Полікультурна компетентність учителя

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Деркач Ю. Я.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПШ-41доцент Деркач Ю. Я.
ФПШ-42доцент Деркач Ю. Я.

Опис курсу

Зміст навчальної дисципліни розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні знання, обов’язкові для того, щоб  поглибити знання, набути та розвинути компетенції та вміння полікультурної  комунікації, вдосконалити розмовні навички сучасної англійської мови, що повинно сприяти розвитку  студентів.

Метою вивчення нормативної дисципліни: Метою навчальної дисципліни «Полікультурна компетентність учителя», який читається англійською мовою, є вивчення і засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації між представниками різних народів; сприяння становленню полікультурної компетентності

майбутніх учителів шляхом формування у них готовності до навчання

учнів  в умовах багатокультурного середовища, спираючись на нові підходи до сучасної освіти.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

– основні поняття і категорії;

– залежність між мовою, мовленням і комунікацією;

– підходи до вивчення і моделі комунікації;

– правила реплікування;

– типи діалогічних єдностей;

– поняття дискурсу та його типів;

– принципи комунікації;

–  принцип ввічливості;

– поняття контексту та його типів;

– гендерні, культурні, полікультурні та соціальні фактори комунікації.

-теоретичні засади курсу теорії полікультурної комунікації;

– основні характерні риси як своєї культури, так і культур народів-носіїв англійської мови і не тільки.

вміти:

– розрізняти мову, мовлення, комунікацію як лінгвістичні явища;

– встановлювати референтні зв’язки між висловлюванням та наміром

мовця;

– встановлювати типи мовленнєвих актів;

– визначати типи реплікування та структуру діалогів;

– володіти стратегіями і тактиками спілкування;

– розрізняти комунікативні імплікатури;

– підбирати відповідні комунікативні маркери та хеджи;

– володіти принципом ввічливості та його максимами. – вільно оперувати основними термінами і положеннями теорії полікультурної комунікації;

– самостійно знаходити приклади полікультурної комунікації, що мають місце в повсякденному житті;

– перекладати тексти полікультурного спрямування в межах програми дисципліни, застосовуючи теоретичні знання з теорії полікультурної комунікації;

Студент набуде компетентностей:

Загальних:

 • Здатність діяти на основі етичних міркувань;
 • Здатність до прийняття ефективних рішень у професійні діяльності та відповідального ставлення до обов’язків,мотивування людей досягнення спільної мети;
 • Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру,багатомовність і мультикультурність у суспільстві; здадність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження;

Спеціальні (фахових компетентностей):

 • Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій;
 • Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію,ідеї, проблеми, рішення, власний досвід та аргументувати їх на засадах партнерської взаємодії в умовах початкової школи;

Програмні результати навчання

Спілкуватись із професійних питань засобами державної та іноземних мов в усній та письмових формах, застосовувати в освітньому процесі прийоми збагачення усного й писемного мовлення молодших школярів; організовувати монологічну, діалогічну та полі логічні форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади , поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження,що враховують соціальні, наукові та естетичні аспекти;використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми т засоби комунікації з батьками, колегами,іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи,керувати педагогічним і професійним розвитком осіб та груп.

Рекомендована література

Основна література:

1.Gudmanian A.G. Fundamental Theories of Intercultural Communication [Text] / Artur G. Gudmanian, Natalia S/ Borysenko. – К.: НАУ-ДРУК, 2010. – 72 c.

2.Gudykunst W.B. Cross-cultural and intercultural communication [Text] / William B. Gudykunst. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003. – 312 p.

3.Jandt F.E. An Introduction to Intercultural Communication: Identifies in a Global Community [Text] / Fred E. Jandt. – 5th ed. – Thousand Oaks CA: Sage, 2007. – 444 p.

4. International Journal of Multicultural Education. 2019-2021.

5. Kim Y.Y. Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication and Cross-cultural Adaptation (Current Communication: An Advanced Text) [Text] / Young Y. Kim. – Thousand Oaks: Sage Publications, CA, 2000. – 336 p.

6. Multicultural Education. Universities and research institutions in United States. 2020-2021.

7. Samovar L.A. Communication between Cultures (Wadsworth Series in Communication Studies) [Text] / Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel. – 6th ed. – London: Wadsworth Publishing, 2006. – 432 p.

8. Ting-Toomey S. Communicating across Cultures [Text] / Stella Ting-Toomey. – New York, NY: The Guilford Press, 2000. – 310 p.

Додаткова

 1. Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації. Навчальний

посібник / Юрій Володимирович Косенко. – Суми: Сумський

державний університет, 2011. – 187 с.

 1. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації: Підручник /

Олена Олександрівна Селіванова. − Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011.

− 350 с.

 1. Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації.

Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. –

240 с.

 1. Petrick, J., Anker, A. – Communication Theory. – режим доступу –

http://en.wikibooks.org/wiki/Communication Theory.

 1. Perry, John. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

– 178 p.

 1. Moore, R. Ontogenetic Constraints on Grice’s Theory of Communication. /

Pragmatic Development in First Language Acquisition./ ed. by D. Matthews. –

Philadelphia: John Benjamins, 2014. – p. 87 – 105.

7.Shannon, C.E. A Mathematical Theory of Communication. / ACM

SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review. – Issue 1. –

Vol. 5. – 2001. – p. 3 – 55.

 

Матеріали

 

Intercultural competence

 

 

https://drive.google.com/file/d/11lVwIozWlNTPDXeBU6xLW87FaYcLR-Qy/view

 

Силабус:

Завантажити силабус