Рання діагностика та корекції дітей з порушеннями

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714Сайко Х. Я.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФПЛ-41Сайко Х. Я.
ФПЛ-42Сайко Х. Я.

Опис курсу

Мета курсу: розглянути загальні питання: принципи навчання та
виховання дітей з різними нозологіями, специфічні методи і прийоми, що
використовуються в корекційній роботі, організаційні аспекти
психокорекційних технологій, проводити ранню діагностику серед дітей з
порушеннями розвитку . Сформувати вміння складати та оцінювати корекційні
програми з урахуванням віку та структури дефекту, проводити корекційно
розвивальні заняття з використанням сучасних методик.
Завдання курсу:

1. Ознайомити слухачів із методами ранньої діагностики та
корекції.
2. Проаналізувати специфіку використання тестів та
проективних методик.
3. Розкрити особливості організації та проведення
психодіагностичного обстеження та психокорекції з дітьми
дошкільного віку із психофізичними порушеннями у розвитку.
4. використання психодіагностичного інструментарію в різних
сферах соціальної практики.
5. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок;
сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати
особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.
Програма є модульною та містить 3 модулі.

В результаті засвоєння модулю студенти повинні знати:
теоретико-методологічні принципи та психометричні основи психодіагностики;
специфіку використання різних методів психодіагностики; теоретичні основи
організації і проведення психодіагностичного обстеження, психокорекції, його
основні етапи; використання психодіагностичного інструментарію в різних
сферах соціальної практики дітей із особливими освітніми потребами, завдання
особливості проведення ранньої діагностики та корекції серед дітей з
порушеннями розвитку: особливості, механізми, різновиди; чинники
дизонтогеній; особливості психічного розвитку при різних порушеннях:
інтелектуальних, сенсорних, опорно-рухових, мовленнєвих, аутичних;
специфічні особливості роботи з дітьми з особливостями психофізичного
розвитку.

Вміти: використовувати методи психодіагностики для виявлення та диференті
порушень та особливостей розвитку дитини; здійснювати постановку
психологічного діагнозу з використанням різних методів психодіагностики;
здатність адекватно застосовувати методи психодіагностики, психокорекції та
розвитку у роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;
оволодіти первинними навичками робот з дітьми з особливостями
психофізичного розвитку, відбирати методи для проведення певного типу
дослідження, усвідомлювати їх доцільність, обмеження та переваги; чітко
визначати, які структурні компоненти особистості діагностує кожна конкретна
методика; застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні
принципи психодіагностики; забезпечити дотримання всіх вимог до проведення
психодіагностичного обстеження, запобігати помилки, які можуть бути
допущені непрофесіоналами; чітко визначати проблему, висувати гіпотезу,
проводити науковий експеримент, вміти правильно сформулювати та оформити
психологічне заключення; систематизувати та інтерпретувати діагностичні
результати, робити висновки та прогнози щодо психологічного діагнозу дітей
дошкільного віку та запобігати помилок у його встановленні; підбирати
методики для діагностичного обстеження дітей різних вікових груп;

– встановлювати степінь розвитку психічних властивостей та процесів, їх
якісний і кількісний показник;
– визначати методи та специфіку психодіагностичної роботи з дітьми, які мають
порушення психічного розвитку та відхилення у поведінці;

Рекомендована література

1. Бочелюк В.Й., Турубарова А.В. Психологія людини з обмеженими
можливостями. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с.
2. Калягін В. А. Логопсихологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. учеб.
закладів / В. А. Калягін, Т.С.Овчиннікова. – К : Видавничий дім «Академія»,
«2007. – 320с.
3. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої
патопсихології: Навч. посібник. – К.: Перун, 1996. – 464с.
4. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів
та старших дошкільників / Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В.,
Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998.
5. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний
посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
6. Савчук Л. Нові підходи до надання освітньо-корекційних послуг дітям з
особливими освітніми потребами / Л. Савчук // Дефектолог № 5 (41) 2010. С.
6-9
7. Синьов В.М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. :
Вища шк., 1994 . – 141 с.
8. Синьова, Є. П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з
глибокими порушеннями зору : підручник / Є. П. Синьова. – К. : "Знання", 2008.
– 365 с.
9. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму : Монографія. – К.: Видавництво
«Фенікс», 2010. – 368 с.
10. Сорокін В. М. Спеціальна психологія: Навч. посібник / під. ред. Л. М.
Шипицинїй. – К. : «Книга». 2003. – 216 с.
11. Спеціальна психологія: Навч. посібник для вищих навч. учеб. закладів / В.
И.Лубовський, Т. В. Розанова. — 2-е вид., випр. – К.: Видавничий центр
«Академия», 2005. — 464 с.

12. Тінгей-Міхаэліс К. Діти з порушеннями розвитку: Книга вдопомогу
батькам: Перекл. з англ. / Під ред. Д.В. Колесова. – К.: Педагогіка, 1998. – 240 с.
13. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: у 2–х т. / за ред. В.
Бондаря, В. Засенка, В. Тарасун.– Т. І: Формування передумов навчально-
пізнавальної діяльності у дітей з аутизмом. – К.: [б. в.], 2006. – 273 с.
14. Ферт Ольга Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку :
монографія / Ольга Ферт. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, друк: друкарня
«Справи Кольпінга в Україні», 2020. – 432 с.
15. Шеремет М.К. Основні тенденції модернізації підготовки корекційних
педагогів в умовах реформування освітньої галузі /М.К. Шеремет// науково-
методичний журнал «Логопедія» №1 2011. С.3-5.
16. Шульженко Д. І. Підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до
конструювання роботи з аутичними дітьми / Д. І. Шульженко // Дидактичні та
соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-
метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. – Вип. 6. –
С. 228–231.
17. Шульженко Д. І. Психологічна корекція аутичних дітей в умовах
інклюзивного навчання / Д. І. Шульженко //Актуальні проблеми навчання та
виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. / за ред. П. Н.
Таланчука. – № 6 (8). – К.: Університет «Україна», 2009. – С. 194–203.
18. Bauman S., Margaret L., Thomas L. Kemper В. The Neurobiology of Autism /
S. Bauman, L. Margaret, L. Thomas Kemper В. – Baltimore, Md.: Johns Hopkins
University Press, 2005.
19. Baron-Cohen S. Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind / S.
Baron-Cohen– Cambridge, Mass. – MIT Press, 1995. – 45-67 с.
20. Bolton P. & M. Rutter Genetic influences in autism. / P. Bolton, M. Rutter
International Review of Psychiatry, 1990. – 67-80 с.
21. Dawson G. “The role of abnormal hemispheric specialization in autism” / G.
Dawson, E. Schopler, G. Mesibov // Neurobiological issues in autism Plenum Press.
– 1987.  – № 12 – 399 с.

22. Effective practices for children with autism:  Educational and Behavior Support
Interventions / That Work Edited by James K. Luiselli, Dennis C. Russo, Walter P.
Christian, Susan M. Wilczynski // Published by Oxford University Press, Ins 1989. –
109-206 с.
23. Kateryna. O. Ostrovska, Ihor P. Ostrovsky, Khrystyna Y. Saiko. Interconnection
between intellectual development levels and professional orientation of adolescents
with autism // Koninskie Studia Spoleczno-Ekonomiczne, Tom 3, № 4, 2017. – P.
283-291.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус