Методика формування компетентності в мистецькій освітній галузі (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Новосельська Н. Т.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31доцент Новосельська Н. Т.
ФПШ-32Яворська Х. О.
ФПШ-33Яворська Х. О.

Опис курсу

Дисципліна «Методика формування компетентності в мистецькій освітній галузі» є нормативною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта, яка викладається в 5-му семестрі в обсязі 120 годин / 4 кредитів ECTS.

Мета: формування і розвиток у здобувачів вищої освіти комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.
Завдання:
1) формування емоційно-естетичного досвіду, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності; художньої компетентності у процесі засвоєння основ образотворчої та музичної грамоти; елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності;
2) розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності;
3) засвоєння знань про мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; основних понять з курсу мистецтва через сприйняття композиції, форми, кольору, об’єму, простору, руху тощо; елементарних знань про специфіку художньо-образної мови різних видів мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

Рекомендована література

Основна література:
1. Волошенюк О.В. Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Навчально-методичний посібник. / О. В. Волошенюк, О.В. Чорний — Київ: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2020. — 54. с.
2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 2016. – 196 с. : іл.
3. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. Методика навчання дітей молодшого віку: навч.- метод. посіб. Ч. 2. – Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл.
4. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. – Київ: Література ЛТД, 2019. – 208 с.
5. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: «Новий Світ2000», 2020. – 292 с.
6. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта] / О. В. Малицька. – Бердянськ, 2016. – 346 с.
7. Масол Л.М. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу/Л. Масол. – Київ: Генеза, 2019. – 208 с.: іл.
https://www.geneza.ua/sites/default/files/product-images/Metodyky/Masol_Mystetstvo_Metodyka.pdf
8. Масол Л.М. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 класах на засадах компетентнісного підходу / Л. Масол. – Київ: Генеза, 2020. – 160 с.: іл. 4.
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Masol.pdf
9. Паршук С. М. Образотворче мистецтво з методикою навчання: [методичні рекомендації]. – 2020. – 81 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус