Основи психотренінгу

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Призванська Р. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
742

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психотренінгу», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.02 «Олігофренопедагогіка». Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, принципи та особливості проведення психологічних тренінгів, застосування в роботі вмінь психологічної підтримки та навиків роботи з особами, які мають порушення розвитку, відповідно до віку та із використанням сучасних апробованих методик

Рекомендована література

Базова:
1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків. 1996.
2. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, ім. Л. Українки, 1997.
3. Зливков В.Л. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 219 с.
4. Івашньова С. В. Як підготувати та провести ефективний тренінг : практичний порадник. Харків:«Ранок». 2019. 80 с
5. Карпенко Є. Основи психотренінгу : навч. посібник. – Дрогобич : Друкарня Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 78 с.
6. Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод. посіб.] / І. М. Матійків, А. І. Якимів, Т. Г. Черняк / За заг. ред. А. І. Якиміва. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с.
7. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : [навч. посіб.] – К. Л. Мілютіна. – К. : МАУП, 2004. – 192 с.
8. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник. – К., 2010. – 185 с.

9. Пеньковська Н. М. Основи психологічного консультування в методі позитивної психотерапії : навч. посіб. / Н. М. Пеньковська, Р. В. Шептицький. – Тернопіль : Крок, 2014. – 286 с.
10. Технологія тренінгу / Упоряд. : О. Главник, Г. Бевз / [За заг. ред. С. Максименко]. – К. : Главник, 2005. – 112с. – (Психолог, інструментарій).

Допоміжна
11. Матійків І. М. Тренерська майстерність: теорія і практика. Практикум для тренерів: метод. посіб.Львів : СПОЛОМ, 2021. 224 с.
12. Матійків І. М. Тренерська майстерність: теорія і практика. Технологія проведення тренінгів: метод. посіб. Львів : СПОЛОМ, 2021. 280 с.
13. Титаренко Т.М. Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. 160 c.
14. Туркова Д.М. Мовна свідмість тілесного Я. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2019. No 5. С. 157–162
15. Хомуленко Т.Б. Психотехнології саморегуляції тілесного. Харків : «Діса плюс», 2017. 44 с.
16. Чиханцова О. Життєстійкість та її зв’язок із цінностями особистості. Проблеми сучасної психології. 2018, Том 42. С. 211–231
17. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. К.: Вища школа, 2004.

Силабус: Основи психотренінгу

Завантажити силабус