Соціальна підтримка осіб похилого віку

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мартіросян Л. А.ФПС-31, ФПС-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПС-31доцент Мартіросян Л. А.
ФПС-31здоцент Мартіросян Л. А.

Опис курсу

Дисципліна «Соціальна підтримка осіб похилого віку» призначена для здобувачів першого бакалаврського рівня денної та заочної форми навчання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія та практика соціальної підтримки осіб похилого віку; форми, напрями, зміст соціальної роботи з даною категорією отримувачів послуг.

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування професійних знань здобувачів вищої освіти про біосоціальні процеси старіння та старості; особливості похилого віку,  характеристик процесу старіння (вихід на пенсію, розмір пенсій, працевлаштування людей пенсійного віку, житлові питання тощо);.соціальні наслідки демографічних процесів, зумовлених старінням населення; особливості психосоматичних, матеріально-побутових, законодавчо-правових, соціокультурних та інших проблем людей похилого віку; дискусійні проблеми соціальної політики держави та пенсійного забезпечення; медико-соціальне обслуговування цієї групи клієнтів; деонтологічні питання у соціальній роботі з людьми похилого віку.

Рекомендована література

Базова:

 • Агапова О. Старіти? Немає часу! Методичний посібник для освітньої роботи з людьми літнього віку – К.: ПП «Золоті ворота», 2014. – 120 с.
 • Голубенко Т.О. Основи патронажної роботи з людьми похилого віку: методичний посібник. К.: НПУ ім. Драгоманова, 2014. 174 с
 • Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Д Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Дзюба, О.Г. Коваленко; за ред. проф. В. Ф. Моргуна. – П., 2013. – 172 с.
 • Семигіна Т. Сучасна соціальна робота: навчальний посібник / Т. Семигіна − Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. − 275 с
 • Соціальна геронтологія: навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 84 с.
 • Соціальна геронтологія: навчальний посібник/Укл. І.В. Ковальчук. Чернівці. 2021 264 с.
 • Ушакова І.М. Геронтопсихологія: підручник / І.М. Ушакова. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 236 с.

Допоміжна:

Законодавство України

 • Державний стандарт догляду вдома, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 13.11.2013р. № 760. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13#Text
 • Державний стандарт денного догляду, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 р. № 452. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-13#Text
 • Державний стандарт паліативного догляду, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 29.01.2016 р. № 58). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-16#Text
 • Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. №772. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020- %D0%BF#Text
 • Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі: постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
 • Методичні рекомендації щодо організації соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Міністерство соціальної політики України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0326739-11#Text
 • Про затвердження Порядку утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку та типового положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів: постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 76. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/76-2007
 • .Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України (поточна редакція від 1.01.2020 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text
 • Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
 • Декларація з проблем старіння. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_510
 • Мадридський міжнародний план дій з питань старіння. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2322.html
 • Принципи ООН стосовно людей похилого віку. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_314
 • Хартія Європейського союзу про основоположні права.URL: https://ccl.org.ua/posts/2021/11/hartiya-osnovnyh-prav-yevropejskogo-soyuzu/

Інтернет-ресурси:

Силабус:

Завантажити силабус