Сучасні технології естетотерапії (012 Дошкільна освіта, освітній ступінь “магістр”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224ФПД-51доцент Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні технології естетотерапії» є ознайомлення з сучасними концепціями естетотерапевтичного впливу на особистість, з психолого-педагогічними технологіями подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву; формування готовності здобувача вищої освіти до впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти сучасних технологій естетотерапії.

Після опанування цієї навчальної дисципліни студент буде:

– знати критерії відбору змісту естетотерапевтичних методик; особливості естетотерапевтичної роботи з дітьми дошкільного віку; естетотерапевтичний педагогічний потенціал чинників соціалізації особистості; методики та технології організації естетотерапевтичної педагогічної діяльності.

– уміти використовувати методи вирішення завдань при визначенні оптимальних співвідношень параметрів різних технологічних систем; користуватися у педагогічній діяльності засадами естетикотерапії як цілеспрямованого стабілізуючого впливу на емоційно-чуттєву сферу дитини з метою створення для неї психологічного комфорту та розкриття творчого потенціалу особистості.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Федій О.А. Естетотерапія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
  2. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки [текст]: підручник / З. М. Шевців – К. :«Центр учбової літератури», 2016. – 248 с. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 480с.

Додаткова література:

  1. Дроздова М. А. Психологія творчості: Навч. посіб. / М. А. Дроздова. – Чернігів: Лозовий В. М., 2012. – 247 с.
  2. Роменець В.А. Психологія творчості/ В.А. Роменець.- К.: Либідь, 2001.-329 с.
  3. Федій О. А. Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика : монографія / О. А. Федій. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2009. – 404 с.

Internet-джерела:

  1. Бібліотека українських підручників – http://pidruchniki.ws/
  2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua
  3. Портал «Нова українська школа». URL: https://nus.org.ua Освітній портал «Освіта.UA». URL: http://osvita.ua

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Матеріали

Сучасні технології естетотерапії