Основи інклюзивної педагогіки. Бакалаврат 013 (21/22)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Ферт О. Г.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФПШ-41Сухоцька І. Б.
ФПШ-42Сухоцька І. Б.

Опис курсу

Курс «Основи інклюзивної педагогіки» призначено для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності розвитку інклюзивного освітнього процесу та забезпечення педагогічної підтримки дітей з порушеннями розвитку в середовищі загальноосвітньої та спеціальної школи .

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність  у закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвиткупрофесійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього педагога

Рекомендована література

Базова

  1. Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. 2010. Вип. 15. С. 39‒42.
  2. Єфімова С. М., Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Налагодження партнерських стосунків з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.
  3. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 110 с.
  4. 78.         Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку: навч. посібник. Львів: Тріада плюс, 2012. 576 с.
  5. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: «МП Леся», 2010. 779 с.
  6. Синьов В. М., Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І. Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України. Актуальні питання корекційної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. Вип. 7., Т. 2. – С. 323–344
  7. Ферт О.Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020, 432 с.

 

 

 

Допоміжна

1.   Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Н. М.

Синьов, А. Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–10.

2.   Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития

(олигофренопедагогіка) / под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд. стереот. – М. :

Академия, 2006. – 250 с.

3. П’ятакова Г. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина

П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки

(XIX-XX ст.). Т.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław :

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S. 171–182.

4. Пальчевський С. С. Педагогіка / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела,

2008. – 496 с.

5. Пилиповский В.Я. Современная западная педагогика: Социалреконструктивистское направление / В.Я. Пилиповский // Педагогика. – 1995.

– № 5. – С. 93–97.

6. Про загальну середню освіту : Закон України // Відомості Верховної

Ради. – 1999. – №28. – С.230–235.

7. Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої

освіти : постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. №

1392. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

8. Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки: Наказ

МОН № 855 від 11.09.09р. [Електронний ресурс]// Сайт Міністерства освіти і

науки – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4828/

9. Про громадські об’єднання: закон України // Відомості Верховної Ради

України – К., 2013 – № 1. – Ст.1.

10. Конституційний закон Канади 1982 року. Канадська Хартія прав і

свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://pdp.org.ua/legislation/bills-foreign/279-49-l4

 

Силабус:

Завантажити силабус