Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності (231 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Лобода В. В.ФПС-11, ФПС-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПС-11доцент Лобода В. В.
ФПС-11здоцент Лобода В. В.

Опис курсу

Мета курсу: формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця (соціального педагога).

Завданнями курсу є формування системи знань, вмінь та компетентностей, спрямованих на використання інформаційних технологій (ІТ) як засобу налагодження психологічно комфортної атмосфери занять, практичного запровадження особистісно-орієнтованої програми навчання, соціалізації різних категорій осіб, зокрема:

 • теоретико-методологічні – знання наукових засад побудови освітнього процесу з використанням сучасних ІТ, а також розуміння впливу освітньо-інформаційного середовища на різні сторони розвитку особистості;
 • когнітивні – поглиблення знань методики застосування сучасних ІТ у навчально-виховному процесі,
 • систематизація знань студентів про сучасні програмні засоби підтримки навчально-виховного процесу;
 • практичні – удосконалення умінь та навичок використання інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
 • ознайомлення з автоматизованими системами дистанційного навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде

знати:

 • основні поняття та особливості інформаційного суспільства, поняття авторських прав;
 • призначення сучасних засобів (комп’ютерних та таких, що базуються на веб-технологіях), їх функціональні можливості і особливості – для підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • класифікацію сучасних технічних засобів навчання та дидактичні принципи їх використання;
 • способи використання у навчальному процесі ПК та відповідного програмного забезпечення як загального, так і спеціального призначення;
 • правила експлуатації технічних засобів і програмного забезпечення;

уміти: 

 • використовувати комп’ютерні програми для обробки інформації різними засобами;
 • використовувати сучасні технічні засоби в навчально-виховному процесі;
 • використовувати сучасні ІТ у плануванні та проведенні навчальних занять;
 • створювати презентації, персональні сайти, електронні публікації; виготовляти фрагменти уроків або виховних заходів;
 • розробляти електронні (дистанційні) курси із застосуванням LMS (Moodle);
 • проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання засобами ІТ;
 • застосовувати програмні продукти навчального призначення.

Рекомендована література

Базова

 1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 2. Lovoda V. Experience-based eLearning in virtual environments / Viktoriya Loboda // Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe : сollective scientific work, ed. A.Roguska, A.Antas-Jaszczuk. – Siedlce, 2016. – pp. 117-126.
 3. Loboda V. eLearning Environment as Means of Inclusion of Students with Special Needs / Viktoriya Loboda // Within the sphere of inclusions issues : Polish and Ukrainian scientific experience exchange : collective scientific work = W kręgu problematyki inkluzji. Wymiana doświadczeń naukowych polsko-ukraińskaich : praca zbiorowa / scientific edited by A. Antas-Jaszczuk, S. Nikitin, A. Roguska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2015. – 198 s.- pp. 35-42.
 4. Subashkevych, I., Korniat, V., Loboda, V., Sihetii, I., Opachko, M., & Sirant, N. (2021). Using Moodle in an Information Educational Environment of HEIs under Distance Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience12(4), 346-357. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/254
 5. Loboda V. eLearning within the community of practice for sustainable development / Katernyak I., Loboda V., Kulya M. // Higher Education, Skills and Work-based Learning. – Vol. 8 No. 3. – 2018. –
  С. 312-322. Режим доступу до журн.: https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030
 6. Loboda V. Cognitive presence and effect of immersion in virtual learning environment / I. Katernyak, V. Loboda. – Universal Journal of Education Research : Horizon Research Publishing Corporation. – Vol. 4, No. 11. – 2016. – pp. 2568-2573.  URL: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5254 DOI: 10.13189/ujer.2016.041109
 7. Гриценко В.І. Дистанційне навчання: теорія та практика / В.І.Гриценко, С.П.Кудрявцева, В.В.Колос, О.В.Веренич. – К. : Наукова думка, 2004. – 376 с.
 8. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників (практичний
  курс). / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М.,
  Ракута В.М., Тихоненко О.О.– Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 62 с.
 9. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс : навчальний посібник. 3-тє вид. / В.М.Кухаренко, О.В.Рибалко, Н.Г.Сиротенко. – Харків : НТУ «ХПІ», Торсінг, 2002. – 320 с.
 10. Літнарович Р.М. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум / Р.М. Літнарович., О.Б. Харченко. – МЕГУ, Рівне, 2009. – 231 с.: http://ena.lp.edu.ua.8080/handle/ntb/6178
 11. Літнарович Р.М. Практика по Excel. – ВМУРоЛ, Рівне, 2008. – 116 с.: http://ena.lp.edu.ua.8080/handle/ntb/6180
 12. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 298 с.
 13. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63. – 117 с. (Для викладачів, аспірантів, науковців і керівних працівників освіти та навчальних закладів).
 14. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: [навч. посіб.] / М.М. Левшин, Ю.З. Прохур, Р.Я. Ріжняк, Т.В. Фурсикова. – Тернопіль: Навчальна книга − Богдан, 2007. − 244 с.
 15. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: [навч. посіб.] / Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 60 с.
 16. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE. Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 17. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс] / Н.Ю.Фоміних. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_77.pdf
 18. Теорія та практика змішаного навчання. Монографія / Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. // За ред. В.М. Кухаренка. – Харків : ХТІ “ХПІ”, 2016. – 284 с.
 19. Холод О.М. Комунікаційні технології : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 212 с.
 20. Wiley D.A. Learning obgect design and sequencing theory. –  http://davidwiley.com/papers/dissertation/.pdf

Допоміжна

 1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з ін валідністю: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 22 листопада 2017 р.). Частина 1. – К.: Університет «Україна», 2017. — 355 с.
 2. Аналіз навчально-методичних технологій, засобів та пристроїв для інклюзивної освіти / Маїк В.З., Дудок Т.Г., Опотяк Ю.В., Тимошик М.А. (стаття) – С. 118-147.
 3. Гуренко О.І. Застосування комп’ютерних тифлотехнологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету / Гуренко О.І., Алєксєєва Г.М., Лопатіна Г.О., Кравченко Н.В. //  Інформаційні технології і засоби навчання. –  Т. 61, №5. – 2017. – С. 61-75.
 4. Засенко В.В. Використання інформаційних технологій в умовах спеціального та інклюзивного навчання дітей зі слухомовленнєвими порушеннями / Засенко В.В. , Колупаєва А.А., Мороз Б.С., Овсяник В.П.
 5. Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особливими можливостями. – 27 с.
 6. Кут В.І. Інформаційні технології систем дистанційного навчання осіб з особливими потребами. – Дисертаційне дослідження. – 2013.
 7. Пасічник В. Специфіка освітніх процесів осіб з особливими потребами та їх інформаційно-технологічний супровід / В. Пасічник, Т. Шестакевич. – 3 с.
 8. Пупишева В.Я. Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями. – http://ap.uu.edu.ua/article/4
 9. Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навчальний посібник / [А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 261 с.
 10. Яковенко О. Є. Особливості розробки інформаційної асистивної технології навчання осіб з особливими потребами / О. Є. Яковенко, П. С. Носов, М. С. Сафонов // Сучасні технології в машинобудуванні = Modern technologies in mechanical engineering : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – Вип. 11. – С. 314-320.

Матеріали

Усі МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙ та ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Ви знайдете на сторінці е-КУРСУ:
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=107

Онлайн ресурси для самоосвіти та саморозвитку:

МОН презентував довідник для вчителів, психологів та керівників шкіл: «Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників» (2020)

Силабус: СИЛАБУС Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Завантажити силабус