Патопсихологія та психологія здоров’я

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Сулятицький І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Сулятицький І. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна структурована матеріалом, який допоможе  фахівцям спеціальної освіти оволодіти когнітивно-поведінковими навичками компетентно оцінювати, розрізняти та знаходити оптимальні способи корекції порушень психіки та відновлень психологічного і психічного здоров’я.

 

Рекомендована література

Основна література:

з Патопсихології

1.Крюкова М. А. Патопсихологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / М. А. 2.Крюкова, А. В. Курова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 38 с.

3.Максименко С. Д. Медична психологія / [Максименко С.Д., Цехмістер Я.В.,

 Коваль І. А., Максименко К. С.]; за заг. ред. С. Д. Максименка К., 2014. 520 с. 

4.Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології. [Навч. посібник] / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.Н. Піскун. К.: Перун, 1996

5.Мартинюк І. А. М 29 Патопсихологія. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.

6. Матейко Н. М. Патопсихологія. Неврозологія: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 160с

7.Савенкова І.І. Навчально-методичний посібник «Патопсихологія». – Миколаїв, 2017. – 158 с.

з Психології здоров’я

1.Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. К 75 Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.

2.Толкунова І.В., Гринь О.Р., Смоляр І.І., Голець О.В. Психологія здоров’я людини/за ред. І.В.Толкунової.-Київ: 2018.-156 с.

3.Тимофієва М.П., Слободська О.В.  Психологія здоров’я: Підручник. — Київ: МЕДПРИНТ. — 2022, 600 с.  (медичнй кут зору)

4.Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика, Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338с.

5.Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с

6.Титаренко Т. М., Лєпіхова Л. А. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: Науково-методичний посібник. – К. : Міленіум, 2006. – 204 с 

Допоміжна

З Патопсихології

1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для

    студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ. В.Б.

    Лопарєва. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.

2. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти

    проблемним підліткам / Пер. з англ.. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.

3. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами:

    методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. –

    416 с.

4.Матейко Н.М. Клінічна психологія: словник-довідник. Івано-Франківськ:

   Симфонія форте, 2015. 134с. 

5. Клінічна психодіагностика:Практикум /М.В.Миколайський. 

Матеріали

https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/patopsykholohiia…hiia-zdorov-ia-2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус