Психолого-педагогічна оцінка потреб клієнта (231 Соціальна робота, магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Марчук А. В.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51доцент Марчук А. В.

Опис курсу

Мета курсу: є оволодіння всім спектром знань з питань оцінювання, що розглядається як фундаментальна технологія, орієнтована на визначення потреб отримувачів послуг, системний моніторинг процесу надання послуг (допомоги, підтримки тощо) і досягнутих результатів, аналіз фінансових витрат і прогнозування економічного ефекту, а також як певний процес визначення базових даних, необхідних для подальшого планування результативної роботи з клієнтом з метою подолання його складних життєвих обставин.

Інтегральна компетентність:

 • ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності, процесу навчання, що передбачає проведення досліджень та застосування певних теорій, методів соціальної роботи, соціально-психологічної реабілітації та науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

 •  ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 •  ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 •  ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 •  ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 •  ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
 • ФК 2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
 • ФК 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
 • ФК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 • ФК 6. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.
 • ФК 9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
 • ФК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
 • ФК 12. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.
 • ФК 17. Здатність до розуміння особливостей розвитку, проблем соціально вразливих груп клієнтів, зумовлених їх виключенням зі суспільства, психотравмуючими подіями життя, та обрання ефективних технологій соціально-психологічної реабілітації, методів втручання і способів надання комплексної допомоги, підтримки окремих груп клієнтів, їх інтеграції у соціум.

Програмні результати навчання: 

 • ПРН 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Рекомендована література

Базова
1. Звєрєва І. Д. Ведення випадку / І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко // Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – 2-ге видання – К.; Сімферополь: Універсум, 2013. – С. 481-482.
2. Кияниця З. П. Застосування ведення випадку в соціальній роботі: міжнародний досвід, практика і перспективи в Україні / З. П. Кияниця // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. – Ніжин. – 2016. – № 1. – С. 254–263.
3. Кобзін Д., Левкіна Г., Луньова О., Черноусов А., Щербань С. Методичний посібник з оцінювання потреб ВПО у громадах – Харків, Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД). –2020. – 246 с.
4. Сабат Н. Моделі соціально-педагогічної допомоги неблагополучній сім’ї / Н. Сабат // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; [редкол.: Т. Кошманова (голов. ред.) та ін.]. – Л., 2010. – Вип. 26. – С. 158– 165.

Допоміжна
5. Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. – К.: «Кожній дитині», 2010. – Част. ІІ. – 286 с.
6. Посібник із визначення потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах / Практичні рекомендації – Київ, 2019.
7. Управління діяльністю соціальних служб: метод. посібник [авт. кол.: Н. Гусак, Н. Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. Скоропада, Л. Чорній] / упорядн.-заг. ред. О. Іванова, Н. Гусак; ПРООН в Україні, Проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». – К.: К.І.С., 2013. – 178 с.
Інтернет-ресурси

1. https://u-learn.org.ua/courses/690876/lectures/12432080

2. https://zakon.rada.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус