Загальна та соціальна педагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Марчук А. В.ФПС-21, ФПС-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПС-21Перга А. А.
ФПС-21зПерга А. А.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Загальна та соціальна педагогіка» призначена для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Загальна та соціальна педагогіка» є: цілісний
педагогічний та соціально-педагогічний процес як основний чинник і засіб розвитку і соціалізації
особистості протягом усього її життя.
У межах навчальної дисципліни вивчаються: сутність, структура, механізми, закономірності та
принципи процесів виховання і навчання у контексті розвитку і соціалізації особистості. Розкриваються:
зміст і завдання сучасної освіти, виховання, навчання і соціального виховання, їх вплив на соціалізацію і
самореалізацію людини; зміст, форми і методи педагогічної та соціально-педагогічної діяльності в різних
соціальних інститутах; сучасні підходи до організації процесів навчання, виховання і соціальнопедагогічної діяльності.
Основні теоретичні положення навчальної дисципліни розглядаються через призму соціальнопсихологічних механізмів, закономірностей, законів розвитку та соціалізації індивіда, його діяльності,
становлення особистісних рис та якостей. Вивчення навчальної дисципліни відіграє важливу роль у
формуванні наукового і професійного світогляду, практично значимих умінь, навичок і компететностей
майбутнього фахівця.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Загальна педагогіка.
Змістовий модуль 2. Соціальна педагогіка

Рекомендована література

Базова:
1. Анєнкова І.П., Байдан М.А. Педагогіка. Навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2018. 567с.
2. Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с.
3. Задорожна-Княгницька Л. В. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для здоб. вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» / Л. В. Задорожна-Княгницька, І. Б. Тимофєєва. – Херсон : ОЛДІПЛЮС,  2020. – 192 с.
4. Козирєв М.П. Соціальна педагогіка: навч. посібник. Л.: ЛьвДУВС. 2020. 352 с.
5. Козловський Ю. М., Дольнікова Л. В. Педагогіка: навч. посіб. Львів: Видво Львівської політехніки, 2018. 232 с.
6. Нагачевська З.І. Педагогіка : навч.-метод. посіб. для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 144 с.
7. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: навч. посібник. К.: Кондор. 2015. 550 c.
8. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи : навчально-методичний посібник / Н. І. Рудкевич. – Львів: Растр-7, 2021. – 324 с.
9. Соціально-педагогічний супровід в освітньому закладі : навч. – метод. посібник / уклад. : В. В. Байдик та ін. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021. 95 с.
Допоміжна:
10. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. посібник / О. В. Беспалько. – К., 2009. – 208 с.

11. Вайнола Р. Х., Ясточкіна І. А. Організація та проведення соціально-педагогічного дослідження : Навч.-метод. посіб. К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 214 с.
12. Віктимологія : навч. посіб. / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.; за ред. В. В. Голіни і Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2017. 308 с.
13. Гавриленко С.О. Особливості ведення службової документації соціального педагога закладу освіти – Суми : НВВ КЗ СОІППО – 2022. – 48 С.
14. Інформаційно-аналітичний збірник «Освіта в Україні в умовах воєнного стану». Київ. 2022. 358 с.
15. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г.Кремень] : 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 1144 с.
16. Соціальна педагогіка : підруч. / за ред. А. Й. Капської. – К. : ЦУЛ, 2011. – 488 с.
17. Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
18. Марчук А. В. Андрагогіка: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. – 300 с.
19. Мосіяшенко В. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2020. 175 с.
20. Маценко Л. М. М. Педагогіка сімейного виховання : підручник. Вид. 3-тє, доп., перероб. / Л.М. Маценко. – Київ : ЦП «Компринт», 2019. – 376 с.
21. Організація діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану. Порадник ІІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Фіданян О.Г., Войцехівський М.Ф., Івашньова С.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. — 600 с.
22. Пальчевський С. С. Педагогіка : загальні засади педагогіки, з історії педагогіки, теорія освіти і навчання (дидактика), теорія виховання, школознавство : рек. МОН України як навч. посіб. для студ ВНЗ. – Вид. 3-тє, стереотип. Київ : Каравела, 2019. 495 с.
23. Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навч.-метод. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 228 с.
24. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
Інтернет-ресурси:
25. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
26. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
27. Міністерство соціальної політики Україні – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/
28. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush.
29. Електронний каталог. Наукові видання України. Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=115612
30. Про освіту: Закон України від 01.01.2021 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
31. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1038. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf

Силабус:

Завантажити силабус