Технології соціальної роботи у зарубіжних країнах

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

ВСТУП

Мета навчального модулю «Технології соціальної роботи  в зарубіжних країнах» (в рамках вивчення дисципліни “Технології соціальної роботи в Україні та світі” – ознайомити студентів із теоретичною та практичною складовими зарубіжного досвіду організації соціально-педагогічної роботи та функціонування системи соціальних служб в зарубіжних країнах.

Завдання курсу:

 1. Ознайомити із теоретичними та практичними основами соціальної (соціально-педагогічної) роботи в зарубіжних країнах.
 2. Ознайомити із технологіями соціальної роботи із різними категоріями клієнтів, які мають позитивний досвід в зарубіжній практиці.
 3. Визначити можливості використання зарубіжного досвіду для оптимізації української практики в соціальній сфері.
 4. Аналізувати та порівнювати технології соціальної (соціально-педагогічної) роботи між країнами зарубіжжя та Україною.

Після вивчення курсу студенти мають знати: зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів, основні аспекти підтримки дітей та молоді за рубежем та сучасний стан соціальної роботи у зарубіжних країнах (США, Великобританії, Німеччині, Швеції, Росії, Нідерландах, Японії тощо).

У ході вивчення даного курсу формуються наступні уміння:

– давати об’єктивну оцінку соціальній політиці в Україні та за кордоном, обґрунтовувати її альтернативні варіанти, аналізувати педагогічні явища та формувати власний погляд і оцінку ідей соціального захисту й підтримки різних категорій населення,

– концепцій соціальної (соціально-педагогічної) роботи, а також практичних проблем соціальної освіти в різних країнах світу, творчо використовувати кращі ідеї соціальної педагогіки і соціальної роботи різних країн і народів для ефективної підготовки і функціонування соціальних педагогів, використовувати та трансформувати зарубіжний досвід до сучасних умов життєдіяльності України.

Вивчення навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи  в зарубіжних країнах» базується на принципах кредитно-модульної системи навчання.

На семінарських та практичних заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й уміння.

Поряд з аудиторними заняттями планується виконання студентами індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 120 год., із них 32 год. – лекції, 32 год. – семінарські та практичні заняття, 56 год. – індивідуальна робота, самостійна робота студентів, 2 год. – модульний контроль.

Вивчення навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи  в зарубіжних країнах» завершується складанням диференційованого заліку.

Рекомендована література

Базова література

 1. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за кордоном : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 5-6 травня 2003 р., Ужгород / за заг. ред. І.В. Козубовської, І.І. Миговича. – Ужгород, 2003. – 361 с.
 2. Василькова Ю.В. Социальная работа в странах Европы и США / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова // Социальная педагогика. – М., 2000. – С. 390 – 407.
 3. Горшкова О.А. Опыт социальной работы за рубежом (краткий курс лекций) / О.А. Горшкова. – М., 1999. – 42 с.
 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004.
 5. Євтух М.Б. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М.Б. Євтух, С.В. Грищенко, Г.Й. Михайлишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 388 с.
 6. Капська А.Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч. посіб. / А.Й. Капська, Л.М. Завацька, С.В. Грищенко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 248 с.
 7. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы / А.А. Козлов. – М., 1998. – 224 с.
 8. Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы : учеб. пособ. / Р.В. Корнюшина. – Владивосток, 2004. – 84 с.
 9. Клос Л.Є. Вступ до практичної соціальної роботи на прикладі вивчення досвіду України та Канади : навч.-метод. посіб. / Л.Є. Клос, Н.О. Микитенко. – Л., 2005. – 140 с.
 10. Кубіцький С. О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : Навч. посіб. / С. О. Кубіцький. – 3-те вид. доп. і перероб. – К. : Міленіум, 2015. – 300 с.
 11. Ламбаева И.А. Социальная работа за рубежом : учеб. пособ. / И.А. Ламбаева – Улан-Удэ, 2000. – 110 с.
 12. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики / Ф.А. Мустаева. – М., 2002. – С. 287 –
 13. Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 1999. – 368 с.
 14. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери : зарубіжний досвід / В.А. Поліщук. – Т., 2002. – 222 с.
 15. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери : зарубіжний досвід / В.А. Поліщук. – Т., 2003. – 184 с.
 16. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / С.С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.
 17. Холостова Е.И. Зарубежный опыт социальной работы : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / Е.И. Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофееев. – М., 2012. – 368 с. – Режим доступа к кн. : http://www.knigafund.ru/books/138589
 18. Соціальна робота : підруч. / В.А. Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. – Т., 2010. – 330 с.
 19. Социальная работа за рубежом : учеб. пособ. / сост. Е.С. Новак, Е.Г. Лозовская, М.А. Кузнецова. – Волгоград, 2001. – 172 с.
 20. Социальная работа : теория и практика : учеб. пособ. / отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. – М., 2002. – 427 с.
 21. Тетерский С.В. Введение в социальную работу / С.В. Тетерский. – М., 2000. – 494 с.
 22. Целых М.П. Социальная работа за рубежом / М.П. Целых. – М. : Академия, 2010. – 144 с.
 23. Энциклопедия социальной работы : В 3 т. / пер с англ. – М. : Центр общечеловеческих ценностей, 1993. – Т. 1. – 480 с.
 24. Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи / О.І. Янкович, В.А. Поліщук. – Т. : ТПДУ, 2004. – 394 с.

Матеріали

 

Кубіцький_Посібник_ТСПРвЗК_2015