Психолінгвістика і психологія мовлення

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Лобода В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828

Опис курсу

Психолінгвістика та психологія мовлення вивчає зв’язок мови і мислення, питання породження і сприйняття мовлення, дитяче мовлення і проблеми патології мовлення.

Мета навчальної дисципліни – показати, які психічні процеси лежать в основі породження і сприйняття мовлення, як здійснюється вплив на свідомість людини за допомогою мови, чому мова є потужним засобом управління мовленнєвою і немовленнєвою поведінкою людини.

Завдання дисципліни – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.

Завдання:

 • знайомство із психолінгвістикой як міждисциплінарної наукою;
 • знайомство із основними напрямками досліджень у психолінгвістиці і психології мовлення та з експериментальними методами, що застосовуються в них;
 • знайомство із основними поняттями і термінами сучасної психолінгвістики і психології мовлення, знання яких необхідне для розуміння основних психолінгвістичних гіпотез;
 • розвиток навичок самостійної роботи студентів із мовними матеріалом як передумови для можливого прогнозування і розв’язування комунікативних конфліктів у професійному спілкуванні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен –

знати:

 • основні категорії і поняття психолінгвістики та психології мовлення;
 • основні підходи до розуміння предмета психолінгвістики і психології мовлення, напрямки теоретичних і практико-орієнтованих психолінгвістичних досліджень;
 • історію і сучасні тенденції розвитку психолінгвістичних концепцій;
 • особливості психолінгвістичного аналізу текстів;
 • загальні психолінгвістичні закономірності засвоєння мови дітьми;
 • характеристики мовленнєвої діяльності;
 • систему мови, її структурні особливості.

вміти:

 • послідовно і грамотно формулювати і висловлювати свої думки;
 • здійснювати процес розвитку всіх сторін мовлення дітей дошкільного та шкільного віку в освітніх установах;
 • враховувати у своїй професійній діяльності соціально-психологічні особливості взаємодії і спілкування всередині навчального колективу та управляти динамікою групових процесів;
 • виявляти інтереси учнів, проблеми і відхилення у їхній поведінці;
 • аналізувати власну професійну діяльність.

Рекомендована література

Базова література

 1. Белянин В. П. Психолонгвистика: Учебник / В. П. Белянин. — М. : Изд-во Флинта: Моск. псих-соц. ин-т, 2003. – 233 с.
 2. Залевская А. А. Введение в психолингвистку. – М. : Педагогика, 1999. – 720 с.
 3. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. — М. : Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. — 432 с.
 4. Калмикова Л. О. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. О. Калмикова, Г. В. Калмиков, І. М. Лапшина, Н. В. Харченко. – (Вища освіта). Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін- т, 2008. — 325с.
 5. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С. І. Куранова. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 208 с.
 6. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики: учеб. для студентов вузов по специальности “Психология” / А. А. Леонтьев. – 2-е изд., испр. – (Психология для студента). М. : Смысл: Academia, 1999. – 287 с.
 7. Слобин Д. И. Психолингвистика. / Д. Слобин, Дж. Грин. // Пер. с англ. Е.И.Негневицкой. – М. : Прогресс, 1976. –
 8. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : УЦ «Академия», 2001. – 320 с.

Додаткова література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 376 с.
 2. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.
 3. Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики. (Модели мира в литературе). — М.: Тривола. — 2000. — 248 с.
 4. Выготский Л.С. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Собр. соч. В 6 томах. Т. 2. – М., 1982. Глава 7. «Мысль и слово».
 5. Ижинкин Н. Механизмы речи. – М. : Изд-во АПН, 1958. – 385 с.
 6. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М. : Наука, 1994.
 7. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М. : Высшая школа, 1996.
 8. Хомский Н. Язык и мышление. – М. : Высшая школа, 1972.
 9. Якобсон Р. Избранные работы. – М. : Высшая школа, 1985.

Матеріали

Психолінгвістика-навчальна програма

Психолінгвістика-робоча програма

Питання до заліку

Питання до підсумкової атестації

Плани семінарських занять

Самостійна робота


Презентації до лекцій:

Психолінгвістика як наука

Основні поняття психолінгвістики

Мова і мовлення

Біологічні і соціальні фактори мовленнєвого розвитку

Характеристика дитячого лепету

Розвиток мовлення дітей другого року життя

Розвиток мовлення дітей третього року життя

Спілкування і комунікація

Взаємодія конкретного та ситуативного мовлення

Особливості словника дітей дошкільного віку

Прикладні аспекти прихолінгвістики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму