Лобода Вікторія Віталіївна

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член Вченої ради

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (+38 032) 239-44-98

Електронна пошта: viktoriya.loboda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Підприємницька освіта; соціальне підприємництво; дизайн-мислення; інформаційні технології в освіті / eLearning; управління знаннями; англійська мова для професійної комунікації; міжкультурна комунікація.


14.07.2021 – Довідка про здійснення наукового консультування співробітників Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) з питань управління знаннями та адміністрування систем електронного навчання – упродовж 2018-2021 рр.

18.06.2021 – Довідка про надання експертних послуг та наукових консультацій з управління знаннями і електронного навчання для Швейцарсько-українського проєкту “Підтримка децентралізації в Україні / DESPRO” – упродовж 2015-2021 рр.

Наукове стажування, навчання, участь у тренінгах та підвищення кваліфікації:Курси

Публікації

Член наукової ради журналу “Ruch Pedagogiczny”: щоквартального наукового видання Варшавської вищої школи гуманітарних наук ім.Болеслава Пруса, Польща (Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa) (поч. з 1912 р.), що входить у перелік ERIH серед журналів у галузі педагогіки і має найвищу оцінку в Польщі (10 балів).

Член редколегії журналу “Вісник Львівського університету. Серія педагогічна”. ISSN: 2078-5526


Книги, навчальні посібники, монографії:

 1. Управління знаннями: електронне навчання управління проєктами в спільноті практик: сталий розвиток : навч. посібник // За заг. ред. І.Катерняка, Т.Маматової. – Київ : Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2021. – 193 с.
 2. Entrepreneurial Momentum for Sustainable Growth / I. Katernyak, V. Loboda // Sustainable Organizations – Models, Applications, and New Perspectives. Jose C. Sánchez-García and Brizeida Hernández-Sánchez, IntechOpen, 2021. (DOI: 10.5772/intechopen.95099. ISBN 978-1-83880-963-8) Режим доступу: https://www.intechopen.com/books/sustainable-organizations-models-applications-and-new-perspectives/entrepreneurial-momentum-for-sustainable-growth (Web of Science)
 3. Психолого-корекційний практикум травм війни : навч. посібник / Лобода В. В.  5.10. Процес фасилітації при роботі в групі та можливості її застосування при роботі з психотравмами. – С. 323-338 // Сулятицький І. В., Островська К. О., Осьодло В. І. – Львів : ГО “Справа Кольпінга в Україні”, 2019. – 396 с.
 4. Experience-based eLearning in virtual environments / Viktoriya Loboda // Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe : сollective scientific work, ed. A.Roguska, A.Antas-Jaszczuk. – Siedlce, 2016. – pp. 117-126.
 5. eLearning Environment as Means of Inclusion of Students with Special Needs / Viktoriya Loboda // Within the sphere of inclusions issues : Polish and Ukrainian scientific experience exchange : collective scientific work = W kręgu problematyki inkluzji. Wymiana doświadczeń naukowych polsko-ukraińskaich : praca zbiorowa / scientific edited by A. Antas-Jaszczuk, S. Nikitin, A. Roguska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2015. – 198 s.- pp. 35-42.
 6. Спільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні (на прикладі організації дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) : навч. посібник / за заг. ред. О. Рафальського, С. Малікова. – К. : Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні; Швейцарськоукраїнський проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO, 2012. – 160 с.
 7. Навчальне Інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з вадами слуху : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / В. В. Лобода; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 24 c. – укp.
 8. Навчальне Інтернет-середовище як засіб розвитку старшокласників з вадами слуху / Катерняк І., Лобода В. // Українська система дистанційного навчання, 2006 – 49 с.
 9. Віртуальний коледж: путівник з організації навчально-виховної роботи в Інтернет / Катерняк І., Лобода В. // Українська система дистанційного навчання, 2005. – 68 с.
 10. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода : підручник / Ю. Сурмин, В. Лобода, А. Сидоренко, А. Фурда, И. Катерняк, Кеси Меер / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Статті у наукових журналах:

 1. Antas-Jaszczuk, A., Roguska, A., Loboda, V., Davidova, J. Career Aspirations of the Students Preparing to Work as Teachers in Poland, Latvia and Ukraine. (2024) European Journal of Teacher Education CETE https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2301973 (Web of Science)
 2. Loboda, V., Katernyak, I. Virtual Learning Community as a Context for eLearning on Entrepreneurship and Sustainable Development. (2024). Multidimensionality of Education in the 21st century, Vol. 6, Theory and Practice for Lifelong Learning.  IKRIBL, 313-322. (Зарубіжне видання)
 3. Katernyak, I., Loboda, V., Strotskyy, R., Мamatova, T. Virtual Community of Practice for Local Development: Diverse Context and Partnership for eLearning in Project Management. (2023) Socio-economic relations in the digital society 4 (50), 172-183/ (Фахове видання України)
 4. Марчук, А., Лобода, В., Іваниса, В. Волонтерська діяльність як засіб самовизначення й самореалізації молоді. (2023). Socio-Economic Relations in the Digital Society2(48), 104-116.  https://doi.org/10.55643/ser.2.48.2023.502 (Фахове видання України; Index Copernicus)
 5. Проєктна мозаіка просторового розвитку територіальної громади: практика організації мережевого (P2P) навчання в Спільноті практик / Катерняк І., Лобода В., Маматова Т., Кірєєва О. // Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку територій та громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 4 березня 2022 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко; Т.В. Маматової. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – С. 25-29. – 228 с. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164653
 6. Subashkevych, I., Korniat, V., Loboda, V., Sihetii, I., Opachko, M., & Sirant, N. (2021). Using Moodle in an Information Educational Environment of HEIs under Distance Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience12(4), 346-357. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/254  (Web of Science)
 7. Using Youtube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs / Subashkevych I., Korniat V., Loboda V. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс». 2020. — №3. — С.78—86. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.9 (Index Copernicus)
 8. The development level of SMART information criterion for specislists’ readiness for inclusion implementation in education = Стан сформованості смарт-інформаційного критерію готовності фахівців до реалізації інклюзії в освіті / Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B. // Information Technologies and Learning Tools = Інформаційні технології і засоби навчання – 2019. – 72 (4). – С. 273-285. Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_72_4_23 DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4 (Web of Science)
 9. Fundamentals of Psychological and Pedagogical Diagnostics of Children with Autism Spectrum Disorders = Основи психолого-педагогічної діагностики дітей із розладами спектра аутизму / К. Островська, І. Островський, В. Лобода // Проблеми сучасної психології. – 2018. – Випуск 42. – С. 133-151. – Режим доступу до журн.: http://problemps.kpnu.edu.ua/en/ DOI10.32626/2227-6246.2018-42.133-151 (Фахове видання України; Index Copernicus)
 10. Developing Entrepreneurial Mindset in University Undergraduates / Loboda, V., Ostrovskyi, I., & Katernyak, I. – E-Methodology. – Vol. 5, No. 5. – 2018. – pp. 114-131. Режим доступу до журн.: https://doi.org/10.15503/emet.v5i5.525 (Index Copernicus)
 11. eLearning within the community of practice for sustainable development / Katernyak I., Loboda V., Kulya M. // Higher Education, Skills and Work-based Learning. – Vol. 8 No. 3. – 2018. –
  С. 312-322. Режим доступу до журн.: https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030 (SCOPUS)
 12. Cognitive presence and effect of immersion in virtual learning environment / I. Katernyak, V. Loboda. – Universal Journal of Education Research : Horizon Research Publishing Corporation. – Vol. 4, No. 11. – 2016. – pp. 2568-2573. Режим доступу до журн.: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5254 DOI: 10.13189/ujer.2016.041109 (ERIC; Google Scholar)
 13. Knowledge management and the effect of immersion in virtual learnign environments / O. Garnets, I. Katernyak, V. Loboda,  M. Kulya // Proceedings of Global Learn-Global Conference on Learning and Technology. – Limerick, Ireland: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). – 2016. – С. 234-239. Режим доступу до журн.: http://www.learntechlib.org/p//172729 (Зарубіжне видання)
 14. Електронне навчання, що базується на досвіді / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VII (67) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – 534 с. – С.375-383. (Фахове видання України)
 15. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Лобода, Л. Наконечна // Нова педагогічна думка. – 2016. – № 1. – С. 60-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_18 (Фахове видання України)
 16. До питання формування ефективного Інтернет-середовища для організації електронного навчання / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV (64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 586 с. – С. 282-289. (Фахове видання України)
 17. Kompetentność budująca model przygotowań praktyczno orientowanych logopedów (Компетентнісно формуюча модель підготовки практико-орієнтованих логопедів) / Л. В. Кашуба, В. В. Лобода. – Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie (Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід). – №3. – Lodz, Wyźsza Szkoła Informatyki i Umiejętności, 2015. – C. 133-136. (Index Copernicus)
 18. Перші кроки на шляху до створення спільноти практиків у галузі корекційної педагогіки / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 546 с. – С. 181-188. (Фахове видання України)
 19. Использование электронной формы обучения для развития современных жизненных компетентностей студентов с особыми образовательными потребностями / В.В. Лобода // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. – Zeszyt 14 (7) 2014. – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska, 2014. – С. 191-202. (Index Copernicus)
 20. Students’ Immersion in eLearning Environment – a shift to Experience Education / V. Loboda, I. Katernyak // Proceedings of the International Conference on ICT in Teaching and Learning «Engaging Students through Emerging Technologies». – The Open University of Hong Kong, StPaul’s Convent School, Hong Kong SAR, 2012. (Зарубіжне видання)
 21. Розвиток мовлення учнів з вадами слуху в навчальному Інтернет-середовищі / В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 13 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : В. М. Синьов та ін.]. – Київ, 2009. – 233 с. (Фахове видання України)
 22. eLearning: from social presence to co-creation in virtual education community [Електронний ресурс] / Ihor KaternyakSten EkmanAnnalill EkmanMariya SheremetViktoriya Loboda // Interactive Technology and Smart Education. – Volume 6, Issue 4 (ICT2009 Conference special issue), 2009. – C.215-222. Режим доступу до журн. : http://www.emeraldinsight.com/toc/itse/6/4
  (SCOPUS, ERIC, Civil Engineering Abtracts, INSPEC)
 23. Innovation and Creativity in Virtual Learning Community [Електронний ресурс] / I. Katernyak, V. Loboda  // A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González, & J. A. Mesa González (Eds.), Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education: The proceedings of 5th International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education: m-ICTE2009, Lisbon, Portugal. – Vol. 1. – Formatex: 2009. Режим доступу до журн. : http://www.formatex.org/micte2009/ (Зарубіжне видання)
 24. Розробка педагогічної технології для організації дистанційного навчання старшокласників з вадами слуху в Інтернет-середовищі “Електронна школа” / В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 9 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : Синьов В. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 215, [4] с. – С. 69-71. (Фахове видання України)
 25. Соціальна роль розвитку мовлення учнів з вадами слуху в загальній та спеціальній науково-педагогічній і методичній літературі / Лобода В., Петрик О. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 9 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : Синьов В. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 215, [4] с. – С. 71-73. (Фахове видання України)
 26. Value innovation and Medici effect in ODL / I. Katernyak, V. Loboda, S. Ekman, A. Ekman // E-learning and Multicultural Education: Digital Divide and Digital Opportunities Workshop, Università Telematica “Guglielmo Marconi”, Rome, Italy. 2008. Режим доступу до журн. : http://www.guideassociation.org/proceedings/Guide_2008/ (Зарубіжне видання)
 27. еLeaning and Value Innovations in Virtual Education Community / S. Ekman, A. Ekman, I. Katernyak, M. Sheremet, V. Loboda, Zh. Katernyak // 11th International Conference on Humans and Computers HC 2008, Nagaoka University of Technology (NUT), Japan. Режим доступа до журн. : http://gii.nagaokaut.ac.jp/hc2008/tmpPdf/tmpvUaAq8.pdf (Зарубіжне видання)
 28. Pedagogical approaches and creativity in culturally diverse virtual education community / I. Katernyak, V. Loboda, S.Ekman, A. Ekman // 2008 International Conference of ICT in teaching and Learning. – The Open University of Hong Kong SAR, 2008. Режим доступу до журн. : https://lists.cs.columbia.edu/pipermail/learningcenter/attachments/20090320/8654fe86/IMCL2009Program-0001.pdf (Зарубіжне видання)
 29. Розвиток комунікативних навичок і соціалізація старшокласників з вадами слуху в навчальному Інтернет-середовищі / В.В. Лобода // Імідж сучасного педагога: логопедичні знання – вчителю. – Випуск 4 (73), Полтава : 2007. – 68 с. (Фахове видання України)
 30. “Віртуальний кампус” – Інтернет-середовище для розвитку навчальних можливостей старшокласників з вадами слуху / М. К. Шеремет, В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наукових праць. – Випуск 6. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 169 с. (Фахове видання України)
 31. Електронне навчання у відновленні балансу академічних знань та життєвих компетенцій особистості (e-Learning in Restoring the Balance of Academic Knowledge and Life Competencies of the Individual) / В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Наука і освіта (Science and Education), № 7-8, листопад-грудень, 2005. – Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України / Гол. ред. О.Я. Чебикін. – Одеса : Південний науковий центр АПН України, 2005. – 224 с. (Web of Science)
 32. E-Learning and International Education Network for the Deaf / V. Loboda, I. Katernyak, M. Katernyak // ATVN-EU-GP Conference Proceedings, Pultusk, Poland (December 1-3, 2005). — Warsaw : National Institute of Telecommunications, 2005. (Зарубіжне видання)
 33. Особливості створення навчально-виховного Інтернет-середовища для підвищення мотивації старшокласників з вадами слуху до навчання / В. В. Лобода // Вісник : зб. наук. статей НПУ імені М.П. Драгоманова: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів / Укл. Л. Л. Макаренко, І. О. Нікуліна. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 8. – 298 с. (Фахове видання України)
 34. Використання Інтернет-середовища для розвитку комунікативних навичок старшокласників з вадами слуху / М. К. Шеремет, В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Випуск 4. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. (Фахове видання України)
 35. Digital Equality for the Deaf: Challenge to Isolation and Poverty (Цифрова рівність для нечуючих: виклик ізоляції та бідності) / І. Б. Катерняк, В.В. Лобода // Інтернет – освіта – наука – 2004, зб. матеріалів 4-ї міжнародної науково-технічної конференції ІОН – 2004. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2004. – 432 c. (Фахове видання України)
 36. Особливості впровадження активних методів навчання (кейс-метод та симуляційні ігри) у віртуальних середовищах (e-Learning) / І. Катерняк, В. Лобода, Л. Острівна // Інформаційні засоби навчання для підвищення якості економічної освіти. – Суми, Сумський державний університет, 2004.
 37. Особливості використання кейсового методу в дистанційній формі навчання / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // Освіта і віртуальність – 2002, зб. наук. праць 6-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти. Під заг. ред. В. А. Гребенюка і В. В. Семенця. – Харків-Ялта : УАДО, 2002. – 385 с. (Фахове видання України)
 38. Українська система дистанційного навчання: від інновації до реалізації / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // “Інтернет – освіта – наука – 2002”, 3-тя міжнародна конференція ІОН – 2002, зб. матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. – 266 с. (Фахове видання України)
 39. Підготовка навчальних курсів з використанням мультимедіа й Інтернет / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // Освіта і віртуальність – 2001, зб. наук. праць 5-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти. Під заг. ред. В. А. Гребенюка і В. В. Семенця. – Харків-Ялта : УАДО, 2001. – 362 с. (Фахове видання України)
 40. On-Line Tutoring in Global Education Environment / I. Katernyak, V. Loboda, M. Tomyn // 20th ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education, The Future of learning – Learning for the Future: Shaping the Transition. Dusseldorf, Germany, 2001. – Режим доступу до журн. : http://www.fernuni-hagen.de/ICDE/D-2001/final/statisch/A1180.html (Зарубіжне видання)
 41. Ділова освіта в Україні = Business Education in Ukraine Based on Open Standards and Partnerships / Global University System / І. Б. Катерняк, В. В. Лобода // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Дистанц. навчання у ХХІ ст.: Щорічник наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2001. – Вип. 27. – С. 33-40. – англ. (Фахове видання України)

Тези конференцій

 1. Актуальність підвищення кваліфікації викладачів ЗВО з питань планування та ефективного застосування змішаної форми навчання / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – Вип. 9. – С.106-108.
 2. Ласкіна Ж.Є., Лобода В.В. Соціальна профілактика стигматизації дітей з інвалідністю в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти / Ласкіна Ж.Є., Лобода В.В. // Патріотичне виховання в освіті та соціальній роботі: уроки минулого та сучасний погляд : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22 лютого 2024 року). – Хмельницький: ПП “А.В.Царук”, 2024. – С. 121-123.
  Програма міжвузівської науково-практичної конференції
  Сертифікат участі у конференції  (6 акад.год./ 0,2 кредити ЄКТС)
 3. Підприємницька освіта в контексті підготовки соціальних працівників як інноваційний системний підхід / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 8. – С. 111-113.
 4. Використання взаємооцінювання як елементу організації практичних занять в онлайн-форматі / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – С. 95-98.
 5. Соціально-психологічна реабілітація: етапи, технології, техніки / Лобода В.В., Білійчук М.М., Гладюк К. // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: Матеріали VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 листопада 2021 року). Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2021. 322 с. – C. 171-174.
 6. Використання сучасних медіапрактик для формування толерантного ставлення до осіб із особливими потребами при підготовці студентів педагогічних спеціальностей / Субашкевич І. Р., Корнят В. С., Лобода В. В. // International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». 216 p. – C. 169-172. (Міжнародна конференція)
 7. Соціальні проєкти сталого розвитку / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – С. 95-99.
 8. Міжнародна соціальна робота як транснаціональна діяльність соціальних працівників. Сучасні напрями соціальної роботи / Котишин М. В., Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – 175 с.
 9. Перспективи застосування систем електронного навчання для розвитку персоналу / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С. 128-131.
 10. Технологія контекстного навчання у підготовці майбутніх спеціальних педагогів / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – С.94-97.
 11. Особливості розвитку лідерських якостей у дітей старшого шкільного віку з порушеннями мовлення / М. С. Оксенчук, В. В. Лобода // Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 квітня 2018 р.) – Розділ 4. Соціальні та поведінкові науки. Економіка. Політологія. Психологія. Соціологія / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 100-103.
 12. Experience Economy and its Influence on eLearning Design / Viktoriya Loboda // Ogolnopolska konferencja naukowa “Wspolczesnie o konsumpcjonizmie”. – Lublin, Polska. – April 24, 2018. – C. 9, 12.
 13. Педагогічні прийоми для якісного дизайну та викладання масових відкритих он-лайн курсів (МООС) / В. В. Лобода // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С.147-150.
 14. E-Learning on ‘Combatting Trafficking in Human Beings’ in the Community of Practice / O. Horbunova, I. Katernyak, V. Loboda // ICHT 2017 : 19th International Conference on Human Trafficking. – Prague, Czech Republic. – March 23-24, 2017. Режим доступу: https://www.waset.org/conference/2017/03/prague/ICHT
 15. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх корекційних педагогів із застосуванням Web 2.0. / В. В. Лобода // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 209 с. – С.79-82.
 16. Effective ways to organize work-based training and re-training of practitioners using e-Learning / В. Лобода // Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії». – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016.
 17. Веб-інструменти на допомогу педагогу для організації середовища навчання у співпраці / В. В. Лобода // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
 18. Фасилітація як стиль лідерства в середовищі студентської молоді / В. В. Лобода // Матеріали звіт. наук. конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – 188 с. – С. 49-52.
 19. Shift to Experience-Based Education in eLearning Environment / V. V. Loboda, I. B. Katernyak // 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016) (4-6 February 2016), Abstract Book. – University of Alcala, Madrid, Spain, 2016. – C. 655-656. Режим доступу до журн.: http://www.wces.info
 20. Особливості роботи фасилітатора у віртуальному навчальному середовищі / В. В. Лобода // Психолінгвістика в сучасному світі – 2015 : Тези X Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л. О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – С. 61-62.
 21. Strategy for entrepreneurship education at Ivan Franko National University “Towards creating innovation hub in IT area” / I. Katernyak, V. Loboda, V. Kukharskyy, Ya.Savula // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : зб. наук. праць І Міжнародної ХХ Всеукраїнської наук. конф. (7-9 квітня 2014 р.) / Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 163 с. – С. 18-19.
 22. Управління знаннями у спільнотах практик / Актуальні проблеми теоретичного та практичного менеджменту в умовах глобалізації : зб. матеріалів тез заоч. науково-практич. конф. (15 березня 2013 р.) / наук. вид.; ЗАТ Львівський інститут менеджменту. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 154 с. – С. 110-112.
 23. Virtual Deaf Community College – a challenge to deafness and isolation / I. Katernyak, V. Loboda // CADE/AMTEC International Conference 2007  “Connecting in the Global Village. – Session Presenters Bios and Abstracts. – Canada, Winnipeg, University of Alberta, May 13-16, 2007. – http://www.cade-aced.ca/conferences/2007/ – 132 c. – C. 47-48.

Біографія

1995 р. – закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка, романо-германську філологію, отримала кваліфікацію: Філолог. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач.

09.1993 – 08.1995 – вчитель англійської мови, Львівська академічна гімназія.

1994-1996 – стажування у США, завершила повний курс міжнародної програми “Магістр ділового адміністрування” за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері” у Львівському інституті менеджменту.

1996 – 2013 – викладач, старший викладач кафедри ділової англійської мови (з 2004 р. – кафедри ділових іноземних мов, з 2011 р. – кафедри гуманітарних дисциплін), Львівський інститут менеджменту.

2000 р. – завершила повний курс навчання з технологій асинхронної навчальної мережі у Коледжі Лойола, Меріленд, США, та курс “Wired Education” у рамках семінару з мережевих технологій (CEENet) у Будапешті, Угорщина.
2001 р. – співзасновниця ГО „Українська система дистанційного навчання”. Відтоді бере участь у міжнародних проєктах як експерт з питань управління знаннями та розвитку і вдосконалення онлайн-навчання. Регулярно проводить семінари та тренінги з питань застосування новітніх ІКТ в освіті.

2003-2007 – у співпраці з підготовленими вчителями та психологами створила й адмініструвала експериментальне навчальне Інтернет-середовище для учнів 15 спецшкіл-інтернатів для дітей із вадами слуху: Сертифікат (2003) ; Сертифікат (2005) ; Сертифікат (2006).

2010 р. – успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність «корекційна педагогіка», за темою: «Навчальне Інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з вадами слуху» (науковий керівник – проф. Шеремет М.К.) – Автореферат дисертації.

2013 р. – доцент кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

02.2015 – 09.2016 — в.о. завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти.

2018 р. – отримала вчене звання доцента.

Має 28 років науково-педагогічного стажу, є автором понад 70 друкованих праць, серед них 7 – у  виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science (WoS).

Проекти

Участь у міжнародних проєктах:

Training to Teaching Online in Wartime and After (U-train) Project – a collaboration between universities in Sweden Ukraine, and Azerbaijan, 2023-2024

Combatting Human Trafficking, International Office for Migration, Mission in Ukraine, 2015-2020

Education for Entrepreneurship and Innovation (E4E&I), Swedish-Ukrainian-Georgian Project, 2012-2014
Конференція “Education for Entrepreneurship and Innovation – історія успішних Start-UP’ів” (26.07.2014)
Decentralization Support in Ukraine (DESPRO), Swiss-Ukrainian Project, 2010-2021
Ukrainian Business Development Centres project administered by Malardalen University, Sweden, 2006-2010
X Міжнародний Економічний Форум, Секція 2. Інновації як основа конкурентноздатності регіону (7-8.10.2010)
Інститут регіонального розвитку, доповідач (2010) 
Business Management and Distance Education project administered by Loyola College, Maryland, USA
e-Learning: Knowledge Management in Virtual Learning Environment project founded by the Public Affairs Section of the US Embassy
ICT in Teaching Practice – Matra Programme, Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Ukraine and Moldova
New Quality of Training and Business Consulting with Effective Use of ICT, Ukraine-Canada SBEDIF Centre
Active Learning in the Context of Virtual Presence US-Ukrainian-Polish project managed by CEUME and Minnesota University, funded by USAID
Social Partnerships – Paradigm for Success – the World Bank Project for Ukraine, Belarus and Moldova, 2004
Distance Learning in Management Education – project conducted in partnership with Loyola College, Maryland, USA, and administered by the U.S. Department of State

Нагороди

Отримала численні сертифікати та подяки за розробку, організацію та адміністрування навчальних електронних (дистанційних) курсів та програм:

У 2015 році отримала грамоту від проф. В.П.Мельника, ректора ЛНУ ім. Івана Франка, за високий професіоналізм і багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю.

У 2016 році отримала подяку від імені президента УАКП д.п.н., проф. Синьова  В.М. за активну участь у роботі Львівського осередку ВГО “Асоціація корекційних педагогів України”.

У 2018 р. отримала подяку за активну участь у роботі наукового комітету під час Загальнопольської наукової конференції “Wspolczesnie o konsumpcjonizmie” (24 квітня 2018 р. в м. Люблін, Польща).

У 2019 р. отримала подяку за активну участь у роботі наукового комітету під час ІІ Загальнопольської наукової конференції “Wspolczesnie o konsumpcjonizmie” (11 травня 2019 р. в м. Люблін, Польща)

У 2022 р. отримала Сертифікат за участь в організації заходу та членство в науковому комітеті Міжнародної наукової конференції «Janusz Korczak Contemporarily in Culture and Education» (18 квітня 2022 р., Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Польща) 

20.05.2022 отримала Сертифікат за участь у Відкритому просторі “СТАРТАП: підготовка до злету” в рамках “Інноваційної весни України”

9.05.2023 отримала Сертифікат (відзнаку) за вагомий внесок у “Інноваційну весну України” – ініціативу Львівського національного університету імені І.Франка, зокрема – за проведення майстер-класу з підготовки до пітч-презентації та застосування інструменту “сторітелінг”

6.06.2023 отримала Сертифікат за участь у ХХІ міжнародній науковій конференції “The Multidimensionality of the Education in the 21st Century”, організованій Інститутом педагогіки Природничо-гуманітарного університету в Седльце (Польща) 5-6 червня 2023 р. та представлену доповідь на тему “Virtual Community of Practice: a Diverse Context and Partnership for eLearning” 

28.09.2023 отримала Сертифікат (відзнаку) за активну участь у конференції «Інноваційна весна як час для розквіту стартапів», проведеній в Університеті Оберта де Каталонія (UOC), Барселона, Іспанія, 27 червня 2023 року, а також за видатну презентацію «Підхід до дизайнерського мислення» та майстер-клас “Pitch & Storytelling”

22.03.2024 отримала Подяку за організацію та проведення Тижня соціальної роботи, присвяченого Всесвітньому дню соціальної роботи

Методичні матеріали

ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ:

Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології (231 бакалаври)

Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності (231 бакалаври)

Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах (231 бакалаври)

Соціальне підприємництво (231 бакалаври)

Проєктний менеджмент у соціальній роботі (231 магістри)

Іноземна мова (англ.) професійного спрямування (231 магістри)

==================================

Інформаційні технології та технічні засоби в освіті (інструкції до лабораторний занять)

Розклад