Соціальна педагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Опис курсу

ВСТУП

Сьогодні, у добу реформування країни та становлення нових соціально-економічних основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови нових відносин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін.

У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки, що досліджує провідні шляхи, умови та засоби соціального виховання, соціалізації дітей та молоді, роль і місце в цьому процесі різних суспільних інститутів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні основи соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики.

Міждисциплінарні зв’язки. Соціальна педагогіка як інтегративна наука спирається на результати досліджень інших наук, з метою запозичення інформації, необхідної для всебічного пояснення соціальних феноменів, які нею вивчаються. Враховуючи це соціальна педагогіка має тісні міждисциплінарні зв’язки з педагогікою, психологією, соціологією, правом, спеціальною педагогікою, менеджментом, етикою тощо.

Мета курсу “Соціальна педагогіка” полягає в розкритті теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні змісту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп.

Завдання навчальної дисципліни:

 1. Вивчення виховних можливостей різних соціальних інституцій у формуванні компонентів соціальності особистості (соціальної активності, соціальної компетентності, соціальної позиції, соціальної мобільності тощо).
 2. Визначення шляхів запобігання соціальній дезадаптації особистості у різних мікросоціумах.
 3. Розроблення технологій соціально-педагогічного захисту та підтримки представників різних груп дітей та молоді у процесі соціального виховання.
 4. Визначення шляхів взаємодії різних соціальних інституцій у соціальному вихованні особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • сутність соціальної педагогіки як науки;
 • основи соціального виховання;
 • принципи та методи соціально педагогічної діяльності;
 • особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах;
 • методи попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість.

Вміти:

‒ демонструвати знання основних етапів становлення і розвитку соціальної педагогіки як науки та практичної діяльності, нормативно-правової бази соціально-педагогічної роботи;

‒ здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування навчальних завдань, відтворювати факти (дати, події, принципи й закономірності суспільного розвитку), встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки;

‒ визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та закладів соціального виховання, соціального захисту, соціальних служб, інших організацій;

‒ теоретично визначати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі студентів. Самостійна робота у процесі опанування курсу „Соціальна педагогіка” включає опрацювання додаткових інформаційних джерел, підготовку до семінарських та практичних занять, різних форм поточного контролю, систематизацію вивченого матеріалу перед  модульним контролем та іспитом

Індивідуальні завдання включають: написання есе, складання порівняльних таблиць, аналітичний огляд досвіду роботи фахівців соціально-педагогічної сфери.

Навчальний курс містить 6 змістових модулів. Загальний обсяг дисципліни складає 7 залікових кредитів (252 години), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (89 годин, з них 50 – лекційних, 39 – семінарських та практичних занять), самостійна робота (163 години), розрахованих на 3 навчальних семестри та контрольні заходи (модульний контроль, іспит).

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 c.
 2. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 240 с.
 3. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів : навч. посіб. / Т. Є. Єжова. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 284 с.
 4. Иванов А. В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А. В. Ива­нов и др.; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 424 с.
 5. Cоціальна педагогіка : навч. посіб. / О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретено. ; За ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с.
 6. Соціальна педагогіка: підручник. – 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.
 7. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод, посіб. / К63 Авт.: Безпалько О.В.; Гурковська Л.П.; Журавель Т.В. та ін. / За ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Видавничий дім “КАЛИТА”, 2010. – 376 с.
 8. Кальченко Л. В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей : [науково-методичний посібник] / Л. В. Кальченко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 350 с.

 

Додаткова

 1. Енциклопедія для фахівців соціальної сферни / За ред. І.Д. Звєрєвої.- Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с.
 2. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: Монографія. – К.: ХмЦНП, 2011. – 368 с.
 3. Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід категорій сімей та дітей. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232с.
 4. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах: Учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М., 2006. – 304 с.
 5. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учеб. пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 185 с.
 6. Петрочко Ж. В. Діти в складних життєвих обставинах : соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне: видавець О. Зень, 2010. – 368 с.
 7. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія. – Полтава, 2010. – 480 с.
 8. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінгів курс для спеціалістів соціальної сфери / Автори-упорядники: В.Г.Головатий, А.В. Калініна, О.А.Виноградова. За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К.: Основа-Принт, 2007. – 128 с.
 9. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. СПб.: Речь, 2006. – 365 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.eurekanet.ru/ewww/info/library.html
 2. http://ebooktime.net/book_156.html
 3. http://uchebniks.net/book/223-socialna-pedagogika-navchalnij-posibnik-bezpalko-ov.html
 4. http://pidruchniki.com/17910211/sotsiologiya/sotsializatsiya_osobistosti_sutnist_agenti_etapi
 5. http://pidruchniki.com/12991010/sotsiologiya/sotsializatsiya_osobistosti
 6. http://textbooks.net.ua/content/view/5291/46/
 7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/08.php

Матеріали

Плани семінарів_2017-2018_СП

СП портрет дітей з особливостями ПФ розвитку

Плани семінарів і практичних занять СП (4) 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму