Робота логопеда з різними нозологіями впродовж життя (016 Спеціальна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Породько М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Мета курсу: викладання навчальної дисципліни «Робота логопеда з різними нозологіями впродовж життя» є засвоєння студентами знань про сутність та особливості діяльності логопеда, ознайомлення з основними компетенціями логопеда, особливостями професійно-педагогічної комунікації, вивчення мовленнєвого розвитку дітей з різними особливостями психофізичного розвитку, засвоєння системи роботи логопеда в системі психолого-педагогічного супроводу інклюзивного простору. Ознайомлення з категоріями осіб, що є в сфері професійної діяльності логопеда.

Рекомендована література

 1. Логопедія. Підручник. За ред.. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово». -2010. – 376 с
 2. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 3. Савінова, Н. В. Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] : монографія / Н. В. Савінова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 262 с.

Допоміжна

 1. Довідник учителя-логопеда / [авт.-упор. С. М. Лупінович] – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 112 с.
 2. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки [текст]: підручник / З. М. Шевців – К. :«Центр учбової літератури», 2016. – 248 с
 3. Савицький А. М. Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна / А. М. Савицький // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2014. – Вип. 27. – С. 179-183.
 4. Боряк О. В. До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку / О. В. Боряк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наукових праць. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – №27. – C. 31-37
 5. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції [Текст] : монографія / Н. В. Савінова [та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 270 с.
 6. Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушенням слуху дошкільного віку [Текст] : наук.-метод.посіб. / за ред.С.В.Литовченко. – К. : Пед.думка, 2011. – 126 с.
 7. Кисличенко, В. А. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення [Текст] : монографія / Вікторія Анатоліївна Кисличенко, Світлана Юріївна Конопляста ; МНУ ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 217 с.
 8. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Ю. В. Рібцун. – Х. : Вид. група „Основа”, 2013. – 239 с.

Силабус:

Завантажити силабус