Мовленнєві системи та їх порушення з основами логопедії (016 Спеціальна освіта, 016.01, 016.02 Денна форма/заочна форма)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Рудкевич Н. І.ФПЛ-11, ФПЛ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПЛ-11Сухоцька І. Б.
Сухоцька І. Б.
ФПЛ-12Сухоцька І. Б.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Мовленнєві системи та їх порушення з основами логопедії» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни процес формування у майбутніх педагогів деонтологічних аспектів щодо розладів соматичного і психічного здоров’я у дітей з вадами слуху і зору. Формування елементарних основ з логопедії.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, менеджмент, філософія, соціологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Мовленнєві системи та їх порушення з основами логопедії» є сприяння опануванню студентами знаннями про патологічні процеси та чинники, що спричиняють порушення мовленнєвих систем та розвиток мовленнєвих розладів, про методи корекції при таких станах. Формування у майбутніх педагогів деонтологічних аспектів щодо розладів соматичного і психічного здоров’я у дітей з вадами слуху і зору. Формування елементарних основ з логопедії.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мовленнєві системи та їх порушення з основами логопедії» є:
• надати студентам знання з основ фоніатрії, сурдо- і тифлології, які необхідні педагогу для плідного виховання і навчання дітей.
• ознайомити студентів із симптоматикою, етіопатогенезом основних захворювань слухового та зорового аналізаторів, які можуть виникати у дітей різного віку.
• Застосування принципів формування мовлення у дітей з вадами слуху і зору, застосування профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я учнів, застосування положень савантизму у своїй майбутній професійній діяльності.

1.3. Компетентності (за освітньою програмою)
1.3.1. Загальні компетентності
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
1.3.2. Фахові компетентності
СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності.
СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну роботу з урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми потребами.
СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення.
1.4. Програмні результати навчання (за освітньою програмою)
РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти.
РН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психологопедагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей.
РН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.

Рекомендована література

Базова
1. Дяченко К.Г. Інновації в корекції писемного мовлення/ К.Г. Дяченко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: «Самміт-Книга», 2009
3. Конопляста С.Ю. Ринолалія від А до Я. Монографія/ С.Ю. Конопляста. – К.: Книга-плюс, 2015.
4. Логопедія. / [Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.] : за ред. М.К. Шеремет. – [друге видання, перероблене і доповнене] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
5. Логопедія: підручник / За ред. М.К.Шеремет . – Вид. 3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.
6. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей/ М.А. Савченко. – 3-тє видання, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
7. Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку/ Є.Ф. Соботович // Дефектологія. – 2002. – №1 . – С.2-7.
8. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник/ Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.: КНТ, 2006.

Допоміжна
1. Гомля В., Федорович Л. Артикуляційна гімнастика. Методичні рекомендації для логопедів/ За наук. редакцією Л. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2008.
2. Гуцал Л.Л. Корекція заїкання у молодших школярів/ Людмила Гуцал; Світлана Миронова. – К.: Шк. світ, 2010.
3. Дефектология. Словарь-справочник/ Авт-сост. С.С. Степанов; Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
4. Довідник учителя-логопеда/ Авт-упорядник Лупінович С.М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
5. Збагачення та активізація словника дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку/ Упоряд.Є.Е. Кулькіна. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. 6. Логопедия: ученик/ Под ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
7. Логопедична робота у дитячому садку/ Упоряд. Г.М. Лисенко. – К.: Шк. світ, 2011.
8. Малярчук А.Я Обстеження мовлення дітей/ А.Я Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2002.
9. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 1-ше видання. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
10. Мовленнєві ігри для дошкільників/ О.М. Коваленко, Т.Д. Єпіфанова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011.
11. Федорович Л.О. Постановка звуків у вимові дітей дошкільного віку. Методичні рекомендації для логопедів/ Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2007.
12. Шевага В.М. Невропатологія: підручник/ В.М. Шевага – 2-ге видання, перероблене і доп. – К.: Медицина, 2009.
13. Хрестоматія з логопедії / За ред. Шеремет М.К., Мартинєнко І.В. – К. : КНТ,

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус