Мартіросян Леся Анатоліївна

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lesia.martirosian@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

історія соціальної роботи

історія соціальної педагогіки

історія педагогіки

НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Соціокультурний підхід до виховання: історія, теорія, практика

Курси

Публікації

Основні публікації

Статті

 1. Yashchuk, S., Shapran, O., Martirosian, L., Petukhova, T., Artemieva, I., & Kolisnyk-Humenyuk, Y. (2021). Pedagogical Design of the Content of Professional Training of Teachers of General Technical Disciplines and Methods of Teaching Technology. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Vol. 12, no. 1,278-299. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3651/2816
 2. Morozova, L., Morozova, O., Drabovska, V., Hrechanovska, O., Martirosian, L., & Benera, V. (2021). Formation of National Culture and National Consciousness in the Postmodern Society. Postmodern Openings, Vol. 12, no. 1Sup1. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3231
 3. Povidaichyk, O., Khomenko, S., Volkova, K., Korniat, V., Cherneta, S., & Martirosian, L. (2021). Professional Training of Future Social Workers for R&D Activities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, Vol. 13, no. 2, 110-131. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/413 URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/3860
 4. Martirosian L. Modern approach to problems of origin university as a social and cultural phenomenon=Сучасний підхід до проблеми виникнення університету як соціокультурного феномену. Knowledge. Education. Lоw. Management. № 1(21). P. 167-176. DOI 10.5281/zenodo. 1302175 URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16000/3/19-jpbglgjv.pdf (Index Copernicus)
 5. Мартіросян Л. А., Гусак Л. Є. Концепт автономії університету в контексті глобалізаційних процесів. Научен вектор на Балканите. 2020. Том 4, № 1(7). С. 17-22. UDC 378.4(091) DOI: 10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0004 URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17754/3/husak.pdf  (Index Copernicus)
 6. Мартіросян Л. А. Процесуально-операційний компонент особистісної готовності до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін [Електронний ресурс] / Л. А. Мартіросян, В. В. Горбач // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – – Вип. 163. – С. 240–246. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_163_53 (Index Copernicus)
 7. Мартіросян Л. А. Соціокультурні особливості інституту батьківської влади у римській сім’ї: історико-педагогічний аспект. Наукові записки  Вінницького  державного  педагогічного університету  імені  Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2020. Вип. 64. С. 140-146. DOI10.31652/2415-7872-2020-64-140-146. URL: https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/issue/view/189/208   (Index Copernicus)
 8. Мартіросян Л. Соціокультурний підхід до виховання як методологічна основа дослідження його сутності. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [голов. ред. М. Пантюк]. Дрогобич, 2021. Вип. 39, т. 2. С. 229-237. DOI https://org/10.24919/2308-4863/39-2-37 URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/39_2021/part_2/39.pdf  (Index Copernicus)
 9. Корнят В. С., Мартіросян Л.А. Осмислення феномену виховання крізь призму ретроспективного погляду і сучасності. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 89. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 66-72. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.89.14. URL: https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/89/14.pdf (Index Copernicus)

 

Монографії

 1. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область. [колективна монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти ; [ред. рада: Кремень В. Г. (голова), Андрущенко В. П. (заст. голови) та ін.]; кол. Т. 1: І.Я. Коцан (голова) [….Л. Мартіросян та ін.]  – Київ : Знання України, 2009. – 415 с.
 2. Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників в Україні та Польщі : [колективна монографія] / за ред. П. М. Гусака ; [П. М. Гусак, Л. Є. Гусак, Л. А. Мартіросян, С. Ю. Чернета, J. Rejman та ін.]. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 280 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19366/1/Resoc.pdf
 3. Соціокультурний феномен сім’ї в історико-педагогічній рестроспективі. Соціальна робота з сім’ями: теорії, моделі ефективні практики : колективна монографія /[ за ред. В. Петровича, С. Чернети, … Л. Мартіросян та ін.]. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 342с. С. 8-35. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19749/3/soc_robota_monograf.pdf

 

Посібники

Мартіросян М. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навч. посіб. для вищих пед. навч. закладів / П. Гусак, Л. Гусак, Л. Мартіросян ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 200 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/9919/1/starod_grec.pdf

 

Навчально-методичні посібники

 1. Мартіросян Л.. Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних ідей // Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія. Навч.- метод. пос. для підгот. до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф.рівнем «бакалавр» / За ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського; [Гусак П.…та ін.] – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2013.– 324 с. – С. 380-481.
 2. Соціальна педагогіка : навч.-метод. матер. для підготовки бакалаврів соц. педагогіки / За заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк; ;   [… Л. Мартіросян та ін.]: – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012. – 668 с. – С. 107-122.
 3. Соціальна робота: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. Посіб. / [за заг. Ред. П. Гусака, … Л. Мартіросян та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 424 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16540
 4. Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. Посіб. / [за заг. Ред. П. Гусака, … Л. Мартіросян та ін.]. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 336 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15684

 

Публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Мартіросян Л. Практика вирішення проблем суспільства через механізм соціального піклування: історичний досвід стародавньої Греції. Ввічливість. Humanitas. 2021. № 2. С. 3-13. DOI: https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.2.1 URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/humanitas/article/view/38/28
 2. Мартіросян Л., Хвень О. Шляхи формування гендерних відносин старшокласників у процесі їх підготовки до сімейного життя. Педагогіка : зб. Наук. пр. : [матеріали ІІІ Всеукр. Круглого столу «Педагогічний дискурс», (груд. 2018 р.)] / за ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. С. 72–80. URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/zb._pedagogika_ped._diskurs._20.12.2018.pdf
 3. Мартіросян Л. А., Алексюк І. Я. Сутність соціальної компетентності особистості. Педагогіка : зб. Наук. пр. : [матеріали ІІІ Всеукр. Круглого столу «Педагогічний дискурс», (груд. 2018 р.)] / за ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. С. 12–14. URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/zb._pedagogika_ped._diskurs._20.12.2018.pdf
 4. Мартіросян Л. А., Чурик В. Сутність процесу соціалізації у молодшому шкільному віці. Педагогіка : зб. Наук. пр. : [матеріали ІІІ Всеукр. Круглого столу «Педагогічний дискурс», (груд. 2018 р.)] / за ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. 2018. С. 83–86. URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/zb._pedagogika_ped._diskurs._20.12.2018.pdf
 5. Мартіросян Л. Патріотизм як наукова категорія: сутнісні характеристики / Л. Мартіросян, Н. Карпік // Педагогіка [Текст] : зб. Наук. пр. : [матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та спеціальної світи» (13 травня 2019 р.)] / за ред. П. М. Гусака, А. В. Лякішевої та Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2019. – С. 129–134.
 6. Мартіросян Л. Сутність поняття «Педагогічний імідж» / Л. Мартіросян, Г. Новак // Педагогіка [Текст] : зб. Наук. пр. : [матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та спеціальної світи» (13 травня 2019 р.)] / за ред. П. М. Гусака, А. В. Лякішевої та Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2019. – С. 134–138.
 7. Мартіросян Л. Теорія соціальної роботи : виникнення та становлення / Л. Мартіросян // Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 року) / за заг. Ред. А. В. Лякішевої. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., – С. 155–157.
 8. Мартіросян Л. Професійний саморозвиток майбутніх соціальних працівників / Л. Мартіросян, Г. Новак // Педагогіка [Текст]: зб. Наук. праць: [матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу  «Педагогічний дискурс» (28 жовтня 2019 р.)].  – Луцьк : Вежа-Друк. – –  С. 121-124.
 9. Мартіросян Л. Дослідження актуального стану рівня сформованості патріотичної свідомості студентів закладу вищої освіти / Л. Мартіросян, Н. Карпік // Педагогіка [Текст]: зб. Наук. праць: [матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу  «Педагогічний дискурс» (28 жовтня 2019 р.)].  – Луцьк : Вежа-Друк. – 2019. –  С. 127-132.
 10. Мартіросян Л. Емпіричне дослідження сформованості педагогічного іміджу у майбутніх викладачів / Л. Мартіросян, Г. Новак // Педагогіка [Текст]: зб. Наук. праць: [матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу  «Педагогічний дискурс» (28 жовтня 2019 р.)].  – Луцьк : Вежа-Друк. – –  С. 189-197.
 11. Мартіросян Л. Соціальна політика: історія становлення. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір : матеріали І Міжнар. Наук.-практ. Конф., 27-29 трав. 2021 р. / за заг. Ред. С. Ю. Чернети. Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2021. С. 45–50.
 12. Мартіросян Л.А. «Соціокультурні особливості інституту освіти в Стародавній Греції// Стратегії та технології навчання молоді та дорослих: зб.наку. праць/наук ред. О.І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2021 310с. С. 999—1004. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/handle/8989898989/3013
 13. Мартіросян Л.А «Стратегії формування університетів світового класу» / Гусак Л.Є., Мартіросян Л.А. International Science Conference «Innovative technologies in science and education», Jerusalem, Israel. (March 04 – 06, 2021) UDC1 ISBN – 978-1-63732-147-8 DOI – 10.46299/ISG.2021.I. IX. 332 p. С.180-185. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/IX-ConferenceMarch-04-062021-book.pdf
 14. Мартіросян Л.А. «Соціокультурні особливості становлення дослідницького університету: історичний аспект». International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». 216 . DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-041-4-109 URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/104/2763/5881-1
 15. Мартіросян Л.. Булінг як форма девіантної поведінки підлітків / Мартіросян Л. // Педагогіка [Текст] : зб. Наук. пр. : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В.З. Антонюка, С.Ю. Чернети та ін.. Луцьк, 238 с. С. 134-137. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20991/1/pedagogika_kolosok.pdf

