Генеза соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Мартіросян Л. А.ФПС-11, ФПС-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФПС-11Верхоляк М. Р.
ФПС-11зВерхоляк М. Р.

Опис курсу

Курс «Генеза соціальної роботи» призначено для здобувачів першого бакалаврського рівня другого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес становлення

соціальної роботи як суспільної та професійної практики соціальної підтримки і допомоги  від стародавніх часів і до сьогодення.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Генеза історичних форм практики соціальної підтримки  та допомоги  у країнах Західної Європи.

Змістовий модуль 2.  Генеза історичних форм соціальної підтримки та допомоги в Україні.

Рекомендована література

  • Глазунов С. В. Нариси з історії соціальної роботи : навч. вид. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. 116 с.
  • Горілий А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. Тернопіль : Астон, 2004. 174 с.
  • Історія соціальної роботи : навч. посіб. / уклад. О. О. Кравченко, О. О. Матрос ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Вид. 3-е доп. та перероб. – Умань : Візаві, 2018. -185 с.
  • Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / упоряд. С. Я. Марченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. Луганськ : Альма-матер, 2005. 408 с.
  • Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2009. 298 с.
  • Поліщук В., Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи : курс лекцій. Тернопіль, 2009. 256 c.
  • Савицький В. І. Генеза благодійності в Україні (Методологія історії соціальної роботи в Україні) : навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут». Київ : НТУУ «КПІ», 2007. 136 с.
  • Теорія та історія соціальної роботи : навч. посіб. / уклад. О. О. Матрос ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань : Візаві, 2020. 244 с.
  • Тихолоз В. В. Історія соціальної роботи : навч.-метод. посіб. для студентів спец. «Соціальна робота» / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва, Каф. соц. роботи і соц. педагогіки. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хсельницького, 2014. 407 с.
  • Фурман А. В., Підгурська М. В. Історія соціальної роботи : підручник. Київ : Академія, 2018. 160 с.

Матеріали

Шинкарук_Теорія_історія соціального виховання

Горілий Історія СР

Глазунов_Історія СР

Фурман_Історія соціальної роботи

Силабус:

Завантажити силабус