Основи здоров’я з методикою навчання 013

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
614ФПШ-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614ФПШ-31з

Опис курсу

Навчальна дисципліна  «Основи здоров’я з методикою навчання» викладається для студентів третього курсу, заочної форми навчання, спеціальності 013 Початкова освіта

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи здоров’я з методикою навчання» є є формування готовності майбутніх педагогів до взаємодії з дітьми молодшого шкільного віку, забезпечення всебічного розвитку дітей і наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах запровадження Базового компонента дошкільної освіти та Концепції Нової української школи, формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної та позанавчальної роботи з основ здоров’я.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи здоров’я з методикою навчання» студенти повинні досягти таких загальних та спеціальних (фахових) компетентностей:

а) загальними компетентностями (ЗК):

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК- 4. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово.

б) спеціальними (фаховими) компетентностями (ФК):

ФК- 5. Діагностична (володіння філософськими знаннями, теорією і методологією (підходами, принципами) розпізнавання проблем, 6 уміння вчителя вивчати здібності фізичного, психічного, розумового розвитку, рівня морального, естетичного виховання, умов сімейного життя і виховання дітей).

ФК–11. Здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я  суб’єктів педагогічної взаємодії, протидії та попередження булінгу, різних проявів насильства.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН-7. Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток  пізнавальної діяльності учнів, формувати у них мотивацію до навчання.

ПРН-8. Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з  учасниками освітнього процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування.

ПРН-11. Збирати, інтерпретувати та застосовувати дані у сфері початкової освіти із використанням методів наукової діяльності.

ПРН-15. Здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та фізичного й психічного здоров’я здобувачів початкової освіти, надавати їм домедичну допомогу (за потреби), планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм дискримінації серед учнів початкової школи й інших учасників освітнього процесу.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Балбенко С. Основи здоров’я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів / С. Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).
 2. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
 3. Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок /Авт.-упоряд. Марі Ноєль Бело.¾ К.:ґенеза, 2005.-80с.
 4. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи.

Допоміжна література:

 1. Портал превентивної освіти – підручники, посібники, розробки уроків, презентації, відео, мультфільми. http://autta.org.ua/
 2. ТОВ «Всеосвіта»: Основи здоров’я – методичні матеріали. https://vseosvita.ua/library/osnovi-zdorova
 3. Проєкт «Про здорове»– рекомендації зі здорового харчування, схвалені МОЗ Україниhttp://www.prozdorove.com.ua
 4. Освітній сайт “Шкільна освіта” – http://www.school.edu-ua.net/
 5. Електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.inf.ua
 6. Електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.org.ua
 7. Володарська М.О. Усі уроки з курсу «Основи здоровя». 1-4 класи / М. О. Володарська. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 490 с. – (Серія «Усі уроки в початковій школі»).

 

Матеріали

план практичних занять

методичні рекомендації