Музикотерапія та логоритміка 016.02

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Призванська Р. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840

Рекомендована література

Базова
1. Квітка Н. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку/укладач Н.Квітка – К.: ВВС, 2013. – 82 с.
2. Любан-Плоцца Б. Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О. Бєлов. – К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.
3. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.
4. Призванська Р., ШульженкоД. Музична терапія для дітей з аутизмом. Навчальний посібник за редакцією доктора психологічних наук, професора К. О. Островської. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 75 с.
5. Семизорова В.В. Використання системи «елементарного музикування» Карла Орфа в освітньому процесі дошкільного закладу/В.В.Семизорова, І.Я.Шараєвська, -Тернопіль : Мандрівець, 2014.-68с.
6. Шабутін С. Зцілення музикою / С. Шабутін, С. Хміль, І. Шабутін. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – 138с.

Допоміжна
1. 7. Побережна Г. Педагогічний потенціал музикотерапії / Г. Побережна // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 2 – С. 9 – 12.
2. 8. Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі. // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2016. – с.57-59.
3. 9. Призванська Р. Налагодження фізичного контакту з дітьми з аутистичними порушеннями у музичній терапії.// Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Львів, 16-18 лютого 2018. – с.89-92.
4. 10. Призванська Р.А., Карвацька Х. Організація занять з логопедичної ритміки в групах дітей з мовленнєвими порушеннями, зокрема заїканням. //Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2017. – с. 104-109.
5. 11. Шевчук А. С. Діти різні – методики варіативні : / А. С. Шевчук //Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С. 12 – 14.
6. 12. Pryzvanska R. Development of autistic children’s communicative skills by means of music therapy. // Dimenzia muzikoterapie v praxi, vyskume a edukacii: zbornik z medzinarodnej konferencie./. – Bratislava, 2015. – p.238-245.

Силабус: Музикотерапія то логоритміка 016.02

Завантажити силабус