Біографія

ОСВІТА

1997 р. –  кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01.  Теорія та історія педагогіки. Київський національний педагогічний інститут імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Тема: Диференціація навчання в процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (на матеріалах вивчення курсу історії педагогіки)

2002 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки. Волинський державний університет імені Лесі Українки

1988 р. – диплом про вищу освіту за спеціальністю «Історія»,  кваліфікація за дипломом «Вчитель історії і суспільствознавства середньої школи». Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, м. Луцьк

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ

повних років – 36, з них стаж безперервної науково-педагогічної роботи у Волинському національному університеті імені (ВНУ) Лесі Українки – 27.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом 25-ти років виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри

Була у складі групи забезпечення та керувала підготовкою до ліцензування та акредитації спеціальностей:

231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого рівня вищої освіти (магістр). Освітньо-професійна програма «Соціальна робота»

011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого рівня вищої освіти (магістр). Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»

Була гарантом освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого рівня вищої освіти (магістр)

Виконувала 6 пунктів Ліцензійних умов: 1, 3, 4, 12, 14, 19

Нагороди

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2014 р. – СНУ імені Лесі Українки срібний нагрудний знак
 • 2016 р. – СНУ імені Лесі Українки золотий нагрудний знак
 • 2005 р. – ВДУ імені Лесі Українки грамота за вагомий внесок у розвиток університету
 • 2007 р. – ВДУ імені Лесі Українки грамота з нагоди 50-річчя
 • 2007 р.- Управління освіти та науки облдержадміністрації подяка за сумлінну працю в галузі освіти
 • 2007 р.- Волинська обласна державна адміністрація подяка за високу професійну майстерність, відданість справі, особисті заслуги у розвиток освіти та науки
 • 2012 р.- ВНУ імені Лесі Українки подяка за багаторічну, сумлінну працю
 • 2012 р.- ВНУ імені Лесі Українки грамота за довголітню сумлінну працю та з нагоди 55-річчя

Розклад