Соціальний супровід сім’ї

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712ФПС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ФПС-41

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» є підготовка спеціалістів до практичної реалізації політики України щодо охорони сім’ї, створення умов для її зміцнення та повноцінного функціонування, а також розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Завданнями даної навчальної дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з державною політикою в галузі соціального захисту сім’ї, материнства і дитинства та її нормативно-правовим забезпе-ченням;
 • розкриття сутності принципів, напрямів і технологій соціально-педагогічної роботи з сім’ями різних типів;
 • розвиток у студентів навичок аналітико-пошукової діяльності та самоосвіти.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • види, типи, структуру та функції сім’ї;
 • причини та наслідки проблем сучасної сім’ї;
 • сутність, особливості, основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім’ями;
 • моделі соціальної роботи з різними типами сімей;
 • причини та наслідки поширення в Україні соціального сирітства;
 • форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми цієї категорії;
 • етапи створення та розвитку прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ);
 • методи, форми, основні принципи й порядок здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї / ДБСТ;
 • механізми оцінювання ефективності їх функціонування;
 • вимоги до спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід.

За допомогою отриманих знань студенти повинні вміти:

 • добирати та обґрунтовувати форми і методи соціально-педагогічної допомоги сім’ям;
 • організовувати діагностичну, соціально-профілактичну, реабілітаційну та інші види робіт з сім’ями різних типів;
 • організувати роботу щодо створення та забезпечення функціонування прийомних сімей / ДБСТ, використовувати нормативно-правові акти, які регламентують цей процес;
 • здійснювати соціальний супровід прийомних сімей / ДБСТ;
 • налагоджувати співпрацю між спеціалістами, які захищають права дітей.

Рекомендована література

Базова

 1. Методи та технології роботи соціального педагога: навч. посібн. / С. П. Архи-пова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – К.: Слово, 2011. – 496 с.
 2. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: наук.-метод. посібн. / Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.
 3. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посібн. / А. Й. Капська, Л. І. Міщик,
  З. І. Зайцева та ін. – К.: [б. в.], 2000. – 264 с.
 4. Комарова Н. М., Пєша І. В. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: у 2-х кн. – К.: Держсоцслужба, 2006. – Кн. 1. – 118 с.
 5. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: метод. посібн. / І. Д. Звєрєва та ін. – К.: Дерсоцслужба, 2006. – 104 с.
 6. Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Г. М. Лактіонової,
  Ж. В. Петрочко. – К.: Науковий світ, 2006. – 270 с.

Допоміжна

 1. Братусь І. В. Соціально-педагогічна робота з юними матерями в громаді // Проблеми педагогічних технологій: зб. наук. праць Волинського держ.
  ун-ту. – 2004. – Вип. 3-4. – С. 72-77.

Матеріали

Теми практичних занять

Теми самостійної роботи

Тестові завдання

Питання  для заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму