Основи педагогічної майстерності (Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Яремчук Н. Я.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПШ-41доцент Яремчук Н. Я.
ФПШ-42доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Мета курсу: удосконалювати професійну підготовку вчителя початкових класів шляхом формування у студентів потребсаморозвиватися і самовдосконалюватися; створювати умови для проектування та реалізації індивідуального стилю професійної діяльності.

Завдання дисципліни: Пізнавальні: сформувати знання студентів про головні складові майстерності педагогічної діяльності вчителя, ознайомити із особливостями індивідуального стилю професійної діяльності педагогів-новаторів. Практичні: організувати процес формування умінь організації педагогічної взаємодії на різних етапах навчання учнів; умови творчої організації уроку; побудови педагогічного спілкування; застосування інструментарію внутрішньої та зовнішньої техніки педагога.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / Л.
О. Ковальчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2007. – 608 с.
2. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М.
Мешко. – К. : Академвидав, 2012. – 200 с.
3. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. —
Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с.
4. Основи педагогічної майстерності: модульно- рейтинговий підхід /
Автор-упорядник О. І. Кіліченко. – Івано-Франківськ, 2012. – 206 с.
5. Педагогічна майстерність: підручник / [І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко,
І.Ф.Кривонос та ін.]; за ред. І.А.Зязюна. – К., 2008.–376 с.
6. Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна. –
К., 2013. – 316 с.
7. Теличко Н. В. Теорія і методика формування основ педагогічної
майстерності майбутнього учителя початкових класів : монографія / Н. В.
Теличко. – К., 2014. – 522 с.
8. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно
зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: П. І.
Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 292 с.
9. Федорчук В.В Основи педагогічної майстерності. / В. В. Федорчук. —
Кам`янець-Подільський, 2008. – 140 с.
ДОПОМІЖНА

10. Вагнер Т. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального
життя / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт. – К. : «Наш формат», 2017. – 312 с.
11. Бєсєдіна Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання
та Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно
зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: П. І.
Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 292 с.
12. Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання.
Наслідки / Н. Вокер. – Харків, 2018. – 79 с.
13. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. /
Н. П. Волкова. – К. : «Академвидав», 2006. – 256 с.
14. Гандипас Р. Харизма лідера / Р. Гандипас. – Дніпро : «Моноліт»,
2018. – 296 с.
15. Гірник А.М. Основи конфліктології : навч. посіб. / А. М. Гірник. –
К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 222 с.
16. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. / С. Л.
Грабовська, Т. В. Равчина. – Львів, 2001. – С. 55-60; 72-86; 98-133.
17. Гоулман Д. Емоційний інтелект / Д. Гоулман. – Харків, 2018. – 512
с.
18. Дакворт А. Як ентузіазм і наполегливість ведуть до мети /А.
Дакворт. – К.: «Наш формат», 2018. – 320 с.
19. Еріксон А. Шлях до вершини. Наукові поради про те, як досягнути
професіоналізму / А. Еріксон, Р. Пул. – К.: «Наш формат», 2018. –
304 с.

20. Ільїна Н. М. Конфлікти у загальноосвітній школі : навч. посіб. / Н.
М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2016. – 183 с.
21. Максвелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства. Щоб вести за
собою / Дж. Максвелл. – Харків, 2017. – 319 с.
22. Коваленко С. М. Сучасна риторика : навч.-практ. посіб. / С. М.
Коваленко. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 184 с.
23. Куньч З. Риторика : підручник / З. Куньч, Г. Городиловська, І.
Шмілик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с.
24. Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так щоб Вам
аплодували стоячи / Р.О. Кушнір. – Дрогобич : Коло, 2013. – 258 с.
25. Кушнір Р.О. Мистецтво відповідального спілкування, або як
знаходити глибинне порозуміння з іншою людиною / Р.О. Кушнір. –
Дрогобич : Коло, 2013. – 358 с.
26. Ложкін Г. В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна
практика : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. І Пов’якель. – К.: ВД
«Професіонал», 2006. – 416 с.
27. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч.
посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2010. – 528 с.
28. Робінсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що
назавжди змінить освіту / К. Робінсон, Л. Ароніка. – Львів : Літопис,
2016. – 258 с.
29. Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості/ К. Робінсон. –
Львів : Літопис, 2017. – 256 с.
30. Салберг П. Фінські уроки 2.0: Чого може навчитися світ з освітінх
змін у Фінляндії / П. Салберг. – Харків : «Ранок», 2017. – 240 с.
31. Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник
/Кол. автор.: Ковальчук В. І., Сергеєва Л. М. та ін. За заг. ред. Л. І.
Даниленко – К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2007. – 184 с.

Матеріали

Навч-методичні рекомендації 2019-2020