Логопедія з практикумом (016 Спеціальна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
64Іспит
74Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Породько М. І.ФПЛ-31
632доцент Породько М. І.ФПЛ-31
714доцент Породько М. І., ФПЛ-41, ФПЛ-42
810доцент Породько М. І.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФПЛ-31Бущак О. О.
ФПЛ-32Бущак О. О.
648ФПЛ-31Бущак О. О.
ФПЛ-32Бущак О. О.
728ФПЛ-41Бущак О. О.
ФПЛ-42Бущак О. О.
810ФПЛ-41Бущак О. О.
ФПЛ-42Бущак О. О.

Опис курсу

Курс «Логопедія з практикумом» призначено для бакалаврів ОП «Спеціальна освіта» денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна система організація процесу діагностики та корекції порушень мовлення дітей, дорослих, осіб з особливостями психофізичного розвитку.

Мета викладання навчальної дисципліни «Логопедія з практикумом» є засвоєння основних положень логопедії, принципів і методів логопедичної роботи, найбільш поширених мовленнєвих порушень, етапів корекційної роботи та успішного застосування їх на практиці. А також засвоєння студентами знань про сутність та особливості діяльності логопеда, специфікою діагностичної та корекційної роботи, особливостями професійно-педагогічної комунікації та професійного зростання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедія з практикумом» є:

1) надання теоретичних знань щодо загальної характеристики різних мовленнєвих порушень в історичному аспекті, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого корекційного  навчання та виховання;

2) формування у студентів уміння правильно діагностувати мовленнєві порушення та визначати ефективні шляхи корекційного впливу у різних категорій дітей та дорослих із тяжкими порушеннями мовлення;

3) ознайомлення студентів з основними формами організації логопедичної допомоги та профілактики даних мовленнєвих порушень.

Рекомендована література

Основна

 1. Логопедія. Підручник. За ред.. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово». -2010. – 376 с
 2. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: [Науково-методичний посібник] / Н.В. Манько. – К. : КНТ, 2008 – 256 с
 3. Сак Т.В.Особлива дитина: Від народження до 6 років: Поради батькам.-К.:Літера ЛТД, 2008.-144
 4. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

Допоміжна

 1. Довідник учителя-логопеда / [авт.-упор. С. М. Лупінович] – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 112 с.
 2. Шарапова О.В. Лего-технології на логопедичних заняттях. Логопед. 2019. № 9 (105). С. 17-26
 3. Журавльова Л. С. Система комплексної корекційної роботи з мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2020. Вип. 2 (25). С. 44–55.
 4. Тарасюк А.І. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із сенсорною алалією Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти / За загальною редакцією Бойчука Ю.Д. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С.234-329.
 5. Каменєва-Замараєва Т.В., Рудяк Л.В., Тимошенко Л.М. Розмовник. Логопедичні завдання для роботи вихователя: Каменєва-Замараєва Т.В., Рудяк Л.В., Тимошенко Л.М. – Х.: Вид.група «Основа», 2013, – 256 с.
 6. Конопляста С.Ю., Ринолалія від А до Я: Монографія, – К.: Книга-плюс, 2016 – 312 с.
 7. Логопсихологія : навч. посіб. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак ; за ред. М. К. Шеремет. – К . : Знання , 2010. – 293 с.
 8. Марченко. І.С., Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). [Навч. посібн. для студентів вищих навч. закладів.] / І. С. Марченко. – 1-видання. – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 288 с.
 9. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків / А. Я. Малярчук. – К., 1997.
 10. Методика викладання української мови у підготовчому – першому класах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку: Навчально-методичний посібник для студентів дефектологічного факультету / Уклад. Данільченко Є.В. – Слов’янськ : ДДПУ, 2012. – 108 с.
 11. Мамот Т. Л. Корекція дисграфій: методичні рекомендації. − Тернопіль: Навчальна книга.— Богдан, 2015. − 16 с.
 12. Марченко І. С., Кобилякова Т. В. Профілактика оптичної дисграфії: навчальнометодичний посібник / укл.: І. С. Марченко, Т. В. Кобилякова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. − 101 с.
 13. Овчиннікова Т.С. Музика, ритм і співи в логопедичній роботі. Методичний посібник для логопедів, учителів, вихователів і музикальних керівників загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів / Т. С. Овчиннікова, Л. О. Федорович / За наук. ред. Л.О. Федорович. – Кременчук : Християнська Зоря, 2009. – 88 с.
 14. Олійник Г.А. Виправлення недоліків звуковимови й мовлення в учнів: [Метод. Посібник] / Г.А. Олійник, за ред. О. Давидова. – К.,1997.
 15. Пінчук Ю.В. Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків Р, Р’, Л, Л’ / Ю.В. Пінчук, Л.Л. Циба. – К. : КНТ, 2007.
 16. Савченко М.А., Методика виправлення вад вимови фонем у дітей: Навчальний посібник / – Тернопіль, 2011., – 160 с.
 17. Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико-фонематичній ланці) дітей дошкільного віку / Є. Ф. Соботович // Дефектологія. – 2002 – №3. – С. 12-16.
 18. Соботович Є.Ф. Класифікація порушень звуковимови у дітей старшого дошкільного віку / Є. Ф. Соботович // Дошкільне виховання. – 1977, №1.
 19. Тарасун В.В. Стерта форма дизартрії: діагностика та особливості логопедичної роботи / В. В. Тарасун // Дефектологія. – 1997. – №4.
 20. Федорович Л.О. Конспекти логоритмічних занять із дітьми дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / Л. О. Федорович, Я. О. Пищалка. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009. – 288 с. : іл.
 21. Хрестоматія з логопедії / За ред. Шеремет М.К., Мартинєнко І.В. – К. : КНТ, 2006.
 22. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії) : Навчальний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Ревуцька. – К., 2009., – 244 с.

Матеріали

Питання до іспиту 3 курс Орієнтовні питання для іспиту 3 курс

 

Питання до іспиту 4 курсПитання для іспиту 4 курс

Силабус: Логопедія з практикумом (2021)

Завантажити силабус

Силабус: Логопедія з практикумом 2019р

Завантажити силабус