Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
88доцент Мартіросян Л. А.ФПС-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812ФПС-41здоцент Мартіросян Л. А.

Опис курсу

Курс «Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення» призначено для здобувачів першого бакалаврського рівня четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: форми, методи соціальної роботи у сфері зайнятості; соціальні механізми регулювання трудових відносин у сфері зайнятості та ринку праці, чинники їх деформації та соціальні технології  оптимізації; діяльність соціальних служб, установ та організацій щодо соціального захисту та підтримки працездатного населення у сфері зайнятості.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Змістовий модуль 1. Теорія та практика соціальної роботи у сфері зайнятості та соціального забезпечення.

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у майбутніх соціальних працівників цілісного теоретичного та практичного уявлення про зайнятість населення і способах її регулювання; підтримки та соціального захисту у сфері зайнятості та на ринку праці; оволодіння знаннями та технологіями здійснення соціальної роботи у цій сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • означити чинники проблем на ринку праці;
 • розкрити сутність сучасних теорій зайнятості;
 • ознайомити студентів з сучасними технологіями соціальної роботи у сфері зайнятості та формувати уміння їх використовувати у майбутній професійній діяльності;
 • ознайомити майбутніх фахівців з напрямами роботи державних центрів зайнятості та соціальних установ щодо сприяння працевлаштуванню та ефективній зайнятості;
 • розкрити роль фахівця соціальної сфери у подоланні безробіття та вирішенні проблем соціально незахищених верств населення у сфері зайнятості.

Рекомендована література

Базова:

 • Зайнятість, праця та соціальний захист населення: вітчизняний та зарубіжний досвід / за ред. Т. М. Кір’ян. Київ, 2017. 245 с. URL: http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Kolektyvna-monografiya-2017-rik.pdf
 • Курс лекцій за функціональною складовою підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості / за заг. ред. В. Г. Федоренка. Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. 310 с. URL: https://refdb.ru/look/1383854-pall.html
 • Маршавін Ю. М., Маршавін Д. Ю., Ляміна Л. Є., Фокас Л. М. Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України (удосконалена) : наук.-дослід. робота. Київ, 2010. 485 с.
 • Маршавін Ю. М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості : навч-метод. посіб. Київ : ІПК ДСЗУ, 2001. 176 с.
 • Методичні рекомендації щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям / Ю.Маршавін [та ін.]. Київ : ІПК ДСЗУ, 2004. 56 с.
 • Соціальні проблеми зайнятості населення. Констпект лекцій для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» /Л.Ф.Лєскова. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 105 с
 • Чемерис А. Т. Організація діяльності служби зайнятості : конспект лекцій. Київ : МАУП, 2006. 120 с. URL:  https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mopdf
 • Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посіб. для студентів спец. соц. робота / [В. В. Харабет та ін.] за ред. В. В. Харабет, А. І. Андрющенко, В. М. Ніколаєвського. Маріуполь : Новий світ, 2012. 568 с.

Допоміжна:

Законодавство України

9) Про зайнятість населення : Закон України від 1.05.1991 року № 803-XII.

10) Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 2.03.2000 р. № 1533-III.

11) Положення про державну службу зайнятості : Постанова Кабінет Міністрів України від 24.06.1991 р. № 47.

12) Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, а також умови надання матеріальної допомоги в період професіональної підготовки та перепідготовки : Постанова Кабінет Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

13) Про затвердження положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення» : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.041998 р.  № 578. Урядовий кур’єр. 1998. 7 трав.

14)  Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається : Наказ Мін-ва Освіти України, Мін-ва праці України, Мін-ва у справах молоді і спорту України № 5 9/30/1526 від 02.06.95 р. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. Київ, 1995. № 15. С. 2-7.

15)  Про затвердження Типового положення про Молодіжний центр праці : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.012001 р. № 40. Урядовий кур’єр. 2001. 14 лют. С. 4-14.

Посібники

16) Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Зайнятість та безробіття. Держстат України: сайт. 1998-2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm (дата звернення: 6.02.2022).

17) Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. Київ : Слово, 2011. 400 с.

18) Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посіб. для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. Ч. 3 : Теоретичні засади та основні напрямки інформаційних технологій соціальної роботи / М. Г. Братасюк [та ін.] / за заг. ред. А. Я. Ходорчук. Київ : ДЦСМ, 2002. 172 с.

19)  Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот та ін.] ; за ред. А. М. Колота. Київ : КНЕУ, 2009. 711 c.

20) Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики : навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ : МАУП, 2002. 200 с.

21) Професія. Кар’єра. Успіх: впровадження методики профорієнтації для дітей старшого шкільного віку : метод. посіб. / авт.-упоряд. Т. Л. Лях [та ін.] ; за заг. ред. Т. П. Цюман. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Основа-Принт, 2013. 184 с.

22) Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 574 с.

Інтернет-ресурси: