Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Шаран О. В.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПШ-51доцент Шаран О. В.

Опис курсу

Зміст освітньої компоненти «Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін» розроблено так, щоб сформувати у здобувачів вищої освіти необхідні компетентності для розуміння теоретико-методологічних основ продуктивної педагогіки та аспектів підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності, їх особистісно-професійного розвитку, психолого-педагогічних умов організації освітнього процесу в закладі початкової, фахової передвищої та вищої освіти; формування спрямованості на підвищення рівня власної професійної компетентності.

Мета освітньої компоненти «Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін» – формування у здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Початкова освіта» професійної компетентності щодо формування творчого потенціалу і практичної готовності до проєктування та управління освітнім процесом у сучасних закладах початкової, фахової передвищої та вищої освіти на засадах продуктивної педагогіки, педагогічного проєктування, евристичної педагогічної діяльності для забезпечення якості навчання і викладання педагогічних дисциплін.

Завдання освітньої компоненти: забезпечити ознайомлення студентів з основами продуктивної педагогіки та методики викладання педагогічних дисциплін на засадах педагогічного проєктування, евристичної педагогічної діяльності; формувати практичні уміння і навички студентів щодо проєктування і реалізації навчальних програм та методичних матеріалів з педагогічних дисциплін, організації освітнього процесу в системі початкової, фахової передвищої та вищої освіти, сучасних способів мислення, загальної й академічної культури, світоглядних i громадянських якостей, морально-етичних цінностей.

Рекомендована література

Базова

 1. Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, доп. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 375 с.
 2. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 224 с.
 3. Лазарєв М. О., Нефедченко О. І. Професійна підготовка майбутнього педагога із застосуванням технологій евристичної освіти. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25366/LazarevM%D0%9ENefedchenkoO%D0%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Лебедик Л. В. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2020. 623 с.
 5. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі. URL : https://uchika.in.ua/v-yu-strelenikovi-g-britchenko.html?page=7
 6. Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 40 с. URL : http://eprints.zu.edu.ua/17809/

Допоміжна

 1. Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект. Педагогічний процес: теорія і практика. 2015. Вип. 1 – 2. С. 11 – 18.
 2. Вітвицька С. С. Розвиток творчого мислення майбутніх магістрів освіти як умова їх творчої самореалізації. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання. URL : http://eprints.zu.edu.ua/16985/1/%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
 3. Казак І. О. Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни : навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 116 с.
 4. Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 12. С. 107 – 113.
 5. Кобрій О., Зельман В. Практичні аспекти організації педагогічного процесу в умовах підготовки вчителя у ВНЗ України. Молодь і ринок. 2016. Вип. 11 – 12. С. 15 – 18.
 6. Кобрій О.М. Моделювання професійної підготовки педагога у вищих навчальних закладах України. Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 3. С. 145 – 153.
 7. Косенко Д. Освітній простір як складова єдиної концепції розвитку школи. URL: https://d-grand.com/inforaciiny-portal/osvitnii-prostir-iak-skladova-edinoyi-kontseptsiyi-rozvitku-shkoli
 8. Красікова Т.І. Застосування інформаційних технологій на лекційних заняттях у вищій школі. Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць. Київ : Едельвейс, 2013. Вип. 1. С. 84-89.
 9. Крівшенко Л. М. Евристичне навчання: сутність і змістові характеристики. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 159. С. 219 – 225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_159_42
 10. Кудрик О.В., Хом’юк І.В. Проєктування інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО: Матеріали III Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», Вінниця, 11–12 жовтня 2022 р. 2022. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc22/paper/viewFile/15418
 11. Машкіна Л.А. Теоретичні засади особистісно орієнтованого навчання у вищій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. Запоріжжя, 2013. Вип. 28. С. 535 – 540.
 12. Метешкін К.О., Гурова К.Д. Інструментальні засоби і механізми їх використання для побудови індивідуальних траєкторій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. Т. 11. № 3. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/57.
 13. Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»: методичні рекомендації / Укл. Т. В. Деміракі, за заг. ред. В. В. Стойкової. Миколаїв : ОІППО, 2018. 36 с.
 14. Моніторинг та оцінювання якості освіти: навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2021. 141 с.
 15. Педагогіка вищої школи : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.
 16. Порев В., Жужа А. Особливості викладання педагогічних дисциплін у сучасному ВНЗ. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. 2012. Вип. 10. С. 235 – 238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_10_52
 17. Пушкарьова Т. О. Психолого-педагогічний аспект педагогічного проєктування. Наука і освіта. 2017. № 3. С. 11 – 18. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2017-3-doc/2017-3-st2
 18. Ткач Т. В. Освітній простір особистості: психологічний аспект: Монографія / Інститут ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ; Запоріжжя, 2008. 272 с.
 19. Цимбалару Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. Український педагогічний журнал. 2016. № 1. С. 41-50.
 20. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк (та ін.]; НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с.
 21. Яремчук В. Основи науково-дослідної роботи студентів : навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю. Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. 56 с.
 22. Ясінська Н.В. Сучасна наука про проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в системі неперервної освіти. Педагогічний пошук. 2022. № 2 (114). С. 49 – 53.

 Інформаційні ресурси

  1. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
  2. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. URL: постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2015 р. № 266. URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/101-perelik-galuzej-znan-i-spetsialnostej
  3. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244. Урядовий кур’єр. 2015. № 108.
  4. Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti
  5. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua
  6. Офіційний сайт Львівського національного університету імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/
  7. Сайт Наукової Бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnulibrary.lviv.ua/
  8. Сайт Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/

Матеріали

Методичні вказівки для практичних занять Продуктивна педагогіка та методика викладання пед дисциплін

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: денна ф.н.

Завантажити силабус

Силабус: заочна ф. н.

Завантажити силабус