Основи педагогічної майстерності (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Яремчук Н. Я.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПШ-41Ковалишин О. І.
ФПШ-42доцент Яремчук Н. Я.
ФПШ-43Матковський М. Й.

Опис курсу

«Основи педагогічної майстерності» є однією із нормативних дисциплін для бакалаврів спеціальності 013 «Початкова освіта». Вивчення курсу спрямо-ване на формування у студентів програмних компетентностей для здійснен-ня професійно-педагогічної діяльності у початковій школі. Зміст навчально-го курсу забезпечує оволодіння теоретичними засадами та практичними ас-пектами організації освітнього процесу у початковій школі, вміння побудо-ви педагогічної взаємодії в системі «вчитель-учень», оволодіння педагогіч-ною технікою, розвиток вмінь педагогічної творчості, огляд особливостей професійного становлення вчителя початкових класів, розвиток педагогіч-них здібностей, формування індивідуального стилю педагогічної діяльності.
Дисципліна «Основи педагогічної майстекрності» є нормативною дисцип-ліною зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» для освітньої програми ба-калаврів, яка викладається у 8 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальні засади педагогічної майстерності.
2. Педагогічна техніка вчителя.
3. Особистісні якості вчителя у формуванні майстерності педагогічної
діяльності.
У першому модулі представлено сучасні теоретико-методологічні погляди на «Основи педагогічної майстерності» як навчальну дисципліну та область наукових досліджень. Висвітлено особливості педагогічної діяльності вчи-теля початкових класів в історико-хронологічній ретроспективі та сучасні тенденції із позиції «НУШ», інноваційних парадигм, концепцій, стратегії розвитку. Розкрито аспекти педагогічного професіоналізму, представлено професіограму вчителя початкових класів; проаналізовано особливості «пе-дагогічної діяльності», «педагогічної майстерності» (структура, критерії, рівні); визначено особливості авторитету вчителя (рівні, критерії) та іміджу вчителя (структура, принципи, технології). Розглянуто алгоритм розв’язування педагогічних задач; проаналізовано низку педагогічних задач із досвіду педагогічної діяльності.
У другому модулі розглянуто прикладні аспекти зовнішньої та внутрішньої педагогічної техніки вчителя початкових класів. Визначено особливості пе-дагогічного (вербального та невербального) спілкування, проаналізовано технології побудови педагогічної взаємодії із дітьми та іхніми батьками, представлено прийоми педагогічного спілкування, педагогічного впливу, переконання, навіювання, прийоми отримання зворотнього зв’язку тощо. З позиції конфліктології проаналізовано особливості педагогічних конфліктів в умовах початкової школи, визначено причини та стратегії вирішення пе-дагогічних конфліктів, проаналізовано низку педагогічних конфліктів із до-свіду педагогічної діяльності. Здійснено аналіз майстерності саморегуляції емоційно-почуттєвої сфери педагога; способи попередження та виходу із стресу; шляхи досягнення емоційної саморегуляції.
У третьому модулі висвітлено особливості особистісних якостей вчителя як передумови і складової майстерності педагогічної діяльності. Розглянуто прикладні технології формування професійної уваги (спостережливість), уяви, педагогічного такту і тактовності; педагогічного артистизму, емоційної стійкості, педагогічної творчості; професійного саморозвитку.

Рекомендована література

Базова
1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. Київ: Академія, 2006. 256 с.
2.Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навч. посібник. Харків:Вид-во НФаУ, 2009. 140с.
3.Кіліченко О. І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. Авт.-упоряд. О. І. Кіліченко. Івано-Франківськ, 2012. 206 с.
4.Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с.
5.Мачинська Н., Федорович А., Яремчук Н. Основи педагогічної майстерно-сті: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
6.Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посібник. Київ: Акаде-мвидав, 2012. 200 с.
7.Нова українська школа: порадник для вчителя. Авт.-упоряд. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
8.Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 316 с.
9. Теслюк В.М., Лузан П.Г. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб-ник. Київ: НАКККіМ, 2011. 304 с.
10.Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. 140 с.

Додаткова
11. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка . Київ: Лібра, 1996. 224 с.
12. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. Хар-ків : Основа, 2012. 159 с.
13.Бех І. Готовність педагога до інноваційної діяльності. Вісник Житомир-ського державного університету імені Івана Франка. 2003. Вип. 13. С. 3–8. Режим доступу : http:// eprints.zu.edu.ua/109/2/03bidpnd.pdf
14.Вайніленко Т. В. Основи професійного самовдосконалення педагога : метод. реком. Київ : НІГУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. 20 с.
15.Виговська О. Творча педагогічна діяльність як особистісно орієнтована. Авторська концепція, технологія. Директор школи. 2002. № 4. С. 70–76.
16.Винник В. 100 порад: як отримати задоволення від роботи і уникнути емоційного вигорання Київ: Літера ЛТД, 2010. 174c.
17.Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання. На-слідки. Харків, 2018. 79 с.
18.Гірник А.М. Основи конфліктології: навч. посібник. Київ: Вид. дім «Киє-во-Могилянська академія», 2010. 222 с.
19.Горобей С. Готовність вчителя до інноваційної діяльності
(блог) Режим доступу: http://krvuzcdyt.krimedu.com/ru/article/gotovnist-vchitelya-do-innovatsiinoyi-diyalnosti.
20.Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001. С. 55-60; 72-86; 98-133.
21.Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч.
посіб. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.
22.Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : навч. по-сіб. Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Харків : ОВС, 2002. 144 с.
23.Дулова А. С., Соламатіна Л. М. Методичні рекомендації
з проведення майстер-класу як групової форми методичної роботи Режим доступу: http:// www.kharkivosvita.net.ua/files/Metod_rekom.pdf
24.Ільїна Н. М. Конфлікти у загальноосвітній школі: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2016. 183 с.
25.Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник. За заг. ред. О. І. Огієнко. Київ: ІПООД НАПНУ, 2016. 120с.
26.Ложкін Г. В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна прак-тика : навч. посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 416 с.
27.Погрібняк Н. Самоосвіта педагога як складова проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу. Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітньо-го простору : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. 14–15 жовтня 2010 р. / За заг. ред.
проф. К. Л. Крутій, Є. М. Павлютенкова. Запоріжжя: ЛІПС
ЛТД, 2010. С. 175–180.
28.Потоцька Ю. В. Особливості педагогічних конфліктів:
шляхи вирішення. Соціальний педагог. 2014. № 3. С.49–52.
29.Салберг П. Фінські уроки 2.0: Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії. Харків: «Ранок», 2017. 240 с.
30.Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підруч. Київ : Міленіум, 2006. 344 с.
31.Смолінська О. Є. Комунікативні процеси у навчанні. Львів: Сполом, 2014. 248с.
32.Ткаченко Л. Креативність і творчість: сучасний контент. Освіта та розви-ток обдарованої особистості. 2014. № 9–10. С. 32–35.
33.Хоменко Є.Г., Калюжна Ю.І. Взаємодія вчителя з учнями як необхідний компонент професійної діяльності педагога. Вісник Харківського націона-льного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2014. Вип.48. С.278-285. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2014_48_33
34.Хрипуп В. Партнерська взаємодія вчителів й учнів – ключ до саморозви-тку успішного педагога. Рідна школа. 2010. №1-2. С. 39-41.

Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
3. Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
4.http://www pidruchniki.ws/pedagogika
5. http://www pedagogika.ucoz.ua
6.http://www.pedpresa.com.ua;
7.https://www.ed-era.com

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус