Соціальна профілактика Інтернет-ризиків

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Марчук А. В.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФПС-31доцент Марчук А. В.

Опис курсу

Курс «Соціальна профілактика Інтернет-ризиків» розроблено для здобувачів першого бакалаврського рівня четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: феномен безпеки людини в інтернет – просторі.

У межах навчальної дисципліни розглядаються: Інтернет як чинник соціалізації людини; можливості та ризики сучасного простору мережі Інтернет; загрози мережі Інтернет для дітей, підлітків та юнацтва; фактори ризику залежної поведінки в інтернет – просторі; методи і засоби соціальної профілактики інтернет-ризиків, формування стійкості людини до інтернет-ризиків; вітчизняний і зарубіжний досвід вирішення проблеми превенції та інтервенції віктимної поведінки підростаючого покоління у мережі Інтернет. Розкриваються: чинники і механізми прояву віктимної поведінки у мережі Інтернет; основні напрями профілактики віктимної поведінки і девіктимізації; розглядається вітчизняний і зарубіжний досвід вирішення проблеми превенції та інтервенції віктимної поведінки у мережі Інтернет; аналізуються сучасні підходи і принципи психолого-педагогічної профілактики і корекції віктимної поведінки в Інтернеті.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи безпеки людини в інтернет-просторі.

Змістовий модуль 2. Профілактика і корекція віктимної поведінки людини у мережі Інтернет.

 

Метою навчальної дисципліни «Соціальна профілактика Інтерне-ризиків» є: формування у майбутніх соціальних працівників систематизованих знань та практичних умінь соціальної профілактика інтернет-ризиків у процесі кіберсоціалізації людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– поглиблення і розширення знань сутності соціалізації людини в інтернет-просторі, характеристики людини як жертви кіберсоціалізації та жертви несприятливих умов кіберсоціалізації;

– поглиблення знань сутності, механізмів і чинників віктимності і віктимної поведінки у мережі Інтернет;

– формування умінь та навичок виділяти й аналізувати інтернет-ризики, прогнозувати їх деструктивний вплив на розвиток, здоров’я і поведінку особистості:

– формування умінь обирати, розробляти та застосовувати ефективні способи і засоби профілактичної та корекційної діяльності, спрямованої на подолання негативних впливів мережі Інтернет на особистість;

– сприяння підвищенню загальної та психолого-педагогічної культури;

– формування і розвиток професійної свідомості майбутнього фахівця.

 

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Лісовська Ю.П. Кібербезпека: ризики та заходи: навч. посібник. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 272 с.
 2. Методичні рекомендації щодо формування безпечної поведінки дітей у соціальних мережах. Авторський кол. Харків. Харківський національний університет внутрішніх справ. 2021.60 с.
 3. Підлітки в цифрову епоху: методичні рекомендації для вчителів за проектом New Media Protect: [Навчальний посібник] / Кац Е., Шинкарук А., Штурхецький С.; за заг. ред. С. В. Штурхецького]. – Рівне: О. Зень, 2016. – 180 с.
 4. Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник. (Т. Журавель & Ю. Удовенко, Ред). Видавництво ФОП Буря О.Д. – Київ, 2022 – 144 с.
 5. Черних О.О. Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті : навчально-методичний посібник / Черних О.О. К.: ТОВ „ЦП „КОМПРИНТ”, 2017. – 104 с.
 6. Черних О.О. Онлайк: навч.-метод. посібн. К.: ВАІТЕ, 2020. 108 с.

 

Допоміжна:

 1. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: Матеріали методологічного семінару НАПН України 8 квітня 2021 року: Зб. матеріалів // За ред. С.Д. Максименка. Київ: Педагогічна думка, 2021. 555 с.
 2. Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 07-10 лютого 2022 року / уклад. С.М. Єфіменко; за заг. ред. Г.В.Скрипки. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 36 с.
 3. Бурячок В. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект / В. Бурячок, В. Толубко, В. Хорошко, С. Толюпа; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В. Б. Толубка. – К.: ДУТ, 2015. – 288 с.
 4. Варіативність cоціалізації особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства : монографія / авт. колектив : Н. М. Токарева, А. В. Шамне, О. О. Халік та ін.; ред. Н. М.Токаревої. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. 220 с.
 5. Діагностика булінгу і кібербулінгу: методичні рекомендації / Любов Антонівна Найдьонова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Вид. 2-ге, доп. – 2020. – 105 с.
 6. Кіберсоціалізація. Збірник наукових праць; [ред. Л.А. Найдьонова, Н.Л. Дятел; укладач Ю.С. Чаплінська] / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. ‒ Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. ‒ 135 с.
 7. Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі [Текст]: навчальний посібник / О.В.Курбан. – Київ: ВІКНУ, 2016. – 286 с.
 8. Марчук А.В. Психологічні аспекти негативного впливу сучасного інформаційного середовища на людину // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року). Львів: ЛьвДУВС, 2018. 448 с. – С.274-279.
 9. Нікон Н.О. Вплив мережі Інтернет на суїцидальну поведінку молоді. Габітус. Випуск.11. 2020. С. 67-73.
 10. Павленко С. Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соціальні мережі (інтернет-спілноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. №11. 2018. С. 217-225.
 11. Радзієвська О. Г. Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері: монографія, за заг. ред. В.Г. Пилипчука. К.: Видавничий дім «АртЕк». 2019. 238 с.
 12. Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників. Загальна редакція: А.Касілова. 2020. 34.с.
 13. Савченко С. В., Караман, О. Л.. Кіберсоціалізація молоді в умовах інформаційної війни росії проти України: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1), 1-5. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-4
 14. Ярченко, Ю. В. Інтернет-залежність молоді як соціальна проблема / Ю. В. Ярченко, А. Дрюк // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 3. – С. 75–81.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Електронний репозитарій ЛНУ : сайт. URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/
 2. Наукова бібліотека ЛНУ : сайт. URL: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/
 3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : веб-сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
 4. Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.
 5. Безпека дітей в Інтернеті. Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-pravditini/bezpeka-ditej-v-internet
 6. Міністерство цифрової трансформації України (2020). Національна стратегія захисту дітей в цифровому середовищі на 2021 – 2026 роки. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ftag6UGD4n3DFxTZMyETeL45cFl-SD7p/view
 7. Кібербулінг – що це та як це зупинити?: Режим доступу до ресурсу: URL:unisef.org/ukra
 8. After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News / Після правди: дезінформація і ціна фейкових новин (документальний фільм, HBO (2020)
 9. The Perfect Weapon / Ідеальна зброя (документальний фільм, HBO (2020)
 10. The Social Dilemma / Соціальна дилема (документальний фільм, Netflix (2020)
 11. The great hack / Великий злам (документальний фільм, Netflix (2019)
 12. https://www.facebook.com/stopfakeukraine
 13. Освітні серіали. Режим доступу до ресурсу: https://osvita.diia.gov.ua/courses
 14. Google Family Link. URL: https://families.google.com/intl/ru_ALL/familylink/#

Офіційна сторінка Дня безпечного інтернету в Україні у Фейсбуці: https://www.facebook.com/UkraіneSІD

Матеріали

Тест на визначення рівня інформаційної гігієни  https://forms.gle/JACc6qCvxKvpfco86

 

Документальний фільм «Соціальна дилема»

Фільм зачіпає таке важливе питання сучасного суспільства, як соціальні мережі і їх величезний вплив на людей по всьому світу. Ціле покоління молодих людей більш стривожене і більш пригнічене ніж попередники. І все це з вини неймовірно величезного впливу соціальних мереж, який часто має негативний характер. Люди думають, що просто шукають необхідну інформацію в пошуковому рядку Google, ставлять лайки в Instagram і дивляться фотографії друзів на Facebook. Ніхто не замислюється про те, що всі дії в Інтрнеті відслідковуються, контролюються і записуються, що за темною стороною ховається величезна кількість інженерів, які створюють певні алгоритми. І ось перед громадськістю стала соціальна дилема, оскільки всі соціальні мережі почали становити небезпеку для людини.

 

 

 

 

Силабус: Соціальна профілактика інтернет-ризиків (ФПС-31с)

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна профілактика інтернет-ризиків

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна профілактика інтернет-ризиків (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус