Сіренко Романа Романівна

Посада: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Електронна пошта: romana.sirenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: державне управління галузі фізичної культури і спорту; механізми формування фізичної та розумової працездатності спортсменів; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання плавання; функціональний стан організму спортсменів.

Курси

Публікації

Автор: монографій – 2, навчальних посібників – 6, тлумачних словників – 2, методичних праць – 7, статей – 236, тез – 44.
Голова оргкомітету наукових конференцій, що відбуваються щорічно на кафедрі з 2006 року та головний редактор збірників наукових праць: “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”; “Проблеми формування здорового способу життя молоді”.

Список публікацій:

Монографії:

Сіренко Р.Р. Комплексний контроль працездатності юних футболістів: методика, оцінка і корекція : [монографія] / Р.Р. Сіренко. – Київ: Федерація футболу України, ВКФ “Комбі ЛТД”, 2006. – 116 с.

Сіренко Р.Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : [монографія]/ Р.Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с.

Навчальні посібники:

Сіренко Р.Р. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144с.

Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності студентів : [навч. посібн.] / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.

Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекцій] / Р.Р. Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.

Сіренко Р.Р. Організація занять оздоровчої спрямованості  зі студентами (на основі шейпінгу та аквааеробіки) : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Л.В. Левків.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 178 с.

Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / [Р.Р. Сіренко, Б.В, Семен, С.А. Нікітенко та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420 с.

Сіренко Р.Р. Плавання: теорія, методика, практика : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 260 с.
Словники:

Сіренко Р.Р. Короткий англо-український тлумачний словник з комп’ютерної техніки / Р. Сіренко, М.О. Сапронов, Ю.М. Пугач, Л.В. Левків.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 98 с.

Сіренко Р.Р. Тлумачний словник термінів фізичної культури та фізичної реабілітації / Р.Р. Сіренко, О.Ф, Павлишин, І.В. Савка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 226 с.

Статті (деякі з них):

