Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
58ФПС-31, ФПС-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
528ФПС-31
ФПС-32

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, зміст, форми і методи організації роботи з обдарованими дітьми.

Міждисциплінарні звʼязки: педагогіка, історія педагогіки, педагогіка сімейного виховання, методи соціально-виховної роботи, основи сценарної роботи соціального педагога.

Метою викладання навчальної дисципліни є: зміст та методи роботи соціального педагога з обдарованими дітьми.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • охарактеризувати зміст поняття «обдарованість» у психологічній та педагогічній науках;
 • описати типи обдарованості, психологічний портрет обдарованої дитини;
 • проаналізувати психологічні та соціально-педагогічні проблеми обдарованих дітей, шляхи їхнього вирішення;
 • розкрити особливості роботи (зміст, форми, методи) соціального педагога з обдарованими дітьми.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • типологію дитячої обдарованості;
 • проблеми обдарованих дітей;
 • інструментарій соціально-педагогічної діагностики, прогностики та корекції соціального педагога у роботі з обдарованими дітьми;
 • форми, методи, прийоми соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми.

вміти:

 • визначати типи дитячої обдарованості шляхом спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, анкетування, тестування, аналізу документів тощо;
 • опрацьовувати емпіричний матеріал, отриманий в результаті соціально-педагогічної діагностики;
 • здійснювати моніторинг з метою своєчасного вирішення соціально-педагогічних проблем обдарованих дітей;
 • розробляти заходи для реалізації плану роботи соціального педагога з обдарованими дітьми;
 • організовувати соціально-педагогічну взаємодію з учнями, які потребують допомоги;
 • вивчати особливості життєдіяльності обдарованих дітей в умовах сім’ї;
 • виявляти дезадаптованих дітей та надавати їм необхідну допомогу;
 • здійснювати профорієнтаційну роботу з обдарованими учнями;

проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, батьків, педагогічного колективу.

Рекомендована література

Базова література

 • Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Н. Аніскіна. – К.: Шк. світ, 2005. – 128 с. (Б-ка «Шкільного світу світу).
 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. − 134 с.
 2. Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня / А.Д. Бондар. Б.С. Кобзар. − К. : Вища школа, 1985. – 303с.
 3. Вайнола Р. X. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. − Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. − 460 с.
 • Волощук В. М. Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості : монографія / В. М. Волощук, І. С. Волощук; Ін-т обдар. дитини АПН України. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 167 c.
 1. Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога / М. Зайченко. − К. : Шк. Світ, 2011. − 128 с.
 • Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих закладів і формувань у сфері соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді / упоряд. Л. Є. Леонтьєва, О. В. Вакуленко − К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. − 280 с.
 • Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. − К. : Ніка-Центр, 2005. − 436 с.
 • Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. К. «Шкільний світ» – 2009. – 126 с.
 1. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень/ / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.
 2. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закладів / Литвиненко С.А. − Одеса : ПНЦАІШ, 2007. − 187 с.
 3. Матюша Л. Планування роботи з обдарованими учнями// Школа. – 2007. – № 12. – с. 43-48
 4. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних педагогів / Г.Бондаренко та ін. − К.: Редакція загальнопед. газет, (Бібліотека «Шкільного світу»), 2012. − 96 с.
 5. Мойсеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посібник. / К. Мойсеєнко. − К.: Пік. Світ, 2009. − 120с.
 6. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей [Текст] / Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова; упоряд. Т. Шаповал. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 7. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А. Луценко, В.Г.Панок − К. : Білоцерківдрук, 2011 − 308с.
 8. Німак О.М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі / О.М. Німак. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 144 с.
 9. Петрович В. С. Соціальний педагог: посадова інструкція / В.С. Петрович // Педагогічний пошук. − 2001. − № 2. − С. 74-76.
 10. Письмак Л.Л. Організація роботи соціального педагога / Л. Письмак, // упоряд. В.О. Снігульська. − К.: Редакція загально педагогічних газет (Бібліотека «Шкільного світу»), 2014. − 128с.
 11. Рудюк Т. Документація соціального педагога / Т. Рудюк // Соціальний педагог. − 2007. − № − С. 14-16.
 12. Щорс В.В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. Полударова. − Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 124 с.

Допоміжна література

 1. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. − 128 с.
 2. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / Упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук Н. − К : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 124с.
 3. Гриньова В. М. Обдарованість: суть, види, принципи / В. М. Гриньова, Л. Г. Карпова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 38. – С. 4-13.
 4. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості [Текст] / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 1. – С. 2-5.
 5. Колесникова О. В. Щодо проблем організації соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі / О.В. Колесникова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2005. − № 3. − С. 58-68.
 6. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес : теорія і практика / [за ред. В. І. Бондаря; упорядкув. О. Я. Митника]. – К. : Початкова школа, 2011. – 384 с.
 7. Некраш Л.М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.
 8. Пащенко С. Ю. Соціально-педагогічна проблема самоорганізації дозвілля підлітків / С. Ю. Пащенко // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Й Капської − К. : Логос, 2004. − Вип. XXII. − С. 44-
 9. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Центр учбової літератури, 2008. − 336 с.
 10. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін. // За ред. І. Д. Звєрєвої. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 316 с.
 11. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / I.М. Трубавіна, Н.А. Бугаєць. − К. : УДЦССМ, 2001. − 76 с.
 12. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. реком. / Шульга В. В. − К. : Ніка-Центр, 2004. − 124 с.

Інтернетресурси

 1. www. ebooktime.net.book/
 2. psyh.kiev.ua/
 3. nbuv.gov.ua
 4. rada.gov.ua
 5. http://www.iod.gov.ua/events.php.
 6. http://kolosok.org.ua.
 7. http://pidruchniki.ws.
 8. http://pidruchnyk.com.ua.

Матеріали

Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

Тематика рефератів

Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять