Основи психологічної діагностики

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Сайко Х. Я.ФПЛ-32, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПЛ-31Сайко Х. Я.
ФПЛ-32Сайко Х. Я.

Опис курсу

Курс «Основи психологічної діагностики» є необхідною складовою професійної
підготовки майбутніх психологів, і знайомить з теорією, принципами та
інструментами оцінки і вимірювання індивідуально-психологічних
особливостей особистості та групи осіб у діагностичному процесі.
Проведення психодіагностичного обстеження є важливим при психологічному
консультуванні, психокорекції, психотерапії та інших видах діяльності в
усіх напрямах практичної психології та консультування.

Завдання
Метою нормативної дисципліни Метою «Основи психологічної діагностики» є
формування системи знань щодо психодіагностики як науки і забезпечення
теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів; формування практичних вмінь
проведення психологічного обстеження і забезпечення практичної підготовки
майбутніх фахівців; сприяння самопізнанню та особистісному розвитку
студентів спеціальної освіти, формуванню психодіагностичного мислення,
активізації творчого потенціалу майбутніх практиків.
Завдання:
– ознайомити студентів із сучасною вітчизняною системою психологічної
діагностики та консультування;
– розкрити завдання психологічної діагностики у діяльності спеціального
психолога;
– надати інформацію про етапи діагностування та діагностичний
інструментарій;
– формувати в студентів професійний інтерес до роботи у сфері
психологічного консультування та діагностики;
– розширювати професійний світогляд студентів, педагогічну ерудицію
– сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного
самовдосконалення.

Рекомендована література

Основна література:
1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с.
2. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Ника-Центр» – 2009. – 399 с.
3. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009.
4. Петровська І. Р. Психодіагностика : Методичні матеріали до навчального курсу / І. Р. Петровська. – Львів : Малий видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка , 2016. – 76 с.
5. Петровська І. Р. Психометричні основи психодіагностики : метод. вказівки до навчального курсу «Психодіагностика» / І. Р. Петровська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 24 c.
6. Петровська І.Р. Практикум з психодіагностики. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 52 c.

Додаткова література:

7. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. – К.: Майстер-клас. – 2006
8. Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 219 с.
9. Католик Галина, Багрій Вікторія. Психодіагностика у презентаціях, таблицях, схемах : навчально-методичний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 301 с.
10. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні методики. Методичне видання. – Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. – 2012. – 616 с.
11. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для вузів. – К.: Слово, 2003.
12. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів : монографія / С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко та ін. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2012 – 208 с.
13. Терлецька Л. Г. Основи психодіагностики. Навчальний посібник. –К.:Главник, 2016. –144 с.
14. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 465 c.
15. . Шевченко Л.О., Чепіга Л.П. Практична психологія: навч. посібник Харків : Константа, 2018. – 191 с.
16. Archer, R.P., M. Maruish, E.A. Imhof, & C. Piotrowski (1991). Psychological test usage with adolescent clients: 1990 survey findings. Professional Psychology: Research and Practice, 22, 247-252.
17. Blatt, S.J. (2006). Where have we been and where are we going? Reflections on 50 years of personality assessment. Journal of Personality Assessment, 50, 343-346.
18. Piotrowski, C., J.W. Keller, & T. Ogawa (1993). Projective techniques: An international perspective. Psychological Reports, 72, 179-182.
19. Sadykova, A., Kimb, А., & Musac К. (2012). Psychodiagnostics in student’s understanding. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 394-398.

Силабус:

Завантажити силабус