Основи інклюзивної педагогіки та асистування в інклюзивному класі

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Немає
51Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4Сайко Х. Я.

Опис курсу

Курс «Основи інклюзивної педагогіки та асистування в інклюзивному класі» має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із дітьми із особливими освітніми потребами у дошкільних, загальноосвітніх, загальноосвітніх закладах з інклюзивним та інтегрованим навчанням, загальноосвітніх спеціальних закладах.
Навчальна програма з дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки та асистування в інклюзивному класі» представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки спеціаліста. Основним завданням дисципліни є підготувати майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивних навчальних закладів.

Рекомендована література

1. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 – 19]; Закон України «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#
2. Text Концепція розвитку інклюзивної освіти // Наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912: http://firstedu.org.ua/index.php.
3. Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання. Інструктивнометодичний лист МОН, молоді та спорту № 1/9-384 від 18.05.2012 р.: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/
4. Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року. Наказ Міністерства освіти й науки України № 1034 від 23.07.2013 р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1034729-13.
5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. Київ: Академвидав 2004. 352 с. Колупаєва А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посібник. Київ: Науковий Світ, 2010. 196 с.
6. Колупаєва А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія. Київ : Самміт-Книга, 2009. 272 с.
7. Колупаєва А.А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навч.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Е.А. Данілявічутє, С.В. Литовченко. Київ: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 197 с.
8. Миронова С. П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник. Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2016. 164 с.
9. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник. Київ, 2013. 140 с.
10. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна». 2019. 300 с.
11. Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. Київ : ЦУЛ, 2017. 248 с.
12. Пантюк Т. Основи корекційної педагогіки : курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. 324 с. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна». 2019. 300 с.
13. Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом : Монографія / Островська К.О. — Львів: Тріада плюс, 2012. — 520 с. 74. Островська К.О. Терапія і навчання аутичних дітей// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць. – №1 (3). – К.: Університет «Україна», 2004. – С.528–534. 75.
14. Островська К.О. Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом / К.О. Островська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 9,Т. 1. – Кам’янець-Подільський, «Медобори-2006», 2017. – с.156-167.
15. Островська К. О. Особливості поведінки дітей з аутизмом у грі з ровесниками / К.О. Островська, І.П. Островський, Х.Я. Сайко // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої – Вип. 41.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018 .– С. 240-251. 16. Kateryna Ostrovska, Sophia Grabovska.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус