Проєктний менеджмент у соціальній роботі (231 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лобода В. В.ФПС-51,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51доцент Лобода В. В.

Опис курсу

Цей курс дозволить студентам-магістрам:

 • знайти ефективне рішення для задоволення потреб спільноти / громади
 • зрозуміти, “Що таке «правильний» проєкт, та як його підготувати”
 • розробити конкурентну проєктну пропозицію для залучення ресурсів і мобілізації спільноти

Очікується, що під час навчання студенти:

 • ретельного опрацюють навчальні матеріали
 • вивчать та засвоють поняття й основні положення щодо проєктування та управління соціальними проєктами
 • розроблять (у команді) концепцію реального соціального проєкту
 • виконуючи командне завдання, матимуть можливість консультуватись із викладачем, обмінюватись досвідом з іншими студентами, комунікувати зі стейкхолдерами і презентувати свій проєкт заінтересованим сторонам
 • візьмуть участь у взаємооцінюванні розроблених концепцій, отримають оцінку та коментарі на свою підготовлену концепцію від інших учасників курсу, а також отримають оцінку за свою роботу в ролі експерта від викладача курсу

Очікувані результати навчання – поєднання складників компетентності у сфері управління соціальними проєктами, яке забезпечить здатність до:

 • виявлення соціальних проблем і потреб, знаходження нових підходів до задоволення вимог спільноти / громади відповідно до пріоритетів стратегії її розвитку
 • формулювання складників концепції проєкту, а саме: призначення, мета проєкту, заінтересовані сторони проєкту, їх потреби і вимоги до продукту проєкту, проєктні рішення, очікувані результати, основні види діяльності за проєктом та етапи реалізації проєкту, необхідні ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проєкту
 • оцінювання змісту елементів концепції соціальних проєктів та надання рекомендацій щодо їх удосконалення
 • комунікації та обміну досвідом з іншими учасниками навчання
 • застосування практики управління за допомогою проєктів у своїх подальшій професійній діяльності

Рекомендована література

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 “Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” [Електронний ресурс] / Законодавство України.
 2. Лобода В. В. Спільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні (на прикладі організації дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) : навч. посіб. / за заг. ред. О. Рафальського, С. Малікова. – К. : Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні; Швейцарськоукраїнський проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO, 2012. – 160 с.
 3. Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч. посіб. / О. В. Безпалько // Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки, . – К., 2010. – 127 с.
 4. Романюк Я. Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування проектувальних умінь майбутнього соціального педагога/працівника / Я. Романюк // Український науковий журнал Освіта регіону. – 2011.–№3
 5. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України : практичний посібник / Чемерис А. ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 80 с.
 6. Посібник з підготовки проектів
 7. Посібник з підготовки проектів: Додатки
 8. Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку :навч. посіб. / В.А.Рач, О.В.Россошанська, О.М.Мєдвєдєва; за ред. В.А.Рача. – К. : К.І.С, 2010. – 276 с.
 9. Азарова Т.В, Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград, 2007.
 10. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування: посібник. – К., 2017. – 94 с.
 11. Грантрайтинг : метод. рек. для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / Авт. кол.: О.С. З інченко, О.В. Кулініч, П.Ю. Куліш ; за заг. ред. О.В. Кулініча. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Харків : Золоті сторінки, 2015. — 80 с.
 12. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування. Навч. посіб. Ч. 5. Грантові інструменти фінансування МЕР. – К., 2020.
 13. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.
 14. Каталог організацій-донорів
 15. Найкращі соціальні проєкти України
 16. Кравець О.Є. Історичний аналіз поняття “проектування” в контексті вивчення професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу [Електронний ресурс] // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2007 – № 35 – С. 161-165.
 17. Почепцов Г. Великі проекти та їх творення [Електронний ресурс] // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 14 – Український центр політичного менеджменту. 
 18. Проекти та програми Світового банку в Україні [Електронний ресурс] // The World Bank. Europe and Central Asia. Україна. Проекти та програми. 
 19. Інструмент оцінки сталості програм та проєктів. – К., 2016.
 20. Моніторинг і оцінювання соціального впливу проекту: Практичний посібник для виконавців проектів Надзвичайної кредитної програми з відновлення України. – К., 2016. 
 21. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? – К., 2018.
 22. Словник-довідник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д. Українська асоціація управління проектами. – К.: Видавничий дім “Деловая Украина”, 2001. – 640 с.
 23. Посібник з проведення тренінгів “Розробка та подання проєктів регіонального та місцевого розвитку”. –  86 с.
 24. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
 25. Федорчак О.В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління // Державне управління: теорія та практика. – 2006 – № 1.
 26. Якубовський О.П. Проектний менеджмент та його місце в управлінні розвитком регіонів // Вдосконалення системи державного управління соціально-економічними та політичними процесами в регіоні (на прикладі півдня України): Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – Одеса: ОЦНТЕІ, 1998. – с. 8-16.

Додаткові ресурси:

 1. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна»
 2. Цілі Розвитку Тисячоліття – Україна: 2000–2015 : Національна доповідь, 2015
 3. Глобальні цілі сталого розвитку
 4. Цілі сталого розвитку 2030
 5. Музиченко Г. Проектний менеджмент як напрямок вдосконалення функціональних здібностей представників регіональної еліти // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Одеський філіал. – Вип. II. – Одеса: Астропринт, 1999. – с.233-238.
 6. Нинюк І. Теоретичні та практичні аспекти формування професійних менеджерів управління проектами // Вісник державної служби. – 2006. – № 4 – с. 46-49.
 7. Цегольник П. Технологія управління проектами в державному управлінні: потенціал застосування та шляхи підготовки фахівців // Вісник УАДУ. – 2000. – № 1 – с. 346-353.
 8. Цегольник П.А. Розробка та здійснення програм та проектів у сфері державного управління на основі концепції “Прожект менеджмент” // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – вип. 2. – ч. II. – – с. 267-269.
 9. Чикаренко І.А. Проектний підхід як один із засобів підвищення ефективності діяльності // Теорія та практика державного управління. – Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: Тези IV міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. – Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2004. -С. 24-26.

Матеріали

Додаткова презентація: Особливості діяльності з розробки транскордонного проєкту (автор: Євгеній Лукша)

Для студентів, які навчаються за індивідуальним графіком: рекомендую пройти он-лайн курс “Управління проектами”. 

Викладач – Cергій Гвоздьов, к.е.н., МВА, Професор бізнесу Київської школи економіки (KSE), основний напрямок робіт пов’язаний із впровадженням методів управління потоками на основі Теорії обмежень (ТОС) і ощадливого виробництва.

та/або авторський он-лайн курс “Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами”.

Викладач, Длігач Андрій, ген. директор ГК Advanter Group. Кращий тренер з маркетингу в Україні (Ukrainian Marketing Awards); кращий консультант з управління (TradeMaster).

Силабус: СИЛАБУС Проєктний менеджмент у соціальній роботі-231 м

Завантажити силабус