. і магістр. спец-тей «Соц. робота» і «Соц. педагогіка»] / І.О. Григоренко, Н. М. Савельєва. – Полтава : ПНПУ, 2017. – 100 с.
 4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (№ 1706-VII, 20.10.2014) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
 5. Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України / Наук. ред. О. Кочемировська / Заг. ред С. Павлиш. – К.: Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 228 с.
 6. Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні та послуг для них, проведена МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lhsi.org.ua/images/2015/ Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf
 7. Правові основи соціальної роботи. http://pidruchniki.com/16280414/sotsiologiya/pravovi_osnovi_sotsialnoyi_roboti
 8. Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім.Ю. Федьковича, 2020. – 418 с.
 9. Психолого-педагогічна експертиза [Електронний ресурс] : хрестоматія / Укладачі: С. П. Дерев’янко, Ю. В. Примак. – Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2021. – 280 с.
 10. Семигіна, Тетяна Міжнародна соціальна робота: пріоритети та стандарти. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. 175 с.
 11. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; / А. В. Аносова, О. В. Безпалько, Т. П. Цюман та ін. / За заг. ред.: Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 352 с.
 12. Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації суспільства: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / С. П. Архипова, Т. М. Десятов, І. І. Курляк, Л.І.Міщик, Г.Я.Майборода та ін. ; за заг. ред. С. П. Архипової. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2014. – 235 с.
 13. Тимошко Г. М. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб : навчальний посібник. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 248с.
 14. Шахрай, В. М. Технології соціальної роботи: навч. посібник. Київ : Центр навч. літератури, 2006. 464 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
 2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
 3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
 4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
 5. Міністерство соціальної політики Україні – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/
 6. Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров’я Фінляндії – Режим доступу: https://stm.fi
 7. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради: Режим доступу: https://social.lviv.ua/
 8. Департамент соціального захисту населення ЛОДА- Режим доступу: https://loda.gov.ua/departament-sotsialnoho-zahystu-naselennya
 9. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush.
 10. Електронний каталог. Наукові видання України. Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=115612
 11. Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта» – Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/index
 12. Журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота» – Режим доступу: https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal
 13. Журнал «Психологія та соціальна робота» – Режим доступу: http://psysocwork.onu.edu.ua/index
 14. Журнал «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» Режим доступу; http://journals.stu.cn.ua/problemy_sotsialnoyi_roboty/index
 15. Журнал «Соціальна робота та освіта» Режим доступу; http://journals.uran.ua/swe/index

Матеріали

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (Презентація Тема 1)

Силабус: Технолгії соціальної роботи в Україні і світі (ФПС-21с)

Завантажити силабус

Силабус: Технології Соціальної роботи в Україні і світі (ФПС-31с)

Завантажити силабус