Sirenko Romana. The socio-psychological aspects of the pedagogical influence on the physical education of students in the university education system / Romana Sirenko, Marek Lewandowski // Gospodarka, rynek, educacja (Economy, market, aducation) : Wyzcza Sckola Zarzadzania “Educacja”. – Volumen 19. – №3. – 2018. – P. 27–34.
Сиренко Р. Значение социально-психологических факторов здорового образа жизни для популяризации физического воспитания среди молодежи / Р. Сиренко // Sciences of Europe. – Vol.2. – №32. – 2018. – P. 72–75.
Sirenko Romana. Administrative aspects of the state social-humanitarian policy in the educational sphere among countries of transformation type / Romana Sirenko // Science and education a new demention. Humanities and social sciences. – VII(32), Issue 129, 2019 feb. – P. 95–98. https://doi.org/1.31174/SEND-HS2019-192VII32-22
Cиренко Р. Унификация механизмов государственного регулирования сферы физической культуры и массового спорта в Украине / Р. Сиренко // East journal of security studies. – vol. 1(3). – Kharkiv, Slupsk, 2018. – P. 1–14.
Сиренко Р. Деятельность физкультурно-спортивных общест как субъектов государственного регулирования оздоровительно-воспитательной работы / Р. Сиренко // Legea si viata. – Nr. 5/2 (329). – Moldova, 2019. – P. 167 – 171.
Сіренко Р.Р. Педагогічна технологія управління процесом формування особистості студента засобами фізичної культури / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Гуманітарний вісник ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка : зб. наук. праць. [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2018. – Вип. 4. – С. 26–36.
Сіренко Р. Застосування засобів і методів контролю фізичної підготовленості студентів-плавців / Р. Сіренко, С. Можаровська, Ю. Щепанський // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : наук.-метод. журнал. – № 3. – Вінниця, 2018. – С. 49–56.
Сіренко Р. Соціалізація молоді України в сфері масового спорту / Р.Р. Сіренко, Г.П. Куречко, О.Ф. Павлишин // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 4.1. (68.1), 2019. – С. 32–35.
Сіренко Р. Уніфікація механізмів державного регулювання фінансово-економічного забезпечення розвитку системи масового спорту в Україні / Р. Сіренко // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – №4 (64). – Запоріжжя, 2018. – С. 161–166.
Сіренко Р. Соціально-філософський базис феномену спорту та фізичної активності в суспільстві у контексті національного державотворення / Р. Сіренко // Публічне управління і адміністрування в Україні : науковий журнал. – Вип. 9. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – С. 67–70.
Сіренко Р. Фізична активність у суспільстві як стратегічний напрям державної гуманітарної політики в умовах глобалізацій них викликів / Р. Сіренко // Науковий журнал “Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського”. – Серія : Державне управління. – Том 30 (69). № 1. 2019. – Київ, 2019. – C. 97–101.
Сіренко Р. Державне регулювання у системі фізичного виховання в українських вищих закладах освіти під час інтеграції в європейський освітній простір / Р. Сіренко // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наук. зб. “Вісник Академії митної служби України”. Серія “Державне управління”). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – № 1(20). – С. 109–116.
 Сіренко Р. Система фізичного виховання та спорту як об’єкт державного регулювання / Р. Сіренко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування [Електронне наукове видання]. – Харків : ХНТУ, 2019. – №1. – Режим доступу : el-zbim-du.at.ua/index/zmist_2019_1/0-39
Сіренко Р. Фізичне виховання студентів у освітній сфері: соціально-психологічні аспекти / Р. Сіренко, С. Матула, Л. Бітківська // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка : зб. наук. праць [ред кол.; гол. ред. Л.М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 5-6. – С. 155–164.
Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів у освітній сфері: соціально-психологічні аспекти / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Гуманітарний вісник ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка : зб. наук. праць. [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 5-6. – С. 155–164.
Сіренко Р.Р. Теоретико-методичні засади формування здорового способу життя молоді / Р.Р. Сіренко, С.П. Можаровська // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму : колективна монографія ; за заг. ред. Н.Є. Пангелової. – Переяслав (Київ. обл.), 2020.- С. 351–362.
Zanevskyy I. Reliability of testing of the electrical activity of muscles during isometric contractions in archery / I. Zanevskyy, R. Sirenko, O. Shukatka and other // International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 543-553, 2021. DOI: 10.13189/saj.2021.090321 (Scopus)
Griban G. Pedagogical conditions for the formation of communicative competence of physical education teachers / G. Griban, D. Oleniev, R.Sirenko and other // Applied Linguistics Research Jurnal, 5(5), 48-57 DOI: 10.14744/alrj.2021.57689 (Web of science)
Bodnar I.Influence of inclusive and segregative physical education for schoolchildren of different medical groups / I. Bodnar, Y. Pavlova, R. Sirenko and other // Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 28th-29th, 2021. 307-317 (Web of science)
Griban G. Methodology for the professional speech competence formation of the students of higher education institution of physical culture and sport / G. Griban, D. Oleniev, R.Sirenko and other // Applied Linguistics Research Jurnal, 5(6), 157-167. DOI: 10.14744/alrj.2021.71245 Режим доступу: https://alrjournal.com/default.aspx (Web of science)
Сіренко Р. Механізми державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України / Р. Сіренко // Університетські наукові записки. – Том 19. – №2 (74). – С. 131–139 (Index Copernicus)
Aghyppo О. The Effect of Physical Exercises and Ball Games on the Static Balance of Students with Musculoskeletal Disorders / О. Aghyppo, I.Pomeshchikova, L. Filenko, V.Pasko, R. Sirenko, O. Poproshaev // Sport Mont, 2021, 19 (3) (Scopus)

Біографія

1976 р. н., українка, народилась у м. Львові. З 1982 по 1992 роки навчалась у ЗСШ № 21 м. Львова, яку закінчила зі золотою медаллю. У 1997 році завершила з відзнакою навчання у Львівському державному інституті фізичної культури, отримавши кваліфікацію – викладач фізичної культури і спорту. З 1997 по 2000 роки – аспірант ЛДІФК. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію й отримала науковий ступінь – кандидата наук з фізичного виховання і спорту, з 2006 року вчене звання – доцента. У 2011 році закінчила правничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка з відзнакою, отримавши кваліфікацію – правознавець. КМС з плавання, неодноразовий переможець та призер змагань з плавання всеукраїнського та міжнародного рівнів.

З 2001 року працює в Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі фізичного виховання та спорту, з 2005 року – завідувач цієї кафедри. Керівник наукової теми: “Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності”.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему “Уніфікація механізмів державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України” й отримала науковий ступінь – доктор наук з державного управління.

Рецензент авторефератів кандидатських дисертацій, навчальних програм, посібників та методичних напрацювань спеціалістів галузі фізичного виховання та спорту, опонент дисертаційних робіт. Керівник студентського наукового гуртка, тематика якого пов’язана з дослідженнями стану здоров’я студентів та чинниками, що впливають на нього, з проблематикою впровадження здорового способу життя, формуванням і підтриманням достатньої фізичної та розумової працездатності.

Розклад