Основи міжособистісного спілкування

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кость С. П.ФПД-61, ФПД-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПД-61доцент Кость С. П.
ФПД-61здоцент Кость С. П.

Опис курсу

Курс «Основи міжособистісного спілкування» розраховано на здобувачів вищої освіти ІI курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Вивчення цієї дисципліни надає їм універсальну можливість оволодіти основами науки управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю людини, науки й мистецтва усної публічної переконливої комунікації, ефективного спілкування в професійній діяльності, особливостями міжкультурної комунікації.

Тож, основною метою курсу слід вважати створення у здобувачів вищої освіти теоретичної і методологічної основи формування компетентностей у сфері соціально-культурної та освітньої комунікації.

Розроблений курс сприяє підготовці майбутніх висококваліфікованих педагогів, які мають професійно володіти знаннями науки та мистецтва усної міжособистісної комунікації, майстерністю і культурою публічного мовлення та міжкультурного спілкування. Сформовані компетентності допоможуть забезпечити професіоналізм основної фахової діяльності на рівні сучасних вимог тощо.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

 1. Абрамович С. Д. Риторика / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів, 2001.
 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 342 с.
 3. Борг Д. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер. з англ. Н. Лазаревич. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с.
 4. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навч. пос. / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
 5. Джонсон Девид В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Девид В. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 287 с.
 6. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 288 с. — (Серія «Альма-матер»).
 7. Піз А. Мова рухів тіла / Аллан Піз, Барбара Піз. – КМ-БУКС, 2015. – 416 с.
 8. Сайтерли І.А. Культура міжособистісних стосунків: навчальний посібник / І.А. Сайтерли. – К.: «Академвидав», 2007. – 239 с.
 9. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. (Серія «Альма-матер»)
 10. Філоненко М. Психологія спілкування: навчальний посібник / М. Філоненко – К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-163.html
 11. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник / О.В. Яшенкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 309 с.

Матеріали

Тести

Робоча програма дисципліни_2020

Самостійна роб._202о

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус