Тренінг комунікативності та особистісного зростання (231 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лобода В. В.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПС-31Перга А. А.

Опис курсу

Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Мета вибіркової навчальної дисципліни «Тренінг комунікативності та особистісного зростання» є ознайомлення студентів із загальними основами та методикою проведення тренінгу комунікативності та особистісного зростання як навчальною дисципліною та видом практичної діяльності, показати можливості використання наукових та прикладних психологічних знань у сфері освіти, формувати початкові уміння та навички інформаційно- аналітичної діяльності, розвивати професійне мислення, сприяти професійному самовизначенню та особистісному розвитку студентів.

Завдання курсу:

 • виробити навички самопрезентації;
 • оволодіти навичками ефективного міжособистісного спілкування;
 • сприяти розкриттю власного особистісного потенціалу;
 • забезпечити підвищення емоційної стабільності, толерантності, здатності працювати у команді

Рекомендована література

Базова

 1. Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навчальний посібник. – Харків : НУЦЗУ, – 251 с.
 2. Бондарєва Л.І. Методичні аспекти розробки та проведення навчального тренінгу студентів у вищій професійній школі / Л. І. Бондарєва //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – №6. – С.48-58.
 3. Гринчук О.І. Проблема оптимізації підготовки майбутніх спеціалістів засобами соціально-психологічного тренінгу. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.ХІV, част. 2. К., 2012. – С.67-74.
 4. Карпенко Є. Основи психотренінгу: навч. посібник. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 5. Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод. посіб.] / І. М. Матійків, А. І. Якимів, Т. Г. Черняк / За заг. ред. А. І. Якиміва. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с.
 6. Методичні рекомендації для тренерів щодо розроблення та проведення тренінгів. – К., 2016. – 90 с.
 7. Ніколаєв Л.О. Тренінгова діяльність психолога : навч.-метод. посіб. – Київ : 7БЦ, 2023. – 150 с.
 8. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с.
 9. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція [Текст]: навч.- метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Вижниця : Видавництво «Черемош», 2017. – 432 с.
 10. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу[Текст] : навч. посіб. / Афанасьєва Н. Є., Перелигіна Л. А.; Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків : ХНАДУ, – 315 с.
 11. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / В. М.Федорчук – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 250 с.

Допоміжна

 1. Бернацька О.Б. „Сім кольорів життя…” Програма арт-терапевтичних занять з підлітками (30 тем). Використання елементів арт-терапії у вихованні самостійності: науково-методичний посібник для педагогів та психологів /О.Б. Бернацька – Миколаїв, – 116 с.
 2. Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с.
 3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум. – К., 2008. – 336 с.

Матеріали

Теми практичних занять

Електронний курс: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5759

Силабус:

Завантажити силабус