Навчання через гру (технології Lego)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПД-41Вінарчук Н. М.
710ФПД-41зВінарчук Н. М.
664ФПД-31Вінарчук Н. М.
ФПД-32Вінарчук Н. М.
620ФПД-31 (з)Вінарчук Н. М.

Опис курсу

Дисципліна вивчається здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» на 4 курсі у 8 семестрі й забезпечує формування у студентів компетентностей щодо закономірностей та особливостей інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Гра в контексті сьогодення.
 2. Реалізація гри як підходу в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
Основними компетентностями та програмовими результатати  вивчення дисципліни « Навчання через гру (технології LEGO)» є:

Загальні компетентності (ЗК):

КЗ-4 – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

КЗ-8 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

КЗ -12 – здатність до співпраці та взаємодії в команді.

Спеціальні (фахові компетентності) (СК):

КС-23 – вміння розробляти навчально-методичні матеріали щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.

Успішне засвоєння навчальної дисципліни сприятиме досягнення здобувачами освіти

програмних результатів навчання:

1.     ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст,організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

2.     ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку.

3.     ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

Список рекомендованих джерел

Основна література:

 1. Біла книга «Фасилітація гри: мистецтво та наука про залучення дітей дошкільного віку до навчання через гру». Ханна Дженсен, Ангела Пайл, Дженіфер М. Зош, Хасін Б. Ібрагім, Алехандра Сарагоса Шерман, Жиркі Ріунамо та Бриджіт К. Хамре-LEGO-Торгова марка LEGO -2019.- 23 c. https://www.legofoundation.com/media/3296/wp_%D1%84%D0%B0%D1

%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%

D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8_2019_ukrainian-version-2.pdf

 1. Державний стандарт       дошкільної        освіти,       затверджений              наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 р. №33. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent- doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
 2. Шість цеглинок : методичний посібник/ упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018.35 с
 3. Парціальна програма розвитку дитини від 2 до 6 років через ГРУ «Творці майбутнього» та методичні рекомендації /О.Ю. Рома, І.Ю. Звоник, Г.В. Малевич, Г.В.Шварова, О.М.Шуляк. – the LEGO® – Запоріжжя: СТАТУС, 2022. – 108 c.

Допоміжна література:

 1. Вінарчук Н.М., Шоловій М.-Т.І. Використання LEGO- технологій як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчої діяльності. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти”: 14 вересня 2021.
 2. Вінарчук Н.М. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами LEGO-конструювання. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти”: 14 вересня 2021.
 3. Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu- vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti
 4. Концепція Нової української школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska- shkola-compressed.pdf
 5. Біла книга «Навчання через гру та діяльнісний підхід: огляд доказів». Дж.М.Зош, Ем.Дж.Хопкінс, Х.Дженсен, Кл.Лю, Д.Ніл, К.Пірш-Пасек, С.Ліннет Соліс, Д.Вайтбрейд. -LEGO-Торгова марка LEGO – 2017.-39 c. https://drive.google.com/drive/folders/1aBKGkGI607NUMD_LLQpIP5UV 6OR_Z_om?fbclid=IwAR2OVqC6KrL_TgYKRvV22yQrVp_ZGaYFVyN9i fgEjwQBaOHnJ2pofKFoaTE
 6. Гра по-новому, навчання по-іншому : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po- novomu-navchannya-po-inshomu.pdf
 7. Шість цеглинок : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Київ, 2018. 35 с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf

6.Сайт Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua

 1. Студія он-лайн освіти

https://www.ed-era.com/

8.LEGO Foundation

https://www.facebook.com/legofoundation/

 

Матеріали

Методичні рекомендації до практичних занять

Практичні заняття план

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: З.Ф.Н. 4 курс

Завантажити силабус