Основи роботи мовленнєвого терапевта (016 Спеціальна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Породько М. І.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПЛ-41Бущак О. О.
ФПЛ-42Бущак О. О.

Рекомендована література

Основна

 1. Логопедія. Підручник. За ред.. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово». -2010. – 376 с
 2. Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. 776 с.
 3. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 4. Тенцер Л.В. Діагностика та корекція дисграфії у молодших школярів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2021.
 5. Боряк Оксана Володимирівна. Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку : автореф. Дис. … докт. Пед. Наук : 13.00.03 / Боряк Оксана Володимирівна ; [наук. Консультант Шеремет Марія Купріянівна] ; М-во освіти і науки України, Нац пед.

Ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 40 с

 1. Вавіна Л. С. Оптична дисграфія у дітей з порушенням зору: прояви, запобігання. Український логопедичний вісник. Київ, 2012. № 1 (3). С. 67–71.
 2. Голуб Н. М. Науково-теоретичні засади досліджень писемного мовлення та його порушень. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 21, С. 54-62.
 3. Карпенко В. В., Зелінська-Любченко К. О. Напрями логопедичної роботи з корекції дисграфії у молодших школярів. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : збірник наукових статей. Суми, 2019. С. 71-73
 4. Пахомова Н. Г. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : навчально-методичний посібник. Полтава : АСМІ, 2008. 84 с
 5. Соботович Є. Ф., Тищенко В. В. Програмні вимоги до корекціїйного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з вадами інтелекту : програмно-методичний комплекс. Київ : Актуальна освіта, 2004. 144 с.
 6. “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15 вересня 2021 р. № 957.

Допоміжна

 1. Довідник учителя-логопеда / [авт.-упор. С. М. Лупінович] – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 112 с.
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технологіх: підручник / І.М.Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 349
 3. Шеремет М.К. Сучасні комп’ютерні технології в логопедичній роботі / М.Шеремет, Г. Загурська. – Педагогіка та методики: спеціальні. Збірник наукових статей НПУ ім.М.П. Драгоманова. Випуск 1. – К.:2001. – С.183–192.
 4. Бабич Н.М. Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці / Н.М. Бабич, К.О. Кібальна, Т.В. Мельніченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції (14 квітня) 2017 року, м. Суми. – С. 39–42.
 5. Мартиненко І. Інноваційні підходи в логопедичній роботі з безмовленнєвими дітьми / Мартиненко І., Козачук Л. // Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів. – К.: ТОВ «ДІА», 2017. – Вип. 1. – C. 18-24.16
 6. Марченко І.С. Сучасні логопедичні технології у подоланні мовленнєвих розладів у дітей із порушеннями психофізичного розвитку / І. С. Марченко // Логопедія : Науково-методичний журнал. – 2011. – N 1. – С. 41–44
 7. Аль-Мраят О. Б. Формування графомоторних навичок у дітей з аутизмом: теоретичні засади і шляхи реалізації Актуальні питання корекційної освіти : зб. Наук. Праць. 2019. №14. URL: http://aqce.com.ua/vipusk-n14-2019/al-mrajat-obformuvannja-grafo-motornih-navichok-u-ditej.html (дата звернення: 20.01.2021).
 8. Тенцер Л. В. Обґрунтування та зміст діагностичної методики дослідження навичок письма у молодших школярів із дисграфією. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, 2015. Вип. 29. С. 102-112.
 9. Чередніченко Н. В., Горбачова Д. М. Комплексна діагностика дисграфічних та дизорфографічних помилок у письмі молодших школярів із порушенням писемного мовлення. Логопедія, 2015. № 5. С. 73-84.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
 2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
 3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
 4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
 5. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush

Яковенко А. О. Інноваційні технології для підвищення якості проведення логопедичних занять в сучасних умовах загальноосвітнього простору /А.О. Яковенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2014. – Вип. 27. –С. 231-234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_50.

Силабус:

Завантажити силабус