Теоретичні основи викладання спеціальної педагогіки (магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Шевченко В. М.ФПЛ-51
1024доцент Шевченко В. М.ФПЛ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПЛ-51доцент Шевченко В. М.
1024ФПЛ-51доцент Шевченко В. М.

Опис курсу

Курс «Теоретичні основи викладання спеціальної педагогіки» – це ознайомлення студентів з особливостями і закономірностями розвитку різних категорій осіб з ООП, комплектуванням спеціальних освітніх установ, механізмами корекційного навчання і виховання у допоміжній школі; опанування системою знань щодо теоретико-методологічних основ викладання корекційної педагогіки у ВНЗ.

Рекомендована література

Основна:

 1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник. – К.: ВВП «Компас», 1997. – 64 с.
 2. Закон України «Про вищу школу» – К., 2002.
 3. Кобернік Г.М., Синьов В.М. Основи дефектології. – К.: Вища школа, 1994. –135 с.
 4. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. — К.: Педагогічна думка, 2007.
 5. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими потребами та організація їхнього навчання. – К:. – 2010.
 6. Малихін О.В. та ін. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – К.: КНТ, 2014. – 262 с.
 7. Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту. Монографія. – Кам’янець-Подільський: абетка-Нова, 2007. – С.202-207.
 8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Укл. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. – К.: Вид-во НМЦВО МОНУ, 2004. – 24 с.
 9. Морзе Н. В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні // Нові технології навчання: Наук.- метод. зб. – К: Наук.-метод. центр, 2001. – Вип. 30. – С. 32 – 43
 10. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поради батькам / В.І. Бондар та інші; за ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук, світ, 2005. – 256 с.
 11. Синьов В., Шевцов А. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні // Дефектологія. – 2004. – №2. – С.6-10.
 12. Синьов В.М. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та психологія: зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – №1. – 299 с.
 13. Синьов В.М. Корекція інтелектуальних вад в учнів допоміжної школи. // Психолого- педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. / за ред. С.П.Миронової. – Камянець-Подільський, 2004. – с. 51-61.
 14. Пантюк. Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник. -2-ге видання, доповнене і перероблене. – Дрогобич: Ре-дакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 324с.
 15. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
 16. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник. – Луганськ: Альма-матер,
 17. – 436 с.
 18. Український дефектологічний словник /Л.В. Вавіна, А.М. Висоцька, В.В. Засенко та ін.; За ред. В.І. Бондаря. – К: Милосердя України, 2001. – 211 с.

Додаткова:

 1. Бондар В. І. Спеціальна освіта в Україні: погляди в майбутнє. – К., 2004.
 2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2003. – 654 с.
 3. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: Науково-методичний просібник. – К.: Наук.світ, 2010. -196 с.
 4. Колупаєва А.М. Інтегроване навчання: проблема кадрового забезпечення // Дефектологія. – 2002. – №2. – С. 55.
 5. Лаврентьєва О.О. Розвиток методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект: монографія; за ред. Л.О. Хомич. – К.: КНТ, 2014. – 456 с.
 6. О.М.Вержиховська, О.М. Бонецька, А.В. Козак Теорія і спеціальна методика виховання дітей з особливостями інтелектуального розвитку: Навчально-методичний посібник. – камянець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. – 372 с.
 7. Синьова Є.П. Тифлопедагогіка. Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей. – Київ,
 8. – 212 с.
 9. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник.- К.: Знання, 2008. – 365 с.
 10. Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка. Хрестоматія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 1, 2 тт.
 11. Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Л. Хоружа; ред. В.П. Мусійченко – К.: Академвидав, 2012. – 205 с.

Інтернет-ресурси

 1. mon.gov@ua
 2. http://ispukr.org.ua/
 3. https://pedcollege.lnu.edu.ua/
 4. https://fsio.npu.edu.ua/
 5. http://fkspp.kpnu.edu.ua/
 6. https://il.kubg.edu.ua/
 7. http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/fakultety-ta-kafedry-2/sotsialnoi-osvity

Матеріали

Лекція 1

Лекція 2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус