Новітні комунікативні технології в освіті (012 Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Новітні комунікативні технології в освіті» узагальнює і розширює знання здобувачів вищої освіти у гуманітарній сфері.

Мета: формувати у майбутніх фахівців професійні та комунікативні компетенцій на основі розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та новітніх комунікативних технологій, які дозволять майбутнім педагогам ЗДО ефективно працювати, а саме: залучати пасивних здобувачів освіти до активної діяльності; робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; формувати інформаційну культуру у здобувачів освіти; поняття медіаграмотності і медіатворчості; активізувати пізнавальний інтерес; реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; займатися самодисципліною, формувати інтерес до роботи; активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння, критичне мислення та ін.).

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон / пер. з англ.. Олександра Асташова. – 4-те вид. – К : Наш формат, 2019. – 256 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти. – К.: Освіта, 2021.
 3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 344 с. (Закони спілкування)
 4. Борг Д. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер. з англ. Н. Лазаревич. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с. 
 1. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології: лекції / Н. І. Зражевська. — Черкаси: Брама-Україна, 2020. — 224 с.
 2. Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають) [Електронний ресурс].
 3. Піз А. Мова рухів тіла / Алан Піз, Барбара Піз // КМ-БУКС, 2015. 416 с.
 4. ГЛОСАРІЙ. Інформаційно-комунікаційні технології: основні терміни та поняття [текст] / ГЛОСАРІЙ // Вихователь-методист дошкільного закладу – – №7. – С. 77 – 78.
 5. Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій [текст] / Олег Єресько // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 4 – 6.
 6. Корягіна Н.А. Психологія спілкування
 7. Калюжка Н, Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу / Н. Калюжка, Н. Самойленко // Збірник наукових праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 1. С. 92-98 //
 8. Кость С. «Сторітеллінг» як засіб формування ефективної риторичної компетенції педагога // «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2018. – 106 с. – С. 35 – 36
 9. Кость С.П., Крохмальна Г.І. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект / Світлана Кость, Галина Крохмальна // «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» № 30. С. 80-84 
 10. Кость С. П., Крохмальна Г. І. Методика «storytelling» як засіб формування комунікативної компетентності здобувачів освіти / Світлана Кость, Галина Крохмальна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – ЛНУ, 2021. – № 35. С.122-130.
 11. Лєнсер В. Влад Сторітеллер
 12. Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають)

Допоміжна:

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф.Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – Київ: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.

4.Мороз Оксана. Як не стати овочем //  https://www.youtube.com/channel/UCNU9B5Rl2muF-K8zyPh2-IA

7. Хомська Ю. Вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-molodshoho-shkilnoho-viku/

Матеріали

Словник