Основи соціалізації особистості

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Марчук А. В.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Курс «Основи соціалізації особистості» призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: складний процес входження людини у соціум, її адаптація, інтеграція та автономізація у суспільстві.

Навчальна дисципліна «Основи соціалізації особистості», як педагогічно адаптована система знань про явища соціалізації людини, отриманих у результаті міждисциплінарних досліджень  поєднує у собі елементи соціології, загальної і соціальної педагогіки, загальної, вікової та соціальної психології, психології особистості зорієнтована  на специфіку майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти.

У межах навчальної дисципліни вивчаються: основні концепції соціалізації людини; сутність, складові та універсальні характеристики процесу соціалізації людини у суспільстві; вплив різноманітних факторів на соціалізацію людини (глобальні фактори, країна, етнос, ментальність, суспільство, держава, регіон, місце проживання, субкультура, сім’я, мікросоціум, організації, ЗМІ, Інтернет та ін.). Людина розглядається як об’єкт, суб’єкт, і жертва процесу соціалізації.

Метою  навчальної дисципліни “Основи соціалізації особистості” є: формування у студентів першого (бакалаврського) рівня системи цілісних і системних знань сутності феномену соціалізації людини.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування знань про змістову і процесуальну сторони соціалізації особистості;
 • вироблення уміння аналізувати факти та явища соціалізації людини, узагальнювати набуті знання у контексті проблеми, яка розглядається;
 • вироблення умінь виділяти причинно-наслідкові зв’язки у процесах формування і розвитку особистості, виникненні та вирішенні труднощів і проблем людини у контексті умов її соціалізації;
 • формування здатності критично осмислювати та аналізувати різноманітні соціально-психологічні та соціально-педагогічні явища, створювати сприятливі умови для соціалізації людини у процесі майбутньої професійної діяльності;
 •  формування професійної свідомості майбутнього фахівця.

Рекомендована література

Базова

 1. Авер’янова Г. М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства / Г. М. Авер’янова, Н. М. Дембицька, В. В. Москаленко. – К.: «ППП», 2005. – 307 с.
 2. Зозуляк-Случик Р. В. Основи соціалізації особистості: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти (освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка»). 2-е вид., переробл. та доповн. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. 222 с.
 3. Соціалізація особистості [Текст]: нав. посібник / В. В. Радул, Я. В. Галета. Рек. МОН. –Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2016. 236 с.
 4. Харченко, С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2016

Допоміжна

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайгюла; Заг. ред. А. Й. Капська. – К., 2010. – 164 с.
 2. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 621 с.
 3. Власенко Ф.П. Нові вектори соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій // СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 1(8). – С. 48–51.
 4. Вплив релігії на процес соціалізації особистості / Л. Суятінова // Соц. психологія . – 2006. – № 1. – С. 84–93.
 5. Дерев’янко С. П. Психологія молодіжних субкультур : Навчально-методичні рекомендації. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019. 76 с.
 6. Кравченко Т. В. Сутнісні характеристики соціалізації / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 11-20.
 7. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. К., 2000, 444с.
 8. Москаленко В.В. Соціалізація особистості: монографія. К.: Фенікс, 2013. 540 с.
 9. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та межі осягнення ними особистості / В. Рябченко // Вища освіта України . – 2011. – № 1. – С. 46-54.
 10. Плотніков П. Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону. Д, 2004. 495с.
 11. Панченко О. А. Соціалізація особистості в умовах інформаційної турбулентності. Актуальні проблеми психології, 2019, 52: 87-93.
 12. Психологія особистості : навч. посіб. / укладачі І. О.Пєтухова, Р. А. Калениченко, О. Г. Льовкіна [та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми ; Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 338 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т. 80).
 13. Савченко С. В. Абераційна соціалізація в контексті соціалізації особистості в сучасному інформаційному суспільстві / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Освіта та педогогічна наука. – 2019. – №2 (171), – С. 60-68
 14. Соціалізація та досвід особистості в контексті психології соціальної роботи / Кривоконь, Н. І. // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г. С.КостюкаАПН України “Проблеми загальної та педагогічної психології”. – 2011.– № 1. – С. 223-231.
 15. Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / ред.: А. Й. Капська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. : Логос, 2005. – 241 с.
 16. Ціннісна  складова  соціалізації  особистості  дитини  в  умовах  сьогодення:  Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю.  23  квітня  2020  р.,  м.  Дніпро,  КЗВО «ДАНО» ДОР» / Наук. ред. В.В. Сиченко, О.В. Ковшар, В.В. Шинкаренко, С.В. Майданенко. Дніпро. 278 с.
 17. Циба, В.Т. Соціологія особистості: системний підхід [Текст]: навч. посіб. / В.Т. Циба. – К.: МАУП, 2004. – 464 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
 2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
 3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
 4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
 5. Міністерство соціальної політики Україні – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/
 6. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush.
 7. Електронний каталог. Наукові видання України. Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=115612

Матеріали

Основи соціалізації особистості Навч посіб _Зозуляк-Случик

Силабус: "Основи соціалізації особистості"

Завантажити силабус