Психолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648Сулятицький І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
664

Опис курсу

Психолінгвістика вивчає зв’язок мови і мислення, питання породження і сприйняття мовлення, дитяче мовлення і проблеми патології мовлення.

Мета навчальної дисципліни – показати, які психічні процеси лежать в основі породження і сприйняття мовлення, як здійснюється вплив на свідомість людини за допомогою мови, чому мова є потужним засобом управління мовленнєвою і немовленнєвою поведінкою людини.

Завдання дисципліни – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.

Завдання:

 • знайомство із психолінгвістикой як міждисциплінарної наукою;
 • знайомство із основними напрямками досліджень у психолінгвістиці і психології мовлення та з експериментальними методами, що застосовуються в них;
 • знайомство із основними поняттями і термінами сучасної психолінгвістики і психології мовлення, знання яких необхідне для розуміння основних психолінгвістичних гіпотез;
 • розвиток навичок самостійної роботи студентів із мовними матеріалом як передумови для можливого прогнозування і розв’язування комунікативних конфліктів у професійному спілкуванні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен –

знати:

 • основні категорії і поняття психолінгвістики та психології мовлення;
 • основні підходи до розуміння предмета психолінгвістики і психології мовлення, напрямки теоретичних і практико-орієнтованих психолінгвістичних досліджень;
 • історію і сучасні тенденції розвитку психолінгвістичних концепцій;
 • особливості психолінгвістичного аналізу текстів;
 • загальні психолінгвістичні закономірності засвоєння мови дітьми;
 • характеристики мовленнєвої діяльності;
 • систему мови, її структурні особливості.

вміти:

 • послідовно і грамотно формулювати і висловлювати свої думки;
 • здійснювати процес розвитку всіх сторін мовлення дітей дошкільного та шкільного віку в освітніх установах;
 • враховувати у своїй професійній діяльності соціально-психологічні особливості взаємодії і спілкування всередині навчального колективу та управляти динамікою групових процесів;
 • виявляти інтереси учнів, проблеми і відхилення у їхній поведінці;
 • аналізувати власну професійну діяльність.

Рекомендована література

Кіреєнко К. В. Мовна сугестія як об’єкт лінгвістичного дослідження. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. 2018. №2 (316). С. 194–203.

Мудраченко Т. Б. Сугестія як засіб мовленнєвого впливу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 56. С. 211–215.

Ніколаєнко С. Психологічні особливості базових видів сугестії. Режим доступу : 08-Nikolaenko.pdf (nbuv.gov.ua) Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч, посібник / В. M. Петрик Μ. M. Присяжних, Л. Ф Компанцева, Є.Д.Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов ; за заг. ред Є.Д. Скулиша. 2-е вид. К : ЗАТ «ВШОЛ»,2011.

Матеріали

 

Презентації до лекцій:

Психолінгвістика як наука

Основні поняття психолінгвістики

Мова і мовлення

Біологія поведінки людини: Лекція #23. Мова [проф. Роберт Сапольськи / Professor Robert Sapolsky, 2010. Стенфорд]

Біологічні і соціальні фактори мовленнєвого розвитку

Характеристика дитячого лепету

Розвиток мовлення дітей другого року життя

Розвиток мовлення дітей третього року життя

Спілкування і комунікація

Взаємодія конкретного та ситуативного мовлення

Особливості словника дітей дошкільного віку

Прикладні аспекти прихолінгвістики