Основи культури та техніки мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: [ навч. посібник ] / Н. Д Бабич – Львів, 2003. – 432с.
 2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.
 3. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: [Текст] : навч. посбіник для студ. вищих навч. закл. / К. Я. Климова. – 2. вид., випр. й доп. – К. : Ліра, 2007. – 240 с.
 4. Муромцева О.Г., Жовтобрюх В.Ф. Культура мови вчителя. [Текст] : курс лекцій для студ. вищих пед. закл. освіти / О. Г. Муромцева, В. Ф. Жовтобрюх. – Х. : Гриф, 1998. – 206 с.
 5. Олійник, Г. А. Виразне читання [Текст] : основи теорії : посіб. для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2001. – 224 с.
 6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240 с
 7. Сидоренко Н.І. Основи культури і техніки мовлення. Навчально- методичний посібник / Н.І. Сидоренко. – Херсон: Видавництво ФОП Савченко А.В., 2014. – 76 с.

Додаткова література:

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.
 2. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К.: МАУП, 2002.
 3. Гриценко Т. Українська мова та культура мовлення. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
 4. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.
 5. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2000.
 6. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник / Пономарів О.Д. – [2-ге вид., стереотип]. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.
 7. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 8. Словник-довідник з культури української мови / укл. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. — К.: Знання, 2004. — 367 с.
 9. Томан І. Мистецтво говорити : пер. з чес. / Іржі Томан. – 2-ге вид. – К. : Політвидав України, 1989. – 425 с..

Інтернет-джерела.

www.mova.info  (Лінгвістичний потрал «Мова»)

www.novamova.com.ua  (Проект розвитку української мови)

www.pravopys.net (Український правопис)

http://ukrslovo.kiev.ua/ (Український портал. Бібліотека українською мовою)

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua  (“Словники України”)

www.rozum.org.ua (Словники он-лайн)

http://slovo.ridne.net  (Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)

http://www.slovnyk.net (Великий тлумачний словник сучасної української мови)

http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm  (Українська  мова : Енциклопедія)

Силабус:

Завантажити силабус