Мовленнєві системи та їх порушення з основами логопедії (016 Спеціальна освіта, 016.01, 016.02 Денна форма/заочна форма)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Породько М. І.ФПЛ-11, ФПЛ-12, ФПК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264ФПЛ-11Бущак О. О.
ФПЛ-12Дробіт Л. Р.
ФПК-11Сухоцька І. Б.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Мовленнєві системи та їх порушення» є засвоєння студентами знань про сутність та особливості мовленнєвої діяльності, ознайомлення з анатомо-фізіологічними основами мовлення,  видами та причинами порушень мовлення у дітей та дорослих.   Ознайомлення із захворюваннями органів мовлення.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Мовленнєві системи та їх порушення» є:

 • ознайомити студентів із лінгвістичним та фізіологічним особливостями мовленнєвої діяльності;
 • допомогти студентам зрозуміти неврологічний та фізіологічний механізм мовлення в нормі;
 • розкрити зміст і причини порушень мовлення та захворювань органів мовлення;
 • ознайомити з категоріями травм та ушкоджень органів мовленнєвої діяльності.

Компетентності (за освітньою програмою)

2.3.1. Загальні компетентності

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-8. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК-9. Здатність працювати в команді.

 

2.3.2. Спеціальні (фахові компетентності)

ФК.-4. Здатність до застосування сучасних знань про особливості розвитку дитини як суб’єктів навчального, корекційно-освітнього і навчально-реабілітаційного процесів на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку і дизонтогенезу.

ФК.-6. Здатність до застосування медико-біологічних знань і практичних умінь і навичок, які є теоретичними основами побудови змісту корекційного, навчально-реабілітаційного процесу спеціальної освіти.

Програмні результати навчання (за освітньою програмою)

 РН 1.  Знати теоретичні аспекти особливостей розвитку і освіти людини, яка має обмежені можливості життєдіяльності, особливостей становлення і соціалізації її як особистості.

РН 10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями (інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо) та реалізовувати корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей.

Рекомендована література

Основна

 1. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології. – Херсон: Персей, 2001.
 2. Логопедія / [Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.] : за ред. М.К. Шеремет. – [друге видання, перероблене і доповнене] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
 3. Логопедія: підручник / За ред. М.К.Шеремет . – Вид. 3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.
 4. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник/ Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.: КНТ, 2006.
 5. Лопатинська Н.А. Неврологічні основи логопедії. Курс лекцій / Н.А. Лопатинська. – К. : Видавничий дім «Слово».2017. –152с.
 6. Головко Н.В. Ортодонтія. Розвиток прикусу, діагностика зубощелепних аномалій, ортодонтичний діагноз / Н. В. Головко. – Полтава: УМСА,2003. – 170 с.

Допоміжна

 1. Шевага В.М. Невропатологія: підручник/ В.М. Шевага – 2-ге видання, перероблене і доп. – К.: Медицина, 2009.
 2. Нейман Л.В. Богомільський М.Р. Анатомія, і фізіологія і патологія органів слуху і мовлення. Підручник М., ВЛАДОС 2013 – 221с.
 3. Ріст і розвиток людини: Підручник/В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.Ю. Андрієвський та ін.; За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. – К.: Медицина, 2008. – 400с

 

 

Інформаційні ресурси

 1. Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху і мовлення : навч. посібник для студ. ф-ту дошк. та корекц. освіти / уклад. Н. П. Голуб. – Умань : Візаві, 2015. – 116 с. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/4372/1/Anatomia_phiziologia.pdf
 2. Зелінська-Любченко, К. О. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. А. Л. Ситченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – № 1 (52). – С. 277–281. http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/880
 3. ПСИХОЛОГІЯ МОВЛЕННЯ І ПСИХОЛІНГВІСТИКА: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Лапшина І.М., Харченко Н.В.; За заг. ред. Л.О.Калмикової. – К.: ПереяславХмельницький педагогічний інститут, в-во “Фенікс”, 2008. – 245 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/Kalmykova_Psykholohiia-movlennia-i-psykholinhvistyka.pdf

Матеріали

Матеріали для здачі академзаборгованості

Мовленнєві системи та їх порушення(для академ заборгованоссті)

 

Теми лекцій та практичних для опрацювання  Теми

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус