Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті (012 Дошкільна освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
212доцент Кость С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПД-51доцент Кость С. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті» узагальнює і розширює знання здобувачів вищої освіти у гуманітарній сфері.

Мета: формувати у майбутніх фахівців професійні та комунікативні компетенцій на основі розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та новітніх комунікативних технологій, які дозволять майбутнім педагогам ЗДО ефективно працювати, а саме: залучати пасивних здобувачів освіти до активної діяльності; робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; формувати інформаційну культуру у здобувачів освіти; поняття медіаграмотності і медіатворчості; активізувати пізнавальний інтерес; реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; займатися самодисципліною, формувати інтерес до роботи; активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння, критичне мислення та ін.).

 

Рекомендована література

Базова:

1.Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон / пер. з англ.. Олександра Асташова. – 4-те вид. – К : Наш формат, 2019. – 256 с.

2.Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А.М.Богуш. – К.: Освіта, 2012.

3.Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 344 с. (Закони спілкування)

4.Борг Д. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер. з англ. Н. Лазаревич. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с.

5. Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю : тематичний збірник праць / упоряд.: А. А. Волосюк; за заг. редакцією Л. А. Шишолік. – Рівне : РОІППО, 2015. – 85 с.

6. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття». – К., 1994. – 61 с.

7.Дементієвська Н.П. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. – Т. 8, вип. 1. – 238 с.

8. Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – 272 с.

9. ГЛОСАРІЙ. Інформаційно-комунікаційні технології: основні терміни та поняття [текст] / ГЛОСАРІЙ // Вихователь-методист дошкільного закладу – – №7. – С. 77 – 78.

10. Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій [текст] / Олег Єресько // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 4 – 6.

11.Корягіна Н.А. Психологія спілкування // https://stud.com.ua/49628/psihologiya/psihologiya_spilkuvannya

11.Калюжка Н, Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу / Н. Калюжка, Н. Самойленко // Збірник наукових праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 1. С. 92-98 // http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/viewFile/167261/166816

12.Кость С. «Сторітеллінг» як засіб формування ефективної риторичної компетенції педагога // «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2018. – 106 с. – С. 35 – 36.

13.Кутеньова Н.Б. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з педагогами [текст] / Наталія Кутеньова // Вихователь-методист дошкільного закладу.– 2012. – № 10. – С. 44 – 52.

14.Лєнсер В. Влад Сторітеллер // https://www.youtube.com/watch?v=NOBxrfUSaRs

15. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2008. – 311 с.

16.Махоніна О. В. Методичні рекомендації «Використання мультимедійних презентацій як ефективного засобу в навчанні дітей дошкільного віку», – http://arzgirrono.narod.ru/new_page_12.htm.

17. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаціних технологій / Н.В. Морзе – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.18.

18. Мотурнак Є.В. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у

дошкільному навчальному закладі [текст] / Євген Потурнак // Практика управлінням дошкільним закладом. – 2012. – № 5. – С. 30 – 35.

19. Мова рухів тіла / Алан Піз, Барбара Піз // КМ-БУКС, 2015. 416 с.

20.Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. -23 квітня.

21.Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html

22.Петрова О.Ю. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу [текст] / Олена Петрова, Лариса Погорєлова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 5. – С. 71 – 77.

23.Прищак М.Д., Лесько О.Й. Етика та психологія ділових відносин   https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/index.html

24.Свириденко О.С. Навчання ХХІ століття: ІКТ – компетентність педагогів [текст] / Олена Свириденко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 7 – 10.

25.Шевчук СВ., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник. – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К .: Алерта, 2011 – 696 с.

26.Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2001. — 591 c.

Допоміжна:

1. Крижанівський Б. М. Мистецтво мультиплікації / Б. М. Крижаніський. – К.: Рад. школа, 1981. – 118 с.

2.Матеріали обласної науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: навчання основ медіаграмотності» (29 листопада 2017 року, м. Харків). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 686 с.

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф.Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – Київ: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.

4.Мороз Оксана. Як не стати овочем //  https://www.youtube.com/channel/UCNU9B5Rl2muF-K8zyPh2-IA

4. Основи медіаграмотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк, О.П. Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с.

5. Поплавський М. М. Мистецтво дитячої мультиплікації на українському телебаченні // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 13. — С. 140-146.

6. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред. упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – 447 с.

7. Хомська Ю. Вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-molodshoho-shkilnoho-viku/

Матеріали

Плани практичних занять

Самостійна робота

Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті_Робоча програма_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус