Шевченко Володимир Миколайович

Посада: професор кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): 067 9555548

Електронна пошта: volodymyr.shevchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сурдопедагогіка, кохлеарна імплантація та реабілітація дітей з кохлеарними імплантами, раннє втручання

Курси

Публікації

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних WebofScience, Scopus та інших:

Kristina Torop, Nataliia Yarmola, Svitlana Lytovchenko, Snizhana Trykoz, Volodymyr Shevchenko, Oksana Kruhlyk (2021). The innovative development of socialization of children with special educational needs on the intellectual disability example.  Ad Alta, 11(2) special XXIV, 93-96. http://www.magnanimitas.cz/11-02-xxiv

Статті в закордонних виданнях:

V.M. Szewczenko. Główne aspekty pracy korekcyjnej i wsparcia psychologicznego niepełnosprawnych dzieci w Ukrainie w warunkach wojennych. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Warszawa, Nr I-II/2022(42-43). S. 228-258.

Szewczenko W. Rehabilitacja dzieci z implantami ślimakowymi w Ukrainie w nowoczesnych warunkach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 2022, 35(2), S. 155–163. DOI: 10.17951/j.2022.35.2.155-163.

Wołodimir Szewczenko. Feliks Mowczanowski (1853–1921) i jego innowacyjne podejście do edukacji dzieci głuchoniemych w początkach XX wieku. Szkoła Specjalna: czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 2022, 3(314) LXXXIII. S. 221-228. https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/article/details?id=230645 DOI: 10.5604/01.3001.0015.9197

Статті у фахових виданнях України:

Шевченко В.М. Реабілітація дітей з порушеннями слуху в Україні на сучасному етапі // Вісник НАПН України. – Київ: НАПН України. – 2021. – 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-8-1

Статті в інших виданнях України:

Шевченко Володимир. Підготовка фахівців для реабілітації дітей з кохлеарними імплантами // Рідна школа. – Київ: Педагогічна думка. – 2021. – № 4-5. – С. 37-40.

Біографія

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Освіта вища. 2002 року закінчив з відзнакою Дефектологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) зі спеціальності «Дефектологія» та отримав кваліфікацію «Сурдопедагог. Вчитель початкових класів, української мови та літератури шкіл для глухих і слабочуючих дітей».

2006 року захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь “кандидата педагогічних наук”.

2013 року отримав вчене звання “старший науковий співробітник”.

2021 року захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь”доктора педагогічних наук”.

Проекти

1 серпня – 31 грудня 2020 року

Координатор проекту «Навчання фахівців і батьків основам реабілітації дітей з кохлеарної імплантації» (організований ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів», м. Київ).

З початку 2020 року – по теперішній час

Організатор та координатор Всеукраїнського проекту «Реабілітація осіб з кохлеарними імплантами в Україні».

Нагороди

Методичні матеріали

 1. Логопедія. Підручник / За ред. М.Н. Шеремет. – К.: «Слово», 2010. – 672 с.
 2. Бєлєткова О. В. Учитель-логопед як організатор взаємодії учасників корекційного процесу / О. В. Бєлєткова // Логопед. – 2013. – N 6. – С. 2-6.
 3. Кудярська Т. Р. Виховання та навчання дітей з мовними порушеннями в умовах модернізації освіти / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2011. – N 8. – С. 17- 18.
 4. Кудярська Т. Р. Врахування структури дефекту під час організації корекційної роботи / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2012. – N 2. – С. 2-4.
 5. Лупінович С.М. Довідник вчителя-логопеда. – Запоріжжя, 2007. – 127 с. 6
 6. Павловська Н. Інформаційно-комп’ютерні технології в логопедичній роботі з молодшими школярами загальноосвітньої школи / Наталія Павловська // Початкова школа. – 2010. – N 6. – С. 17-21. Основні:
 7. Кабельнікова Н.В. Первинне недорозвинення мовлення: лінгвопатологічний, клінічний та психолого-педагогічний аспекти: навчально-методичний посібник Н.В.Кабельнікова. – Херсон: Борисфен-про, 2017. – 253с.
 8. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К., 2012. – 267с.
 9. Ленів З. П. Практична реалізація інноваційних підходів до розвитку мовлення дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзії засобами української вишиванки // «Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2020. № 22. С. 82–87
 10. Чередніченко Л. Модель підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, Вип 1.2020. С.222-229. file:///C:/Users/User/Downloads/208203-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-469041-1-10-20200716.pdf
 11. Пуляєва Д. О. Розвиток мовлення засобами альтернативної комунікації у дітей з розладами аутичного спектру в процесі соціальної адаптації через реалізацію інноваційних реабілітаційних та корекційно-педагогічних технологій в системі спеціальної та інклюзивної освіти / Д. О. Пуляєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 294–300
 12. Шеремет М. К., Супрун Д. М., Кондукова С. В. Професійна підготовка фахівців спеціальної освіти в умовах сьогодення. Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами (до 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»): збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2020. С. 6–10.
 13. Конопляста С.Ю. Логопсихологія: Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів / С. Ю. Конопляста, Т.В. Сак. – К.: ІЗМН, – 187 с.
 14. Липа В. Л. Основи корекційної педагогіки: Навчальний посібник / В.Л. Липа – Слов’янськ. – 203 с.
 15. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: [навчальний посібник] / К. О. Островська. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 110 с.
 16. Синьов В.М. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки / В.М. Синьов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та психологія: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. — №1. — 299 с.
 17. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І. Бондаря. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — 436с.
 18. Хрестоматія з логопедії / За ред. Шеремет М.К., Київ, — 357 с.
 19. Хрестоматія з сурдопедагогіки /за ред. Фомічової Л.І., Київ, — 262 с.
 20. Спеціальна психологія. Тексти / За ред.. М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової – Кам`янець-Подільський  державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – Ч. І. – 158 с.
 21. Спеціальна психологія. Тексти / За ред.. М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової – Кам`янець-Подільський  державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2001. – Ч. ІІ. – 140 с.
 22. Миронова С.П., Матвєєва М.П. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту: Методичні рекомендації. – Кам`янець-Подільський, 2001. – 28 с.

Розклад