Супервізорство в соціальній роботі (2021/22) – 231 магістри

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

Курс «Супервізорство в соціальній роботі» призначено для магістрів першого року денної форми навчання. Цей курс дозволить студентам – магістрам вивчити та проаналізувати:

 • теорії й практики супервізії,
 • етичні та юридичні принципи супервізії;
 • типи супервізії та їх характеристики;
 • функції супервізії;
 • особливості налагодження відносин «супервізор – супервізований»;
 • прийоми супервізування фахівців, які працюють з різними категоріями клієнтів, особливості організації й проведення супервізорських сесій.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Супервізорство в соціальній роботі» є дати студентам базові знання про супервізію, про етичний кодекс супервізора та важливість супервізії в роботі та підготовці соціального працівника.

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни «Супервізорство в соціальній роботі» є:

 • озброєння студентів знаннями про відповідальність за процес соціальної роботи та консультування; підвищення рівня їх професійної підготовки;
 • підготовка здобувачів вищої освіти до процесу супервізії та онайомлення з основними функціями супервізії: формуючою (освітньою), що передбачає розвиток умінь, навиків, розуміння та здібностей соціальних працівників; тонізуючою (підтримуючою), що передбачає протистояння впливам із боку проблем клієнтів; та нормативної (спрямовуючої), що передбачає контроль соціального працівника над власною особистістю;
 • формування у студентів-магістрів компетентностей щодо:
  • кращого вирішення емоційних проблем та попередження помилок, пов’язаних із особливостями діяльності соціального працівника / психоконсультанта;
  • правильного проведення супервізійної / консультативної сесії;
  • здійснення соціально-псохологічного / терапевтичного впливу на клієнта відповідно до зазначеної мети;
  • структурування впливу як окремої сесії, так і процесу соціально-психологічної реабілітації в цілому;
  • використання своїх потенційних можливостей у соціальній робота та/або консультуванні;
  • аналізу власних почуттів стосовно роботи з клієнтами та своїх реакцій на них;
  • налагодження продуктивних відносин між супервізором та супервізованим;
  • володіння структуруванням взаємодії як протягом окремої сесії, так і в процесі соціальної роботи в цілому;
  • застосування набутих знань у практичній діяльності соціального працівника;
  • вміння рефлексувати про свої професійні дії та власну професійну поведінку.

Рекомендована література

 1. Астремська І. В. Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі : навчальний посібник / І. В. Астремська. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 396 с.
 2. Астремська І. В. Основні форми супервізії в соціальній роботі. // Сб. науч. трудов Sworld 14 (4). – Иваново: МАРКОВА АД. – С. 52-60.
 3. Браун А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонар. установах / Браун А., Боурн А. ; пер. з англ. Т. Семигіної. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2003. – 240 с.
 4. Булюбаш И. Д. Основы супервизии в гештальт-терапии / Булюбаш И. Д. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 223 с.
 5. Долгополов Н. В. Функциональная модель супервизии в гештальт-терапии / Долгополов Н. В. // Российский гештальт. – М. : Новосибирск, 2001. – С. 22–44.
 6. Калитиевская Е. Супервидение. О профессиональном самосознании терапевта / Калитиевская Е. // Гештальт-96. Сб. мат-в Московского Гештальт-Института, 1996. – С. 63–70.
 7. Кейсмепт П. Обучаясь у пациента / Кейсмепт П. – Воронеж : МОДЭК, 1995.
 8. Кодекс этики и практики супервизоров Британской ассоциации консультирования // Журнал практической психологии и психоанализа. 2000. – № 4.
 9. Левченко А. Супервизорство. Не много ли солнца в холодной воде? // Гештальт 2000. Сб. мат-в Московского Гештальт-Института, 2000. – С. 76–79.
 10. Методический комплекс «Внедрение и функционирование системы супервизионной под-
  держки»: Книга 1. Алгоритм внедрения и функционирования системы супервизионной поддерж-
  ки. — К: МБФ «Альянс общественного здоровья», 2018. — 20 с.
 11. Савчук О.М., Миргородська І.В. Стандарти супервізії в соціальній роботі // Наукові записки НаУКМА, Том 136 “Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота”, 2012. – С. 67-71.
 12. Слозанська Г.І. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. Вип. 30. – С. 155-158.
 13. Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 лютого 2018 р. – К.: Університет «Україна, 2018. – 244 с.
 14. Супервізія: професійна підтримка і професійний розвиток педагогів. Порадник для супервізорів (наставників). – 2018. – 60 с.
 15. Уильяме Э. Вы – супервизор: Шестифокусная модель, роли и техники в супервизии / Уильяме Э. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001.
 16. Ушакова І. В. Супервізія: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 228 с.
 17. Хоукинс П. Супервизия. Индивидуальный, групповой и организационный подходы / Хоукинс П., Шохет Р. – СПб. : Речь, 2002.
 18. Якобс Д. Супервизорство / Якобс Д. и др. – СПб. : Б.С.К., 1997.
 19. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / Ялом И. – СПб. : Питер, 2000.

Додаткові ресурси:

 1. Bauman W. F. Games counselor trainees play: Dealing with trainee resistance, Counselor Education and Supervision / Bauman W. F. – 1972. – № (3) – Р. 251–256.
 2. Bernard J. M. Fundamentals of clinical supervision (2nd ed.) / Bernard J. M., Goodyear R. K. – Needham Heights, MA : Allyn & Bakon, 1998.
 3. Borders L. D. A systematic approach to peer group supervision. Journal of Counseling and Development / Borders L. D. – 1991. – № 69(3). – Р. 248–252.
 4. Borders L. D. Learning to think like a supervisor. The Clinical Supervisor / Borders L. D. – 1992.– № 10(2). – Р. 135–148.
 5. CCETSW (Central Council for the Education and Training of Social Workers) Regulations and Guidelines for the Approval of Agencies and the Accreditation and Training of Practice Teachers (Paper 26.3). – London : CCETSW, 1989.
 6. Friedlender M. L. Development and validation of the Supervisory Styles Inventory. Journal of Counseling Psychology / Friedlender M. L., Ward L. G. – 1984. – № 31. – Р. 541–557.
 7. Gardiner D. The Anatomy of Supervision / Gardiner D. – Milton Keynes : Open University Press, 1989.
 8. Kadushin A. What s wrong, what s right, with social work supervision. The Clinical Supervisor. – 1993. – № 10(1). – Р. 3–19.
 9. Kadushin A. Games people play in supervision, Social Work. – 1968. – № 13(3). – Р. 23–32.
 10. Kadushin A. Supervisor-supervisee: a survey, Social Work. – 1974. – № 19. – Р. 288–98.
 11. Kadushin A. Consultation in Social Work (3rd edn) / Kadushin A. – New York : Columbia University Press, 1977.
 12. Kadushin A., Harkness D. Supervision in Social Work (4th ed.). – New York : Columbia University Press, 2002.
 13. Rice L. N. A client-centered approach to the supervision of psychotherapy. In Hess A.K. (Ed.), Psychotherapy Supervision: Theory, Research and Practice, New York : Wiley, 1980. – Р. 136–147.

Матеріали

Питання для підготовки до заліку