Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820ФПС-41, ФПС-41з, ФПС-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПС-41
ФПС-42
ФПС-41з

Опис курсу

Курс «Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення» призначено для здобувачів першого бакалаврського рівня четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: форми, методи соціальної роботи у сфері зайнятості; соціальні механізми регулювання трудових відносин у сфері зайнятості та ринку праці, чинники їх деформації та соціальні технології  оптимізації; діяльність соціальних служб, установ та організацій щодо соціального захисту та підтримки працездатного населення у сфері зайнятості.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: Теорія та практика соціальної роботи у сфері зайнятості та соціального забезпечення.

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у майбутніх соціальних працівників цілісного теоретичного та практичного уявлення про зайнятість населення і способах її регулювання; підтримки та соціального захисту у сфері  зайнятості та на ринку праці; оволодіння знаннями та технологіями здійснення соціальної роботи у цій сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • означити чинники проблем на ринку праці;
 • розкрити сутність сучасних теорій зайнятості;
 • ознайомити студентів з сучасними технологіями соціальної роботи у сфері зайнятості та формувати уміння їх використовувати у майбутній професійній діяльності;

–  ознайомити майбутніх фахівців з напрямами роботи державних центрів зайнятості та соціальних установ щодо сприяння працевлаштуванню та ефективній зайнятості;

– розкрити роль фахівця соціальної сфери у подоланні безробіття та вирішенні проблем соціально незахищених верств населення у сфері зайнятості.

Рекомендована література

 • Абашина О. В. Специфічні характеристики молоді як суб’єкта ринку праці. XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Advanced technologies of science and education», 19-21 квіт. 2018 р. 2018. URL: http://intkonf.org/kand-ekon-nauk-abashina-ov-spetsifichni-harakteristiki-molodi-yak-subekta-rinku-pratsi/ (дата звернення: 5.02.2022).
 • Вступ до соціальної роботи : навч. посіб. / Т. В. Семигіна [та ін.] ; ред. Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. Київ : Академвидав, 2005. 303 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч.-наоч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за наук. ред. А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. фінан. акад., 2011. 268 с.
 • Зайнятість, праця та соціальний захист населення: вітчизняний та зарубіжний досвід / за ред. Т. М. Кір’ян. Київ, 2017. 245 с.
 • Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в Центрах зайнятості України / [Л. Ляміна та ін.]. Київ : Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості, 2000. 300 с.
 • Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. Київ : Слово, 2011. 400 с.
 • Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методика соціальної роботи : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 168 с.
 • Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики : навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ : МАУП, 2002. 200 с.
 • Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник. Харків : Одісей, 2017. 408 с.
 • Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посіб. для студентів спец. соц. робота / [В. В. Харабет та ін.] за ред. В. В. Харабет, А. І. Андрющенко, В. М. Ніколаєвського. Маріуполь : Новий світ, 2012. 568 с.
 • Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 574 с.

Силабус:

Завантажити силабус